kapitalizm - serwis zwolennikow wolnego rynku

Strona główna"Kurs" Michalkiewicza i Miszalskiego
(cz. 3)

Przypisy:

1. Osoby działające w organizacjach, które rozwiązano lub którym odmówiono rejestracji podlegać miały karze pozbawienia wolności do lat 3. Taka sama kara czekać miała tych, którzy odważyliby się organizować akcję protestacyjną wbrew obowiązującym przepisom prawa (J. Karpiński: Portrety lat. Polska w odcinkach 1944-88, Wyd. Polonia, Londyn 1989, s. 225).

2. W grudniu 1983 roku sejm sprecyzował w ustawie czym miał być stan wyjątkowy. Przewidywano ograniczenie i kontrolę poruszania się osób, możliwość internowania, zawieszenia prawa do strajku, zawieszenia organizacji i stowarzyszeń, kontroli rozmów telefonicznych i zawieszenia zajęć w szkołach wyższych (tamże, s. 256).

3. J. Karpiński, tamże, s. 258.

4. "NOWA" otwiera listę drugoobiegowych wydawnictw pod względem liczby wydanych publikacji. Według zestawienia dokonanego przez Beatę Dorosz, na przestrzeni 13 lat wydała ona 224 publikacje. Wydawnictwo "Kurs" w zestawieniu tym zajmuje pozycję 22, na 34 odnotowane oficyny wydawnicze drugiego obiegu (B. Dorosz, Literatura i krytyka w drugim obiegu, [w:] Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne, t. 2, Biblioteka Narodowa, Instytut Książki i Czytelnictwa, Warszawa 1992).

5. Wypowiedź S. Michalkiewicza podczas wywiadu magnetofonowego.

6. Tamże.

7. Tamże.

8. Wypowiedź M. Miszalskiego podczas wywiadu magnetofonowego.

9. Wypowiedź S. Michalkiewicza..., op. cit.

10. Tamże.

11. Tamże.

12. Wypowiedź M. Miszalskiego ..., op. cit.

13. Wypowiedź S. Michalkiewicza ..., op. cit.

14. Niezależny ruch wydawniczy (opracowanie Społecznej Rady Wydawnictw Niezależnych), [w:] "Kultura Niezależna", miesięcznik Komitetu Kultury Niezależnej, Warszawa, luty 1987, s. 28.

15. Tamże, s. 33.

16. W jednym z dokumentów SRWN pisano: "Do SRWN weszli przedstawiciele różnych środowisk o uznanym autorytecie moralnym i społeczny, nie związani bezpośrednio z żadnym z istniejących w kraju wydawnictw.[...] SRWN nie prowadzi działalności nakazowej ani cenzuralnej, nie będzie narzucać wydawnictwom żadnych planów, linii i profilu wydawniczego, ani tym bardziej zalecać skreślania jakichkolwiek pozycji. [...] Rada będzie jednak przyglądać się uważnie działalności innych wydawnictw, odgrywających znaczną rolę w niezaleźnym ruchu kulturalnym i wyrażać opinię na ich temat" (tamże, s. 28-29).

17. Wypowiedź M. Miszalskiego..., op. cit.

18. Wypowiedź S. Michalkiewicza..., op. cit.

19. Były to w kolejności: Guy Sorman, Prawdziwi myśliciele naszej epoki; Pierre Manent, Intelektualna historia liberalizmu; Stefan Niesiołowski, Spojrzenie na Amerykę; Guy Sorman, Wyjść z socjalizmu.

20. Książki opublikowane przez Wydawnictwo "Kurs" w latach 1983-1991, podane w kolejności chronologicznej: M. Miszalski, Wysokie progi; G. Sorman, Rewolucja konserwatywna w Ameryce; D. Fikus, Foksal '81; B. Ostrowska, Bohaterski miś; M. Miszalski, Trzy ćwierci od śmierci; G. Sorman, Rozwiązanie liberalne; M. Friedman, Wolny wybór; opr. zbiorowe: Drogi cichociemnych; G. Sorman, Państwo-minimum; J. Erdman, Droga do Ostrej Bramy; M. Novak, Zadanie amerykańskie; 500 dni "Solidarności" (komiks); K.K.K.: Syndykat zbrodni; G. Hutton i J. Pridumcew: Idąc ...; B. Studziński, W lochach socjalizmu; D. Bergland, ABC. Libertarianizm; M. Miszalski, Gdzie ja jestem? Zapiski wewnętrznego emigranta albo pamiętnik z okresu przejrzewania; J. Mackiewicz, Nie trzeba głośno mówić; J. M. Bocheński, 100 zabobonów; E. Luttwak, Strategia sowieckiego imperializmu; M. Miszalski, Miniatury i opowiadania; G. Sorman, Nowe bogactwo narodów; G. Sorman, Prawdziwi myśliciele naszej epoki; P Manent, Intelektualna historia liberalizmu; S. Niesiołowski, Spojrzenie na Amerykę; G. Sorman, Wyjść z socjalizmu.

21. Andrzej Drawicz, Bułhakow, czyli szkoła odmowy, [w:] "Kurs" nr 2/1983; Wolni pisarze rosyjscy [w:] "Kurs" nr 4/1983.

22. M. Miszalski posługiwał się na łamach "Kursu" trzema pseudonimami: Michał Mariański, Jan Wierusz i Stefan Pomianowski. Pisywał również pod własnym nazwi-skiem.

23. A. Stanisławski, Postęp i konserwa, "Kurs" nr 2/1983, s. 23. 24. Tamże, s. 23.

25. J. Bartyzel, Prawica w Polsce (rodowód i teraźniejszość), "Kurs" nr 33'88; Polityka realna, polityka moralna, "Kurs" nr 15/1985.

26. J. Bartyzel pisze: "Neoliberalną >ortodoksję< reprezentują: ekonomista i cybernetyk Janusz Korwin-Mikke oraz pisma "Stańczyk" i "Dziś"; skrzydło chrześcijańsko-liberalne: filozof Mirosław Dzielski i pismo "13"." (J. Bartyzel, Prawica w Polsce..., tamże, str. 15).

27. Tamże, s. 19.

28. A. Stanisławski, Klasizm, "Kurs" nr 6/1984; Lewica wybrała, "Kurs" nr 3/1983; Porządek i nieporządek konstytucyjny, "Kurs" nr 9/1984

29. A. Stanisławski, Postęp i konserwa, op. cit., s. 21.

30. Wypowiedź S. Michalkiewicza ..., op. cit.

31. Autor wymieniając m.in. Wandę Wasilewską i Stefana Jędrychowskiego jako etnicznych Polaków zauważa, iż: "[...] świadczy to, że już wtedy osoby te były obywatelami ZSRR, a więc państwa, które do spółki z Trzecią Rzeszą dokonało najazdu na Polską i którego wysocy przedstawiciele nie ukrywali wcale dążenia do trwałego wymazania Polski z mapy Europy. [...] Lewica polska dała się ochoczo użyć władzom obcego państwa do aktu politycznej dywersji, wymierzonego w prawowity rząd Polski, z którym przecież ZSRR utrzymywał stosunki i uważał za swojego sojusznika. Jeśli zatem lewica dokonała wyboru, to wybór ten należy określić słowem: "zdrada" (A. Stanisławski, Lewica wybrała, "Kurs" nr 3/1983, s. 4-5).

32. R. Krawczyk, Bezdroża reformy, "Kurs" nr 21/1986.

33. Autor pisze: "Klasizm jest represyjny programowo, gdyż do jego istoty należy niszczenie >burżujów< tylko dlatego, że zostali za takich uznani. [...] Przyczyną represji jest zaliczenie człowieka do >złej klasy< bez jakiejkolwiek prób wynikania w to, czy jest rzeczywiście zły, czy nie. [...] Jest to system poglądów niczym w istocie nie różniący się od rasizmu i antysemityzmu, które są odrzucane przez ludzi światłych w imię wartości ogólnoludzkich" (A. Stanisławski, Klasizm, "Kurs" nr 6/1984, s. 40-43).

34. R. Krawczyk, Bezdroża reformy, op. cit. str. 12.

35. G. Nash, Historyczne, filozoficzne i socjologiczne korzenie amerykańskiego konserwatyzmu, "Kurs", nr 26/1987, s. 10.

36. A. Stanisławski, Zanim wkroczymy na trzecią drogę, "Kurs" nr 27/1987. 37. R. Krawczyk, Jaki ma być rynek, "Kurs", nr 19/1986

38. Tamże, s. 18.

39. M. Wolny, Czy istotnie wolny rynek, "Kurs", nr 19/1986.

40. S. Kurowski, Równia pochyła, "Kurs", nr 35/1988.

41. M. Wolny, Czy istotnie wolny rynek, op. cit. s. 27.

42. Sprawozdanie z zebrania założycielskiego TPWH, PiR, "Kurs" 27/1987, s. 3.

43. A. Stanisławski, Niezgoda buduje czyli o potrzebie oddzielnego rozwoju, "Kurs", nr 8/1984.

44. Tamże, s. 4.

45. Czy zjednoczenie Niemiec byłoby dla Polski korzystne?, "Kurs", nr 26/1987.

46. M. Miszalski, Czy zjednoczenie Niemiec byłoby dla Polski korzystne?, "Kurs" nr 39/1989.

47. G. Gilder, Potrzeba wiary, "Kurs", nr 4/1983; N. Podhoretz, Sen o władzy, "Kurs" nr 32/1987; G. Nash, Historyczne, filozoficzne i socjologiczne korzenie amerykańskiego konserwatyzmu, "Kurs", nr 26/1986; J. Kemp: Liberalizm jako ład wolności, "Kurs", nr 30/1987.

48. Fryderyk August von Hayek, Mit sprawiedliwości społecznej, "Kurs" nr 28/1987; O wolności i wolnościach, "Kurs" nr 15/1985; Zasady i celowość, "Kurs" nr 26/1987; Na czym polega kryzys, "Kurs" nr 34/1988; Dlaczego chcemy być wolni, "Kurs" nr 34/1988.

49. M. Miszalski, Męki z reformą, "Kurs", nr 30/1988; Uśmiej się - jutro będzie drożej, "Kurs", nr 31/1987; Wolność wg Urbana, "Kurs", nr 38/1988.

50. Redakcja, Oświadczenie w sprawie zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki, "Kurs", nr 10/1984.

51. Redakcja, Właśnie teraz: być albo nie być "Solidarności", "Kurs", nr 33/1988.

52. Tamże, s. 40.

53. Tamże, s. 40.

54. Tamże, s. 40.

55. Redakcja, Treść kompromisu, "Kurs" nr 40/1989, s. 3.

56. Ruch Polityki Realnej - deklaracja programowa, "Kurs", nr 40/1989

57. M. Miszalski zdecydowanie sprzeciwiał się kompromisowi zawartemu przy "okrągłym stole" "Byłem także przeciwny dzierżonemu przez Komitet Obywatelski >Solidamości< monopolowi na opozycyjność. Wstąpiłem do KPN-u dlatego, że organizacja ta jako jedna z niewielu mówiła, że jest partią polityczną i jako partia szła do wyborów. Sprzyjało to krystalizacji oblicza politycznego poszczególnych ugrupowali nie w oparciu o symbole lecz programy polityczne" (wypowiedź M. Miszalskiego podczas wywiadu magnetofonowego). Dziś M. Miszalski jest w Unii Polityki Realnej.

58. S. Michalkiewicz wspomina, że zetknięcie się z twórczością G. Sormana było całkiem przypadkowe: "Przy okazji przeglądania jednego z francuskich tygodników politycznych natknąłem się na wywiad z Sormanem, zamieszczony na okoliczność wydania jego książki pt. Rewolucja konserwatywna w Ameryce. Ponieważ poglądy autora ujawnione w tej książce były zbieżne z tym, co głosiliśmy w >Kursie<, postanowiłem - za pośrednictwem moich przyjaciół w Paryżu - nabyć prawa autorskie i uzyskać zgodę na wydanie tej książki w Polsce, w drugim obiegu. Paryskie wydawnictwo >Fayard<, w którym Rewolucja... została wydana zgodziło się na jej przetłumaczenie i wydanie w Polsce za darmo, bez odstępowania praw autorskich. Francuski wydawca zastrzegł sobie w umowie jedynie to, że >Kurs< przyśle mu dziesięć egzemplarzy polskiego wydania" (wypowiedź S. Michalkiewicza podczas wywiadu magnetofonowego).

59. G. Sorman, Wyjść z socjalizmu, Wydawnictwo "Kurs" przy wsparciu "Gazety Handlowej", Warszawa 1991, s. 3-5.

60. Tamże, s. 3.

Paweł Sztąberek

Powrót do:"Kurs" Michalkiewicza i Miszalskiego (cz. 1)
"Kurs" Michalkiewicza i Miszalskiego (cz. 2)

[Artykuł ukazał się w dwumiesięczniku (nr 26/99)]

Czytaj też na "SP": Życie codzienne Wydawnictwa "Kurs" St. Michalkiewicza i M. Miszalskiego - funkcjonowanie prywatnej firmy w warunkach nielegalności i konspiracjiUmieść poniższy banner na swojej stronie WWW


Webmaster
Copyright 2001, Paweł Sztąberek
Spis Autorów

Komentarz tygodnia

Książki
polecane

Czytelnicy
piszą

1 2 3 4
oooooooooooooooooooooooi
Subskrypcja
Jeśli chcesz być powiadamiany o nowościach na "SP" wpisz swój adres e-mail


Powiadom znajomego o "SP" wpisując jego adres e-mail

ooooooooooooooooooooooooi
Przyślij swój tekst