kapitalizm - serwis zwolennikow wolnego rynku

Strona główna


Nasza biblioteka:


Ludwig von Mises - "Mentalność antykapitalistyczna"

W książce tej Ludwig von Mises analizuje antykapitalistyczne uprzedzenia, przedstawia społeczną charakterystykę kapitalizmu i psychologiczne przyczyny jego dyskredytowania. "Mentalność antykapitalistyczna" stanowi doskonałe wprowadzenie do ekonomii politycznej austriackiej szkoły neoklasycznej

Wydawnictwo ARCANA - Kraków 2000

Fragment książki - "Mentalność antykapitalistyczna"
Przeczytaj recenzję

Ludwig von Mises - "Interwencjonizm"

Książka ta stanowi krytyczną analizę polityki gospodarczej interwencjonizmu. Mises wskazuje w niej, że polityka interwencjonizmu nie jest w stanie zaowocować trwałym systemem organizacji ekonomicznej, a wszelkie środki, jakimi posługuje się ona w kierowaniu gospodarką, nie osiągną pożądanego celu. W konsekwencji interwencjonizm prowadzi do bezrobocia, monopoli i załamań gospodarczych. Demokracja, wolność obywatelska i wolność osobista mogą istnieć wyłącznie w warunkach gospodarki wolnorynkowej

Wydawnictwo ARCANA - Kraków 2000

Fragment książki - "Interwencjonizm"
Przeczytaj recenzję

Ludwig von Mises - "Planowany chaos"

Książka ta należy do tych, które w minionych latach były surowo zakazane przez komunistyczną cenzurę. Autor w prosty i przystępny sposób odsłania bezsens i absurd interwencjonizmu i socjalistycznej gospodarki, łącząc klarownie w swoim wywodzie sprawy gospodarcze i polityczne, społeczne i ekonomiczne

Instytut Liberalno-Konserwatywny - Lublin 1995

Ludwig von Mises - "Biurokracja"

W niniejszej książce dyskutujemy nie na temat osób, lecz systemów organizacji społecznej. Nie oznacza to, że urzędnik pocztowy jest gorszy od kogokolwiek innego. Musimy sobie jedynie zdać sprawę, że ciasny kaftan biurokratycznej organizacji paraliżuje inicjatywę jednostki, podczas gdy w ramach społeczeństwa rynku kapitalistycznego wynalazca ma ciągle szansę na odniesienie sukcesu ...

Instytut Liberalno-Konserwatywny - Lublin 1998

Michał Wojciechowski - "Wiara-Cywilizacja-Polityka"

Książka zawiera artykuły wcześniej publikowane przez autora w różnych czasopismach. Ich tematyka jest różna. Wśród nich znajdują sie również te, które dotykają zagadnień ekonomicznych. Autor udowadnia w nich, że kapitalizm - jak chciałoby wielu - nie jest sprzeczny z chrześcijaństwem. Powołuje sie przy tym na papieskie encykliki oraz na samą Biblię
Wydawnictwo >Dextra< - Rzeszów-Rybnik A.D. 2001

Teksty z książki - "Wiara-Cywilizacja-Polityka":
Papież i kapitalizm
Liberalizm chrześcijański?

Ludwig von Mises - "Liberalizm w tradycji klasycznej"

"Wszystko, co przyczyniło się do wytworzenia bogactwa naszych czasów, ma swe źródło w instytucjach kapitalistycznych. Jest tylko jedna idea, którą można skutecznie przeciwstawić socjalizmowi - liberalizm" - pisze w swojej książce von Mises. Najnowsza pozycja Wydawnictwa "Arcana" przyczynić się może do bliższego poznania zasad klasycznego liberalizmu, tym bardziej, że wokół samego pojęcia narosło w ostatnich latach szereg mitów i nieporozumień. Von Mises stara się je zresztą obalić: "Dziś naczelne zasady dziewiętnastowiecznej filozofii liberalizmu są prawie zapomniane. (...) W Anglii termin >>liberalny<< jest używany głównie dla oznaczenia programu, który tylko w szczegółach różni się od totalitaryzmu socjalistów. W Stanach Zjednoczonych termin "liberalny" odnosi się do zespołu idei i postulatów politycznych, które pod każdym względem są przeciwieństwem tego wszystkiego, co liberalizm oznaczał dla poprzednich pokoleń" - pisze Ludwig von Mises.

Wydawnictwo "ARCANA" - Kraków 2001

Henryk Grady Weaver - "O głównej przyczynie rozwoju ludzkości"

Autor książki urodził się w 1889 roku w miasteczku Eatonton w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w przemyśle samochodowym, dochodząc do wysokiego stanowiska w General Motors. Zajmował się on tam działalnością marketingową i tym, co dziś nazywamy "public relations". Prowadził równocześnie badania nad zachowaniem się ludzi i psychologią. Spisana w niniejszej książce "historia postępu" jest ich owocem. Ta, napisana prostym i wartkim językiem książka, stała się ogromnym sukcesem wydawniczym. Jej autor miał w planie następne pozycje, jednak przedwczesna śmierć w 1949 roku uniemożliwiła ich realizację.

Fijorr Publishing przy współpracy z PAFERE "Pro Publico Bono" - 2001
Przeczytaj recenzję

Charles Murray - "Bez korzeni"

Charlesa Murray, amerykański socjolog, naukowo zajmujący się badaniem programów socjalnych, zadał sobie trud przeanalizowania polityki społecznej Stanów Zjednoczonych w latach 1950-1980. Wnioski z tej analizy zawarł właśnie w książce, która swego czasu odbiła się sporym oddźwiękiem w intelektualnych kręgach Ameryki, przez to, że podważyła pewien utarty schemat myślowy, jaki od lat 60-tych ciążył nad Stanami. Zgodnie z nim państwo musi pomagać biednym, niezależnie od okoliczności i podłoża biedy, musi tworzyć edukacyjne i zawodowe preferencje dla słabszych, by stworzyć im równe szanse życiowego startu, musi łagodnie postępować z przestępcami, by chronić ich przed więzieniem, a tym samym przed dalszą demoralizacją itd.
Książka ta ujawnia jednak smutną prawdę, obracającą w niwecz szereg socjalnych utopii lat 60-tych, ale i korzyści mające rzekomo płynąć z eksperymentów także współczesnych inżynierów społecznych.

Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001
Przeczytaj recenzję

Thomas J. Stanley, William D. Danko -
"Sekrety amerykańskich milionerów"

Pieniądze, a właściwie ich posiadanie, stanowią - obok miłości i polityki - jeden z najatrakcyjniejszych tematów naszych rozmów. Mimo to bardzo mało na ich temat wiemy. Wykazuje to niniejsza książka, napisana przez dwóch amerykańskich socjologów.
Trudno się dziwić np. Polakom, że mają na temat bogatych Amerykanów zupełnie błędne mniemanie. Okazuje się, że i sami obywatele USA niewiele na ich temat wiedzą. Jest to tym dziwniejsze, że podobno właśnie w Ameryce kult bogactwa i pieniądza osiągnęły swoje szczyty.
"Sekrety amerykańskich milionerów" wyjaśniają, że to, co najczęściej rozumiemy pod pojęciem "milioner" daleko odbiega od rzeczywistości i że nasze wyobrażenie o najbogatszych ludziach jest mocno wypaczone przez media, czyniące z milionerów przeróżnych, pozbawionych jakiejkolwiek wrażliwości i ludzkich odruchów, bezwzględnych krwiopijców. Z ksiązki tej dowiemy się także, jak samemu można dojść do wielkiego bogactwa ...

Fijorr Publishing przy współpracy z PAFERE "Pro Publico Bono" - 2001
Przeczytaj recenzję

George Gilder - "Bogactwo i ubóstwo"

"Bogactwo i ubóstwo" poza tym, że okazało się sukcesem wydawniczym nie tylko w Stanach Zjednoczonych, wywarło także znaczący wpływ na rzeczywistość polityczną i gospodarczą lat 80-tych (określano je mianem "katechizmu ekonomicznego" ekipy Ronalda Reagana). W książce tej Gilder stara się dociec istoty pojęć zawartych w jej tytule. Prawdziwe bogactwo - jak głosi - nie polega na posiadaniu, lecz na tworzeniu. Bogaczem jest w istocie ten, kto dzięki swym zdolnościom i zaletom charakteru potrafi bogactwo wytworzyć, nie zaś ten, kto odziedziczył lub wygrał na loterii bajeczną fortunę. Kreatywność, odwaga i wytrwałość przedsiębiorców, gotowych do podejmowania ryzyka po to, by urzeczywistniać swoje idee, przynosi dobrobyt społeczeństwu, podczas gdy największe nawet zasoby, które nie zostały okupione wysiłkiem, łatwo ulegają rozproszeniu w myśl reguły "łatwo przyszło - łatwo poszło".

Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001

Alejandro Antonio Chafuen - "Chrześcijanie za wolnością. Ekonomia późnoscholastyczna"

Już motto książki zamieszczone na jej okładce - "Ten, kto nakłada wysokie podatki otrzymuje je od bardzo nielicznych" (Pedro Fernandez Navarrete, 1619 r.) dowodzi, że ludziom Kościoła podstawowe reguły rządzące ekonomią nie były obce już wieki temu. Książka Chafuena ma za cel przybliżyć czytelnikom nauczanie późnych scholastyków hiszpańskich i wykazać, że już w nauczaniu tym zawarte były elementy klasycznej myśli liberalnej. Do końca XVII wieku powszechne nauczanie późnych scholastyków hiszpańskich ustanowiło wiele z podstawowych zasad, które dzisiaj uznajemy za liberalne bądź kapitalistyczne. Na szczególną uwagę zasługują ich poglądy chociażby na kwestie finansów publicznych, teorii pieniądza, wartości, ceny, dochodów i zysków.
Książka Alejandro Antonio Chafuena obfituje w cytaty i aforyzmy, z których wiele jest równie trafnych w odniesieniu do dzisiejszej aktywności ekonomicznej, jak było cztery wieki temu.

Wydawnictwo "ARCANA" - Kraków 2002, przy wsparciu Polish-American Foundation for Economic Research and Education Pro Publico Bono
Przeczytaj recenzję

Brad Miner - "Zwięzła encyklopedia konserwatyzmu"

Brad Miner podjął wyzwanie zdefiniowania podstawowych idei ruchu konserwatywnego poprzez prezentację jego czołowych przedstawicieli, głównych instytucji oraz doniosłych wydarzeń historycznych, od początków aż do współczesności. Ukazuje wszystkie jego ważne aspekty - ekonomiczny, polityczny i duchowy - oraz odpowiada na pytanie, jak się narodził i dlaczego jest dzisiaj bardziej popularny niż kiedykolwiek. Encyklopedię wieńczy pięć esejów, autorstwa cenionych konserwatystów , zatytułowanych "Geneza myśli konserwatywnej", które przedstawiają rozwój doktryny od starożytności po czasy współczesne. Miner nie ominął w swoim zestawieniu także przedstawicieli klasycznego liberalizmu, od Adama Smitha począwszy, a na takich nazwiskach jak: Fryderyk von Hayek, Ludwig von Mises, Albert Nock, czy Milton Friedman, skończywszy.

Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1999

Hernando de Soto - "Tajemnica kapitału"

Przed pięciu laty de Soto i członkowie jego instytutu badawczego zamknęli swoje gabinety i wyszli na ulice krajów rozwijających się oraz byłych krajów komunistycznych, by przyjrzeć się z bliska jakie są rzeczywiste osiągnięcia ludzi działających w oficjalnym systemie gospodarki oraz poza nim. Wyniki tych badań okazały się szokujące. Dowodzą bowiem, że biedni tego świata zgromadzili majątek wystarczający do stworzenia sprawnego systemu kapitalistycznego. Skala tych oszczędności jest ogromna. Dlaczego kraje te pozostają wobec tego wciąż niedorozwinięte? Dlaczego nie potrafią zamienić swych zasobów w kapitał, który wytwarza nowe bogactwo? To jest właśnie owa tytułowa "tajemnica kapitału". De Soto stara się odpowiedzieć na postawione tu pytania. Jak twierdzi, 150 lat temu kraje zachodnie stworzyły mechanizm, dzięki któremu ich gospodarki zaczęły piąć się w górę. Wyjaśnia, w jaki sposób ten "tajemniczy" proces, ukryty w tysiącach aktów i praw własności rozpoczął marsz Zachodu ku dobrobytowi, a także, w jaki sposób można go dzisiaj wprowadzić w gospodarki krajów rozwijających się i postkomunistycznych.

Fijorr Publishing przy współpracy z PAFERE "Pro Publico Bono" - 2002
Przeczytaj recenzję

Ayn Rand - "Cnota egoizmu"

"Niegdyś uważany za ideał, dziś jest szkieletem w łachmanach. Trzeszczy na wietrze jak strach na wróble ponad całym światem, lecz ludzie nie mają odwagi, by podnieść wzrok i dojrzeć trupią czaszkę, która szczerzy zęby spod strzępów czerwonej chusty" - tak, barwnie i malowniczo - jak mało chyba kto - o "najwspanialszym z ustrojów" pisała w 1962 Ayn Rand, przez jednych wielbiona za swoją bezkompromisowość i zdecydowane poglądy, przez innych, za to samo - nienawidzona.
"Cnota egoizmu" to zbiór esejów, w których autorka przedstawia swoją filozofię, zwaną obiektywizmem, oraz jej odniesienia do problemów życia codziennego. Niezwykle cenne spostrzeżenia Ayn Rand na temat jałowości i zgnilizny socjalizmu oraz kreatywności i skuteczności kapitalizmu do dziś nie tracą na aktualności, zwłaszcza że nie brakuje takich, którzy wciąż karmią się socjalistycznymi mrzonkami, czy rojeniami o tzw. trzeciej drodze.

Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2000

Fryderyk Bastiat - "Co widać i czego nie widać"

Fryderyk Bastiat żył w latach 1801-1850. Był liberalnym politykiem i ekonomistą. Zasłynął m.in. jako niezrównany polemista piętnujący wszelkie przejawy zachowań nielogicznych. Prof. Jan Winiecki we wstępie do książki pisze: "Szczególnie ostro krytykował on, według obecnej terminologii, interwencjonistów różnych orientacji ideologicznych, którzy zmierzali do osiągnięcia chwalebnych - ich zdaniem - celów, bez zrozumienia elementarnych zasad ekonomii. W efekcie, ich działania wywołały zupełnie niezamierzone i - z reguły wielce szkodliwe - następstwa. Używając terminologii prezentowanego eseju, podkreślał on, że należy ważyć skutki tego, co widać i tego czego nie widać na pierwszy rzut oka." Sam Bastiat pisze natomiast tak: "Rozważajcie zatem problem w tych jego dwóch aspektach. Widząc użytek, jaki państwo robi z przegłosowanych milionów, nie zapominajcie o użytku, jaki zrobiliby podatnicy - a nie mogą. W ten sposób zrozumiecie, że państwowe przedsięwzięcia to medal o dwóch stronach".

Instytut Liberalno-Konserwatywny, Wydawnictwo Dextra, Lublin-Rzeszów 2003
Przeczytaj recenzję

Thomas Sowell - "Ekonomia dla każdego"

Dlaczego w mroźne zimowe noce bezdomni Nowego Jorku śpią na chodnikach, skoro liczba opuszczonych domów w tym mieście przekracza czterokrotnie liczbę bezdomnych? Jak to możliwe, że chociaż w zasięgu kilkudziesięciu kilometrów od stolicy ZSRS rozciągają się najżyźniejsze gleby Europy, Moskwiczanie przez szereg lat cierpieli głód? Jak mogło dojść do tego, że w czasie Wielkiej Depresji lat 1930. bezrobocie w USA osiągnęło 25 procent i przedsiębiorstwa przez dwa lata z rzędu przynosiły straty?
Każda z tych, jakże różnych od siebie, choć jednakowo niezrozumiałych i niepotrzebnych tragedii, była rezultatem niestosowania się do podstawowych zasad ekonomii. Celem jaki sobie postawił autor tej książki, Thomas Sowell, jest objaśnienie tych zasad prostym, jasnym językiem, bez konieczności uciekania się do skomplikowanych wykresów czy niezrozumiałego żargonu.

Fijorr Publishing, Warszawa 2003
Przeczytaj recenzję

Michał Wojciechowski - "W ustroju biurokratycznym"

Najnowsza książka prof. Michała Wojciechowskiego to zbiór jego refleksji na różne tematy. Za przegląd poruszanych w niej problemów niech przemówi spis treści: Ustrój nasz biurokratyczny (istota obecnego systemu rządów), Państwo po chrześcijańsku (podporządkowane prawu i ograniczone), Brzytwa leży na ulicy (dzisiejsze państwa mogą popaść w totalitaryzm), Socjalizm to kradzież (istota ideologii lewicowej to odrzucenie prawa własności), Ordynacja proporcjonalnie partyjna (ordynacja proporcjonalna pozbawia wolności), Pytanie o jedność prawicy (praworządność, wolność gospodarcza i fundament moralny), Paszkwil na sondaże (dlaczego sondaże deformują wyniki wyborów?), Biuro zamiast katedry (Europa kaznodziejów - i rzeczywista, biurokratyczna), Szkolna beznadziejność (szkolnictwo polskie, zbiurokratyzowane i niesprawne), Bon oświatowy czy namiastka (system bonowy i prywatyzacja receptą na poziom szkół), Czas usunąć bariery (co przeszkadza szkolnictwu wyższemu), Albo Kościół, albo państwo? (oddolne i odgórne organizowanie społeczeństwa), Czym grozi podatek kościelny (Kościół nie powinien ściągać podatków), Sensacja czy prawda? (krytyka roli mediów w sprawie arcybiskupa Paetza), Dwa złe rozwiązania (i brak kary śmierci, i jej stosowanie nie są dobre), Żal bez winy (Jedwabne), Nie prowokować lawiny (przeciw najazdowi na Irak), Słownik naszej nowomowy (katalog manipulacji w tzw. politycznej poprawności), Przefarbowany problem (krytyka rzeczników politycznej poprawności), Dla kogo przyroda? (trzeba ją chronić, ale nie otaczać kultem), Gdyby nie było państwa (trzeba by je odtworzyć - ale tylko w pewnym zakresie)

Wydawnictwo FRONDA, Warszawa 2004

Ronald Reagan - "Moja wizja Ameryki"

Oddajemy w Państwa ręce wybór przemówień Ronalda Reagana, w których staraliśmy się uwypuklić główne wątki, przewijające się przez kilkadziesiąt lat w wystąpieniach tego polityka. Ronald Reagan był piewcą i szermierzem wolności. Dlatego w swych mowach stale wyrażał: poparcie dla wolności politycznej i gospodarczej; poparcie dla inicjatywy prywatnej na polu gospodarczym, społecznym i politycznym; poparcie dla tradycji; poparcie dla patriotyzmu. Ponieważ antytezą wolności są rozmaite ideologie lewicowe, Ronald Reagan ostrzegał przed komunizmem i innymi jego pochodnymi. Jego antykomunizm nie był ideologią samą w sobie, a raczej pochodną umiłowania przez niego wolności i tradycji. Rozumiał, że konstruktywna wizja wolności, zakorzenionej w tradycji i prawie naturalnym, jest najpotężniejszą bronią atakowanego przez "postęp" człowieka. Zapraszamy do zapoznania się z tą wizją bowiem do tej pory Polacy postrzegali prezydenta Reagana głównie przez pryzmat propagandy komunistycznej.

Wydawnictwo Arwil, Warszawa 2004
Przeczytaj recenzję
Zamów książkę

Tomasz Cukiernik - "Prawicowa koncepcja państwa"

Tomasz Cukiernik jest odważnym człowiekiem. Naraża się mianowicie na najgorsze wyzwiska. Albowiem pojęcia takie, jak "liberał", "liberalizm" i pochodne, od dłuższego czasu stały się najgorszą obelgą; bardziej dotkliwą, aniżeli wszelkie znane dotychczas najbardziej wulgarne epitety. Obdarzenie mianem liberała powoduje, że w pewnych kręgach człowiek taki jest skończony. Zarówno w kręgach lewicowych, jak i - paradoksalnie - w wielu takich, które uważają się za prawicowe. Nadal liczni politycy i publicyści twierdzą, ze w Polsce od 1989 r. szaleje w gospodarce niepohamowany i skrajny liberalizm! W ich rozumieniu liberalizm niszczy gospodarkę kraju wydając ją na łup chciwych kapitalistów, a przeto niszczy państwo i jego tkankę społeczną oraz powoduje skrajną i powszechną nędzę. (...) Trzeba więc mieć skórę nosorożca albo być bardzo wiernym zasadom, by głosić liberalizm. Tomasz Cukiernik to czyni. Nie znam grubości jego skóry ani odporności psychicznej (chyba jest jednak duża), ale na pewno jest on wierny zasadom liberalnym. Przy czym nie jest to ślepa wiara, lecz konsekwentna, logiczna konstrukcja myślowa, przekładająca się w tej książce na wywód poparty bardzo rzeczowymi argumentami i wyrazistymi przykładami. Odwołują się one tyleż do zdrowego rozsądku, co i do poczucia normalności u zwykłych ludzi, nie tylko teoretyków.

Biblioteka "Opcji na Prawo", 2004
Zamów książkę

Murray N. Rothbard - "O nową wolność. Manifest libertariański"

Pierwsze wydanie w języku polskim dzieła jednego z najwybitniejszych przedstawicieli austriackiej szkoły ekonomii. Na >>Manifest Libertariański<<, książkę napisaną w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, nie powinno się patrzeć jak na pozycję stricte naukową, lecz raczej jak na literaturę polemiczną i polityczną, czy też po prostu zapis przemyśleń dotyczących funkcjonowania libertariańskiego systemu społecznego. Profesor Rothbard opiera swoją argumentację na wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych i posługuje się badaniami historycznymi, jednak jego praca jest bez wątpienia przeznaczona dla szerszego grona odbiorców, otwarta na każdego Czytelnika chętnego poszerzyć horyzonty.

Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska, 2004
Więcej o książce

Władimir Bukowski, Paweł Stroiłow - "Unia Sowiecka czy Związek Europejski - czyli dysydent w archiwach Gorbaczowa"

"Są w historii takie momenty, w których przyszłość całych kontynentów zostaje przesądzona na wiele dziesięcioleci. Dat, które by się do nich odwoływały nie znajdzie się w encyklopedii, nie są one również powodem bezsennych nocy, starających się je zapamiętać, studentów. Zna je zaledwie kilku wybrańców. Natomiast my, którzy stanowimy niewtajemniczoną masę, kładziemy się pewnej nocy spać w znanym nam środowisku ojczystego kraju, a następnego ranka budzimy się w warunkach jakiegoś związku socjalistycznych republik. Nie jesteśmy nawet w stanie pojąć, kto i kiedy podjął tak fatalną w skutkach decyzję. Dla Europy jedną z takich dat był 26 marca 1987 roku. Tego dnia sowieckie Biuro Polityczne podjęło decyzję dotyczącą przyszłej polityki Związku Sowieckiego wobec Europy Zachodniej. Michaił Gorbaczow sformułował ją krótko i jasno, niczym rozkaz na polu walki: Zdławić w uścisku, zdusić w objęciach..."

Wydawnictwo "Arwil", Warszawa 2005
Fragment książki
Czytaj recenzję
Zamów książkę

Russell Kirk - "Przyszłość konserwatyzmu"

"U schyłku XX wieku Stany Zjednoczone wkroczyły w erę gruntownych, acz rozsądnych zmian stanowiących wyzwanie dla konserwatysty. Przedsięwzięcie to wymaga ciężkiej pracy mającej zaowocować przywróceniem porządku po przedłużających się ogólnoświatowych Czasach Kłopotów, które według Arnolda Toynbee rozpoczęły się w roku 1914. Fernand Braudel przewiduje, iż kryzys na świecie utrzyma się do roku 2000. Aby pokonać ów kryzys, konserwatysta stara się kierować zdrowym rozsądkiem i wrażliwością moralną, wyrzekając się natomiast ideologii. Czytelnik nie znajdzie w mej książce niczego, co przypominałoby stronniczy program polityczny, w rzeczy samej ignoruję wiele z bieżących kontrowersji politycznych i tylko powierzchownie poruszam niektóre. Tytuł odwołuje się do dalekosiężnych perspektyw, czyli analiz trudności, jak i możliwości jakie konserwatyści prawdopodobnie napotkają w przyszłości. Książka ta omawia fundamentalne kwestie polityczne i moralne w świetle sytuacji zaistniałej w końcu XX wieku. Okoliczności te są w znacznej mierze przygnębiające. W pierwszym tygodniu kampanii kambodżańskiej, prezydent Richard Nixon rozmawiał ze mną prywatnie na temat możliwego upadku społeczeństwa amerykańskiego. Chcąc poznać moją opinię dwukrotnie powtórzył pytanie: >>Czy jest jakaś nadzieja?<<..."

Wydawnictwo "Arwil", Warszawa 2005
Fragment książki
Zamów książkę

Ks. Robert A. Sirico - "Religia, wolność, przedsiębiorczość"

"Wolność bez prawdy jest bezsensownym zbiorem otwartych możliwości i jeśli ktoś idzie przez życie z samymi otwartymi możliwościami, to tak naprawdę niewiele osiąga. Prawdziwe praktykowanie wolności zawiera w sobie odpowiedzialność, by zrobić to, co dobre i słuszne, oraz przyjąć to, co jest prawdziwe i przez takie postępowanie wykluczyć inne możliwości. Kiedy wchodzimy w związek małżeński, czy akceptujemy powołanie religijne lub przyjmujemy jedną z form zatrudnienia w odróżnieniu od innej, wykluczamy inne możliwości. W tym sensie decydujemy się na ograniczenie naszych wolności, przyjmujemy określoną odpowiedzialność. Fałszywe pojęcie wolności, to, które sprzeciwia się jakimkolwiek formom ograniczeń, jest źródłem wielu tragedii na świecie. Na dłuższą metę pozostawia ono ludzi nieszczęśliwych. Bardzo często ludzie uświadamiają to sobie zbyt późno i przekonują się, że zmarnowali swoje życie, proklamując wolność, nie budując jednocześnie wokół siebie struktur autorytetu i struktur zaangażowania, które wydają prawdziwe owoce. Ostatecznie spędzają czas na trapieniu się tym, co mogłoby być i są bardzo niezadowoleni z tego, co jest. Wolność musi być zawsze i wszędzie podporządkowana prawdzie"
Fragment wywiadu z ks. Robertem A. Sirico.

Wydawnictwo "Arwil", Warszawa 2005
Przeczytaj recenzję
Guy Sorman - "Made in USA"

Guy Sorman w swojej najnowszej książce, „Made in USA”, ukazuje rozległą panoramę Stanów Zjednoczonych, widzianych oczami niespiesznego przechodnia. Jego odkrywanie Ameryki, rozpoczęte w 1962 roku, kończy się ponad czterdzieści lat później, w roku 2004. Sorman opisuje społeczeństwo amerykańskie - ten osobliwy, niezrozumiały często twór, rządzący się innymi zasadami niż stara Europa. Wyjaśnia rolę rynku, religii, kultu ciała, przemocy w życiu codziennym, stosunku Amerykanów do mniejszości narodowych i imigracji. Książka Sormana pozwala zrozumieć przyczyny zazdrości (której efektem jest nieprzerwana fala imigracji) i nienawiści (której najsilniejszą dotąd kulminację stanowi zamach na World Trade Center) do Stanów Zjednoczonych. Pokazuje drogi, jakimi kultura amerykańska, często uważana w Europie za kulturę niższego gatunku, przenika na Stary Kontynent, by stać się modelem obowiązującym. Ta prawidłowość pozwala Sormanowi wyciągać wnioski o przyszłości Europy na podstawie teraźniejszości Stanów Zjednoczonych. „Made in USA” to podróż i zaproszenie do podróży, dzieło pełne przykładów z życia codziennego, z kultury pop, polityki. Olbrzymim atutem książki jest barwny, pełen dowcipu opis Ameryki, pozbawiony stronniczości i zacietrzewienia

Wydawnictwo "Prószyński i S-ka", Warszawa 2005
Przeczytaj recenzję

Wojciech Klewiec - "Proces pokazowy. Oskarżony Augusto Pinochet"

"W październiku 1998 roku policja brytyjska aresztowała w Londynie Augusto Pinocheta. Po przeszło 500 dniach i kilku rozprawach sądowych były dyktator i prezydent Chile odzyskał wolność. Perypetie generała dały początek sporom o podstawowe zasady prawa narodów oraz o oceny ruchów socjalistycznych i komunistycznych - w Chile i na świecie. Częścią tej debaty jest książka Wojciecha Klewca. "Proces pokazowy" może zaskoczyć Czytelnika, którego poglądy na sprawę generała Pinocheta cierpliwie urabiały media. Nadmuchiwały przy tym do granic wytrzymałości balon propagandy nieprzyjaznej wobec byłego dyktatora. Wojciech Klewiec nie spuszcza powietrza z tego balonu ostrożnie i powoli; przeszywa go na wylot. Nie sili się na obłudny obiektywizm, otwarcie staje po jednej stronie sporu..." (ze wstępu Pawła Szałamachy)

Wydawnictwo "El - Ka", Warszawa 2001
Przeczytaj wywiad z autorem

Dr Ryszard Szewczyk - "Manowce keynesizmu"

Książka autorstwa Ryszarda Szewczyka pt. "Manowce keynesizmu", może zapoczątkować nową erę w teorii ekonomii. Autor, Bochnianin, rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni oraz kierownik Katedry Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie, związany z tą Uczelnią od 1969 roku, dowodzi w niej błędności głównego nurtu teoretycznego, jakim jest od blisko 70 lat keynesizm. Książka ta z całą pewnością zainteresuje teoretyków ekonomii i filozofii, oraz polityków i studentów, ponieważ zawarte w niej spostrzeżenia, myśli i formułowane wnioski nie pozostaną bez wpływu na wiele obszarów życia gospodarczego, społecznego i politycznego

Wydawca "Business Consulting & Financing Sp. z o.o., Bochnia 2005. Str. 204
Przeczytaj fragment książki
Zamów książkę

Adam Wielomski - "Dekalog konserwatysty"

Waldemar Łysiak wstrząsnął Polską opisując jak się sprawy mają w Rzeczypospolitej po 1989 roku ("Salon, Rzeczpospolita kłamców", Wydawnictwo Nobilis, Warszawa, 2004). Wydawnictwo Megas książką Adama Wielomskiego daje konstruktywną propozycję: "jak być powinno, by nie było jak jest". Nie tylko w Polsce "na całym Bożym (?) świecie. Poprosiliśmy o wypowiedż innych autorów i mamy nadzieję na kolejne tomy "Dekalogu konserwatysty".

Wydawnictwo Megas, Warszawa, 2006, s.264.
Zamów książkę
(telefon kontaktowy: 600322863)

Mart Laar - "Estoński cud"

"W 1992 roku produkcja przemysłowa Estonii spadła o 30 procent, płace realne spadły o około 45 procent, ceny paliwa wzrosły o ponad 10 tysięcy procent, a inflacja wynosiła ponad tysiąc procent. Ludzie stali godzinami w kolejkach po żywność. Chleb i nabiał były racjonowane. Jedyną "instytucją", która zdawała się wtedy funkcjonować w Estonii, był "czarny rynek". (...) W ciągu piętnastu lat Estonia zmieniła się nie do poznania. Magazyn "Newsweek" nazwał Estonię "małym krajem, któremu się udało". Stopień rozwoju Estonii przybrał naprawdę zadziwiające rozmiary. Estońska "droga do sukcesu" wzbudziła wielkie zainteresowanie. Politycy i eksperci z całego świata wciąż zadają pytanie: jak to osiągnęliśmy? Opowiadam o tym w tej książce." (Fragment wstępu)

Wydawnictwo Arwil, Warszawa, 2006
Zamów książkę

Patrick Jake O Rourke - "Wykończyć bogatych"

O'Rourke dosłownie uczy bawiąc. Uczy ekonomii - każdy z nas, przyznajmy, ucieka na dżwięk tego słowa. Niemniej nawet ci, co zdecydowanie nie chcą znać sie na funkcjonowaniu banków, słyszeć o akcjach, giełdzie, wskaźnikach wzrostu i innych nudnych rzeczach, znajdują tu barwny i dynamiczny wizerunek wielu miejsc świata. Można więc tę ksiązkę czytać na różne sposoby i każdy znajdzie w niej coś dla siebie.

str. 274, oprawa miękka
Zamów książkę

David Boaz - "Libertarianizm"

Czy jesteś libertarianinem? Pytanie brzmi raczej: Czy to ty podejmujesz decyzje, które są dla ciebie istotne, czy czyni to za ciebie ktoś inny? Libertarianizm kwestionuje potoczne przekonania i odrzuca przestarzałe idee państwa scentralizowanego, czym często przyciąga młodych ludzi. Jest poglądem, zgodnie z którym każda osoba ma prawo do takiego sposobu życia, jaki sama wybrała, o ile szanuje równe prawa innych. Po przeczytaniu tej książki przekonasz się, że ludzie podejmują większość decyzji dotyczących swojego życia lepiej, niż czynią to ustawodawcy i urzędnicy ustanawiający przepisy

str. 384, oprawa miękka
Zamów książkę

Milton Friedman - "Wolny wybór"

"Biblia" wolnego rynku. Wolny wybór to książka wyjątkowa. Idee i treści w niej zawarte wpłynęły na gospodarcze losy wielu krajów świata. Pomimo czasu, jaki upłynął od jej pierwszej publikacji, wciąż stanowi ona doskonale udokumentowany wykład na temat stosunków społecznych w dzisiejszym państwie. Książka pokazuje mechanizmy sprawowania władzy, cele jakie jej przyświecają i rolę jaką odgrywa władza i poszczególne jej agendy, w życiu współczesnego człowieka. Pokazuje też efekty tego wpływu na życie, zarówno całych społeczeństw, jak i poszczególnych jednostek

str. 328, oprawa miękka
Zamów książkę

"Kradzież a rozwój gospodarczy"

Niniejsza książka stanowi zbiór prelekcji wygłoszonych w trakcie międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Polish-American Foundation for Economic Research and Education (PAFERE) pod tytułem "Kradzież a ekonomia i rozwój gospodarczy", która odbyła się w Warszawie w dniach 14-15 października 2005 roku. Celem tej konferencji było uświadomienie zależności między kradzieżą i rozwojem gospodarczym kraju; kradzieży, której synonimem jest naruszanie czy gwałcenie naturalnego prawa człowieka do jego własności. Różne aspekty stosunku do cudzej własności oraz związane z tym badania i wnioski zawarte są w zamieszczonych tu wystąpieniach prelegentów, którymi są wybitni znawcy zagadnień z zakresu ekonomii, polityki, etyki i historii: Stanisław Michalkiewicz, Alejandro Chafuen, Robert Gwiazdowski, Jan Maria Fijor, Tomasz Teluk, Michał Wojciechowski, Władysław Kulesza, Mateusz Machaj, Jan Stefanowicz oraz Wojciech Popiela

Wydawnictwo Arwil, W-wa 2006
str. 162, oprawa miękka
Zamów książkę

Ludwig von Mises - "Ekonomia i polityka"

Zbiór sześciu odrębnych wykładów (esejów), w których to autor porusza m.in. temat zagrożeń wynikających ze zbyt dużego interwencjonizmu państwa w gospodarkęWydawnictwo Fijorr Publishing, W-wa 2006
Zamów książkę

Frederic Bastiat - "Państwo"

"(...) Bastiat stawia niezwykle ważną kwestię, od rozstrzygnięcia której zależą wybory ideologiczne. Słusznie krytykując i mnogość i nieuniknioną w tej sytuacji sprzeczność oczekiwań wobec państwa, wzywa do zastanowienia, czy państwo, ze względu na to, czym jest naprawdę, jest w ogóle zdolne do ich spełnienia" (ze wstępu Stanisława MichalkiewiczaInstytut Liberalno-Konserwatywny, Fijorr Publishing, 2006

"Etyka a rozwój gospodarczy"

Zamieszczone w tej książce prelekcje wybitnych znawców zagadnień ekonomii i etyki zostały wygłoszone podczas I Międzynarodowej Konferencji pt. "Etyczne fundamenty gospodarki", która odbyła się w 2003 roku w Krakowie. Według uczestników głównym źródłem zagrażającym etycznym fundamentom gospodarki jest nie tylko ludzka słabość, ale przede wszystkim system gospodarczy, który tworzy państwo i jego instytucje. Zagrożenia dla fundamentów gospodarki płyną z pewnych patologii, które w państwie się rodzą i z niego biorą początek. W związku z tym prelegenci w swoich referatach zastanawiają się jak ułożyć stosunki między ludźmi i państwem, żeby z jednej strony państwo nie zniewalało człowieka, a z drugiej żeby ludzka swawola nie rozsadzała państwa.
Wśród prelegentów: James Bennett, Alexandro Chafuen, Ana Eiras, Robert Gwiazdowski, Janusz Korwin-Mikke, Ryszard Legutko, Leonard Liggio, Jan M. Małek, Marcin Masny, Stanisław Michalkiewicz, Wojciech Popiela, Jadwiga Staniszkis, Tadeusz Ślipko SI, Wacław Wilczyński, Michał Wojciechowski

Wydawnictwo Arwil, W-wa 2006
Zamów książkę

Umieść poniższe bannery na swojej stronie WWW


Webmaster
Copyright 2001, Paweł Sztąberek
Spis Autorów

Komentarz tygodnia

Książki
polecane

Subskrypcja
Jeśli chcesz być powiadamiany o nowościach na "SP" wpisz swój adres e-mail


Powiadom znajomego o "SP" wpisując jego adres e-mail

ooooooooooooooooooooooooi
Stowarzyszenie KoLiber


Czytelnicy
"SP" o UE

Busy
Autobusy

Przyślij swoją opinię