Spis treści

Content

Ethical Foundations
of Economy

Young People's Forum

oooooooooooooooooooooooi
3128 Pacific Coast Highway, or P. O. Box 1475 Torrance, California 90505


Polsko-Amerykańska Fundacja
na rzecz
Badań i Edukacji Ekonomicznej
"pro publico bono"

Przykazanie "Nie kradnij!" w najszerszym jego znaczeniu to najważniejszy imperatyw gospodarczy. Stosowanie się do niego zarówno przez władze, jak i przez obywateli jest podstawowym warunkiem optymalnego rozwoju gospodarczego i dobrobytu.

Jan Michał Małek

W jakim celu Fundacja została powołana

Polscy imigranci i ich potomkowie w Ameryce założyli wiele różnych fundacji charytatywnych. Część z tych fundacji została powołana, by pomagać chorym, niepełnosprawnym, osieroconym dzieciom lub ubogim osobom w podeszłym wieku. Inne promują kulturę i sztukę, budują pomniki, sponsorują badania naukowe czy udzielają stypendia studentom.

Jak dotąd, o ile nam wiadomo, nie powstała żadna polsko-amerykańska fundacja, mająca na celu propagowanie podstawowej wiedzy ekonomicznej. Wiedzy tej wśród Polonii ogólnie brakuje. W Polsce sytuacja jest jeszcze gorsza, bo nawet osoby z wyższym wykształceniem przeważnie słabo rozumieją ekonomię. Feliks Koneczny znany historiozof i profesor Uniwersytetu Wileńskiego w latach dwudziestych XX wieku napisał, że "Polska inteligencja ma przeważnie lepszą wiedzę ogólną niż inteligencja w innych krajach, z jednym wyjątkiem: generalnie brakuje jej wiedzy ekonomicznej i w rezultacie jest "straszliwie jednostronna'". Koneczny wywnioskował, że taki stan stanowi groźbę dla niepodległości Polski.

Od czasu drugiej wojny światowej sytuacja w Polsce jeszcze bardziej się pogorszyła. Czterdzieści pięć lat komunistycznych rządów i marksistowskiej indoktrynacji doprowadziło do powszechnej nieznajomości podstawowych zasad ekonomii i pozostawiło we wszystkich grupach społecznych i wiekowych Polaków zakorzenione wierzenia w rozliczne zwodnicze hasła i kłamstwa socjalizmu odnośnie gospodarki.

Ktoś mógłby spytać, dlaczego tak ważne jest poznanie podstawowych zasad ekonomii?

Olbrzymia część ludzkiej działalności ma charakter gospodarczy gdyż jest skierowana ku polepszaniu bytu materialnego. Z tego powodu nieznajomość podstaw ekonomii, która jest nauką o gospodarce, przy jednoczesnym przyjmowaniu za prawdę przeróżnych fałszywych mitów, skutkuje podejmowaniem przez władze działań, których rezultaty są przeważnie przeciwne do zamierzonych, hamując rozwój gospodarczy, powodując bezrobocie, biedę i inne problemy społeczne.

Z powyższej sytuacji wynikła idea założenia Fundacji dla propagowania i popularyzowania podstawowych prawd i praw ekonomicznych wśród Polonii i Polaków w ogóle.

O Fundacji.

Założona w 2000 r. Polsko-Amerykańska Fundacja na rzecz Badań i Edukacji Ekonomicznej "Pro Publico Bono" (PAFERE) jest prywatną,, naukowo-edukacyjną, nieobliczoną na zysk i zwolnioną od podatków organizacją, mającą na celu pomoc Polakom w kraju i za granicą w zdobywaniu lepszej wiedzy z zakresu ekonomii. PAFERE koncentruje swą pracę na tematach związanych z gospodarką poprzez: a) wskazywanie na przyczyny i skutki zjawisk występujących w gospodarce, b) demaskowanie nieprawdziwych mitów i haseł, przy jednoczesnym proponowaniu alternatyw objaśnianych przy pomocy faktów i zasad ekonomicznych, c) wyjaśnianie roli praw moralnych, wolności, odpowiedzialności jednostki, reguł rynku, oraz roli państwa prawa, którego działania ograniczają się do zmniejszania skali takich problemów gospodarczych, jak bezrobocie i bieda; a z drugiej strony - wskazywanie dróg prowadzących do dobrobytu.

Przesłanie od Prezesa Fundacji

Zrozumienie fundamentalnych prawd i zasad ekonomicznych jest podstawą unikania poważnych problemów gospodarczych przyczyniających się do powiększania biedy. To pierwszy krok na drodze ku dobrobytowi. Wierzę, że refleksja nad poniższymi tezami pomoże nam osiągnąć wstępne zrozumienie.

1) Człowiek jest jednostką twórczą. Olbrzymia część jego twórczości ma charakter gospodarczy, objawiając się w pracy nad tworzeniem dóbr materialnych dla poprawy warunków bytu. Ograniczanie wolności i prawa człowieka do prowadzenia takiej działalności jest gospodarczo szkodliwe i równoznaczne z hamowaniem rozwoju gospodarczego, przyczyniając się do powstawania bezrobocia i biedy. Nie powinno ono mieć miejsca tak długo, jak wspomniana działalność nie powoduje zagrożenia czyjegoś życia, lub własności, albo nie ogranicza prawa innego człowieka do podobnej wolności gospodarczej

2) Człowiek jest istotą społeczną. Objawia się to w dobrowolnej wymianie dóbr między ludźmi. Wymiana taka dochodzi do skutku gdy każda ze stron widzi w tym dla siebie korzyść. Po wymianie obie strony stają się bogatsze o tę korzyść. Stąd handel, który polega na wymianie dóbr materialnych, jest źródłem bogactwa i poprawy warunków życia. Ktokolwiek odmawia innym wolności i prawa do tej wymiany, tak długo jak nie zagraża ona życiu i mieniu innych ludzi, krzywdzi tych pierwszych przez odbieranie im wolności i prawa do polepszania swego bytu - przyczynia się do tworzenia bezrobocia i biedy.

3) Ludzie są jednostkami rozumnymi. Niedostatek środków i zasobów, motywuje ich do efektywnego i oszczędnego zarządzania tym, co posiadają. Próbują oni zatem kupować jak najtaniej, a sprzedawać jak najdrożej. Prawo popytu i podaży odzwierciedla to zachowanie. Łamanie tego prawa przez kontrolę płac, czynszów, czy cen, prowadzi do bezrobocia i innych problemów społecznych.

4) Kiedy ludzie pozbawiani są owoców swojej pracy, takich jak własność, tracą powód do angażowania się w produktywną aktywność. Ochrona i bezpieczeństwo prawa własności jest dla ludzi podstawą do inwestowania ich czasu, energii i majątku w tworzenie dobrobytu. Z drugiej strony, kradzież i brak poszanowania własności prowadzą do powszechnej biedy.

Wszystkie wyżej wymienione prawdy zawierają jeden wspólny element. Jest nim szkodliwy wpływ na gospodarkę powodowany przez pozbawianie człowieka jego własności, czy to w formie jego wolności gospodarczej czy tez w postaci dóbr materialnych, a więc - kradzież. Stąd nakaz "Nie Kradnij!" w szerokim jego znaczeniu jest naczelnym imperatywem gospodarczym.

Program

Fundacja finansuje wiele różnych rodzajów działalności charytatywnej, edukacyjnej i naukowej, m.in.:

a) Publikacje i/lub tłumaczenia esejów, artykułów i książek dotyczących gospodarki rynkowej. W zakresie tej części programu, przed i po oficjalnym założeniu PAFERE, opublikowanych zostało w języku polskim 16 książek i ponad 50 artykułów (do czerwca 2002 r.).

b) Dystrybucję pro-rynkowych materiałów wśród Polonii i w Polsce .

c) Prowadzenie badań nad bieżącymi problemami ekonomii i gospodarki i przedstawianie wolnorynkowych rozwiązań.

d) Sponsorowanie konkursów mających na celu przedstawienie rozwiązań problemów socjo-ekonomicznych.

e) Organizację konferencji, seminariów i dyskusji okrągłego stołu dotyczących wpływu polityki gospodarczej na poziom życia.

f) Przyznawanie dotacji organizacjom lub osobom, które prowadzą działalność zgodną z celami fundacji.

g) Ułatwianie wymiany informacji i wiedzy, oraz promowanie publicznej dyskusji na tematy wchodzące w zakres celów fundacji, poprzez sponsorowanie strony internetowej (www.kapitalizm.republika.pl.).


Dyrekcja, Doradcy

Jan (John) M. Małek, Zalozyciel, Prezes (USA)
Dr. Wojciech Kolasinski, Vice-Prezes (USA)
G. J. Narbut, Skarbnik (USA)
Krzysztof (Chris) M. Zawitkowski, Sekretarz (Polska i USA)
Stanisław Michalkiewicz, Hon. Vice-Prezes (Polska)
Paweł Sztąberek, Korespondent Zarządu (Polska)
Prof. Andrzej Brzeski, Hon. Doradca (USA)
Dr. Alejandro A. Chafuen,, Hon. Doradca (USA)
Zbigniew Zarywski, Hon.Doradca (USA)Zwolnienie podatkowe

Polsko-Amerykańska Fundacja na rzecz Badań i Edukacji Ekonomicznej "Pro Publico Bono" jest prywatną, naukowo-edukacyjną, nie obliczona na zysk (non-profit), organizacją amerykańską, uzależnioną od hojności prywatnych darczyńców: osób fizycznych, fundacji, oraz firm, które popierają zaangażowanie Fundacji w promowanie wolności gospodarczej i dobrobytu.

Fundacja nie przyjmuje dotacji państwowych.

Ponieważ Fundacja jest zwolniona z podatku na podstawie rozporządzeń amerykańskiego Departamentu Skarbu (§ 501(c)3 (IRS), datki amerykańskich podatników mogą być przez nich odliczane od opodatkowania.

Poza przyjmowaniem dotacji na cele ogólne, Fundacja honoruje życzenia darczyńców co do finansowania konkretnych projektów i przedsięwzięć.

Jeśli chcesz pomóc w osiąganiu celów stawianych sobie przez PAFERE, prześlij czek lub przekaz na poniższy adres

Polsko-Amerykańska Fundacja
na rzecz
Badań i Edukacji Ekonomicznej
(Polish-American Foundation
for
Economic Research and Education)
"pro publico bono"

3128 Pacific Coast Highway, or P. O. Box 1475
Torrance, California 90505
Fax: 310-544-4423
Email: pafere@cox.com


English version


Address of the Foundation
3128 Pacific Coast Highway, or P. O. Box 1475
Torrance, California 90505
Fax: 310-544-4423
E-mail: pafere@cox.net