kapitalizm - serwis zwolennikow wolnego rynku

Strona główna
Archiwum "Aktualności"

Niezależnie od tego... (28 września 2011)

... jak inflacja lub deflacja ostatecznie wpływa na wysokość stopy procentu pierwotnego, nie istnieje związek między tymi zjawiskami a przejściowymi zmianami rynkowej stopy procentowej wywołanymi przez zmiany relacji pieniężnej spowodowane czynnikami pieniężnymi. Jeżeli dopływ pieniądza i jego substytutów do systemu rynkowego lub jego odpływ powoduje najpierw zmiany na rynku kredytów, to związek między rynkowymi stopami procentowymi a stopą procentu pierwotnego zostaje przejściowo zakłócony...

Czytaj: Ludwig von Mises - Wpływ inflacji i ekspansji kredytowej na rynkową stopę procentową brutto (cz. 1) >>>

* * *

Rząd danego kraju... (29 sierpnia 2011)

... wydaje więcej, niż otrzymuje w podatkach. Aby opłacić różnicę, tj. deficyt, rząd drukuje obligacje. Są one sprzedawane systemowi bankowemu, który z kolei przedstawia je w EBC jako zabezpieczenie dla pożyczek udzielanych przez tworzenie nowych pieniędzy. Właśnie tak rządy mogą drukować pieniądze...

Czytaj: Philipp Bagus - Tragedia euro: Unia Gospodarcza i Walutowa jako system wywołujący konflikty >>>

* * *

Zmiany relacji... (27 lipca 2011)

... pieniężnej, podobnie jak inne zmiany danych rynkowych, mogą wpływać na stopę procentu pierwotnego. Inflacja, zgodnie z punktem widzenia zwolenników inflacjonistycznej interpretacji dziejów, przyczynia się na ogół do zwiększenia dochodów przedsiębiorców. Oto ich rozumowanie...

Czytaj: Ludwig von Mises - Wpływ zmian w relacji pieniężnej na procent pierwotny >>>

* * *

Przeregulowanie państwa... (18 lipca 2011)

... przez złe prawo. To ono właśnie rodzi korupcję, zwiększa koszty państwa, a przez to potęguje ubożenie obywateli. Dziesiątki tysięcy przepisów wzajemnie sprzecznych, wymagających w dodatku od obywateli spełnienia różnych warunków tworzą właśnie taką sytuację. Tylko na takich przepisach mogą żerować patologiczne struktury, a gospodarka staje się coraz bardziej od nich uzależniona...

Czytaj: Roman Kluska - Demokracja totalitarna >>>

* * *

Oto kilka argumentów... (4 lipca 2011)

... które przytaczają przeciwnicy interwencji państwa, jeżeli chodzi o kolejność, w jakiej obywatele pragną zaspokajać swoje potrzeby i pragnienia i w konsekwencji kierować swoimi działaniami. Przyznaję, że należę do tej grupy ludzi, którzy uważają, że wybór, impuls, winien pochodzić z dołu, nie z góry, od obywateli, nie od ustawodawcy. Moim zdaniem, przeciwna doktryna prowadzi do zniszczenia wolności i godności człowieka...

Czytaj: Frederic Bastiat - Czy państwo powinno dotować sztukę? >>>

* * *

Blisko 5 milionów... (13 czerwca 2011)

... złotych. Tyle pochłonie kampania pod hasłem "Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia" organizowana przez urząd pełnomocnika do spraw równego traktowania, na czele którego stoi Elżbieta Radziszewska. Akcja skierowana jest bynajmniej nie do "wykluczonych", ale do 85 urzędów administracji rządowej i Państwowej Inspekcji Pracy. "Wsparci" grubymi milionami urzędnicy będą zaliczać konferencję za konferencją, dywagując o dyskryminacji i wykluczeniu...

Czytaj: Paweł Sztąberek - Biurokracji wykluczenie nie grozi >>>

* * *

Lekcja, jakiej udziela (1 czerwca 2011)

... nam kryzys finansowy ostatnich kilku lat, jest zasadniczo powtórką z materiału od dawna już dostępnego, lecz w znacznej mierze nieszczęśliwie zlekceważonego bądź zapomnianego. Myślę tu oczywiście o materiale opartym na dorobku wczesnodwudziestowiecznych przedstawicieli Szkoły Austriackiej – materiale wykazującym, że jeśli ceny mają być skutecznym drogowskazem dla działań producentów, konsumentów i przedsiębiorców, muszą być one swobodnie kształtującymi się na rynku stosunkami wymiany...

Czytaj: Jakub Bożydar Wiśniewski - Kryzys a systemy emerytalne >>>

* * *

Ci, którzy postępują (18 maja 2011)

... przezornie, dostosowując sposób wykorzystania czynników produkcji do zmian danych - to znaczy przedsiębiorcy i organizatorzy - opierają się w swoich kalkulacjach na cenach, płacach i stopach procentowych określonych na rynku. Dostrzegają różnice między bieżącymi cenami komplementarnych czynników produkcji a oczekiwanymi cenami produktów pomniejszonymi o rynkową stopę procentową i dzięki temu osiągają zysk. Funkcja stopy procentowej w kalkulacjach przedsiębiorcy jest oczywista...

Czytaj: Ludwig von Mises - Rynek kredytowy >>>

* * *

O ile oczywistym... (11 maja 2011)

... się wydaje, że gdy ktoś, jednostka lub duże grupy ludzi, statystycznie mniej pracują, mniej się starają by poprawić swój los, to uzyskują mniej, pogarsza się ich sytuacja, mamy do czynienia z depresją, stagnacją, kryzysem. Ale dlaczego jest tak, że mimo nie mniejszego niż uprzednio wysiłku ludzi, znacznego rozwoju techniki, nauki, zdrowszej i statystycznie lepiej odżywionej ludzkości, rządy, agendy światowe i media ogłaszają kryzys finansowy i konieczność specjalnych działań...

Czytaj: Jerzy Mędoń - To nie kryzys - to skutek >>>

* * *

O co chodzi... (19 kwietnia 2011)

... ze sprawiedliwym handlem? Na pierwszy rzut oka idea jest wspaniała. Pomagać biednym plantatorom kawy z krajów trzeciego świata sprzedawać swoje produkty, zapewniać im zbyt, stałą cenę a dzięki temu stałe dochody. Bogatsi Europejczycy w imię solidarności z ubogimi powinni kupować produkty oznaczone marką "Fair Trade'u", gdyż w ten sposób przyczyniają się do zmniejszenia poziomu ubóstwa na świecie - przekonują nas organizacje przydzielające certyfikaty. Czy ktoś może być przeciw tak - wydawałoby się oczywistym i słusznym - celom?...

Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Fair Trade czyli problemy z kawą >>>

* * *

Jednym z podstawowych... (13 kwietnia 2011)

... terminów ekonomii jest "cena równowagi rynkowej". Jest to stan pewnego optimum, gdzie ilość towarów dostępnych na rynku po danej cenie (podaż), równa się ilości towarów pożądanych przez konsumentów po określonej cenie (popyt). Charakterystyką ceny danego produktu w niezakłóconej gospodarce rynkowej, jest to, że będzie ona zawsze dążyła do stanu równowagi pomiędzy popytem, a podażą...

Czytaj: Łukasz Stefaniak - Ceny maksymalne to równia pochyła >>>

* * *

Jako pierwszy... (6 kwietnia 2011)

... głos zabrał dr Samuel Gregg. Zwrócił on uwagę na obecne problemy współczesnych państw w kontekście rosnących u nich w zastraszającym tempie długów publicznych. Gość z USA dokonał m.in. porównania sytuacji w krajach europejskich z sytuacją w Stanach Zjednoczonych. Zaznaczył, że o ile Europa dochodzi już powoli do ściany, choćby z przyczyn demograficznych, w USA istnieje jeszcze jakaś nadzieja na wyjście z trudnej sytuacji. Na pytanie: "Co wolisz? Wolność czy bezpieczeństwo?", Europejczyk odpowie, że bezpieczeństwo, Amerykanin odpowie, że wolność...

Czytaj: Paweł Sztąberek - Co zostawimy w spadku naszym dzieciom? - relacja z konferencji o długu publicznym >>>

* * *

Fair Trade jest... (28 marca 2011)

... wyraźnym przejawem tego pragnienia, aby wpływać na świat poprzez osobiste decyzje gospodarcze. Biedni rolnicy i drobni wytwórcy żywności z krajów rozwijających się, godzący się na pewne społeczne i środowiskowe standardy, mogą otrzymać certyfikaty Fair Trade dla swoich produktów, których przyznawaniem zajmują się różne organizacje. Troskliwi i sprawiedliwi konsumenci z krajów rozwiniętych z chęcią płacą wyższą cenę za produkty Fair Trade, z myślą o polepszeniu warunków życia ich producentów...

Czytaj: Victor V. Claar - Sprawiedliwy handel? Czy FAIR TRADE rzeczywiście zwalcza problem ubóstwa? >>>

* * *

Tego rodzaju... (21 marca 2011)

...przypadki uświadamiają nam, że dorobku rzetelnej wiedzy ekonomicznej nigdy nie można traktować jako rzeczy bezpiecznej, nienaruszalnej z racji cieszenia się powszechnym rzekomo szacunkiem, podobnym do tego, jakim darzy się prawa fizyki, biologii czy matematyki. Tak długo, jak istnieją grupy specjalnych interesów i roszczeniowy stosunek do rzeczywistości, tak długo istnieć będą również próby negacji uniwersalnych i logicznie koniecznych praw rządzących rzeczywistością, często przebrane w kostium fachowej analizy...

Czytaj: Jakub Bożydar Wiśniewski - Metafora zniszczonej elektrowni >>>

* * *

Pieniądz jest neutralny... (15 marca 2011)

..., jeśli zmiany siły nabywczej spowodowane czynnikami pieniężnymi wpływają jednakowo i w tym samym czasie na ceny wszystkich towarów i usług. Gdyby pieniądz był neutralny, możliwa byłaby również neutralna stopa procentowa, o ile nie istniałyby odroczone płatności. Jeśli istnieją odroczone płatności, to pominąwszy rolę kredytodawcy jako przedsiębiorcy i związany z przedsiębiorczością składnik stopy procentowej brutto, musimy również przyjąć, że w warunkach umowy uwzględniono możliwość przyszłych zmian siły nabywczej pieniądza...

Czytaj: Ludwig von Mises - Ażio cenowe jako składnik rynkowej stopy procentowej brutto >>>

* * *

Chińczycy zdali... (7 marca 2011)

...sobie pewnie sprawę, że przy mnogości transakcji, żaden system biurokratyczny zorganizowany inaczej nie jest w stanie nad tym żywiołem zapanować. I tam podobno jest komunizm… A to nie komunizm tylko wolny rynek. No cóż. Gdy po lasach rosnących na miejscu naszych dzisiejszych miast grasowały niedźwiedzie, oni tworzyli właśnie system służby cywilnej...

Czytaj: Adam Kalicki - Potęga prostoty >>>

* * *

Kryzys został... (23 luty 2011)

... wywołany przez dwa czynniki: manipulowanie rynkami finansowymi i stopami procentowymi przez państwo amerykańskie oraz tolerowaniem przez nie bankierów, wypuszczających "instrumenty finansowe", czyli papiery bez pokrycia. Na pewno nie na tym polega klasyczny kapitalizm...

Czytaj: Piotr Bryła - Nie oczekujmy od papieża, że nam podpowie ustrój gospodarczy - rozmowa z Michałem Wojciechowskim >>>

* * *

Rynkowe stopy... (14 luty 2011)

...oprocentowania kredytów nie są czystymi stopami. Wśród składników określających ich wysokość są również takie, które nie stanowią oprocentowania. Kredytodawca jest zawsze przedsiębiorcą. Udzielenie pożyczki to rodzaj spekulacyjnego przedsięwzięcia, które wiąże się z ryzykiem. Kredytodawca zawsze musi się liczyć z możliwością utraty części lub całości pożyczonego kapitału...

Czytaj: Ludwig von Mises - Składnik rynkowej stopy procentowej związany z przedsiębiorczością >>>

* * *

Jedynym prawdziwym... (8 lutego 2011)

... i niezaprzeczalnym bogactwem socjalizmu, w jego wszelkich mutacjach, jest bieda. Wynika to z arytmetyki, gdzie iloraz (czyli wynik redystrybucji) kapitału poszczególnych obywateli będzie zawsze niższy niż iloczyn bogacenia się poszczególnych jednostek nie objętych nadmiernymi obciążeniami fiskalnymi. Ale zwróćmy uwagę, że bieda jest warunkiem sine qua non socjalizmu...

Czytaj: Michał Nawrocki - Bieda bogactwem socjalizmu >>>

* * *

Najciekawszymi... (31 stycznia 2011)

... informacjami, które dostarcza raport, są te przedstawiające najczęstsze trudności, z jakimi borykają się według respondentów przedsiębiorcy w naszym kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajęły zbyt duże koszty pracy wskazane przez 52% przebadanych. Terminem tym określa się głównie podatki na ZUS (podatek emerytalny, podatek rentowy i podatek wypadkowy), Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

Czytaj: Łukasz Stefaniak - Problemy polskich przedsiębiorców >>>

* * *

W gospodarce rynkowej... (24 stycznia 2011)

...w której wszystkie akty wymiany międzyludzkiej odbywają się za pośrednictwem pieniądza, kategoria procentu pierwotnego przejawia się przede wszystkim w oprocentowaniu pożyczek pieniężnych. Jak już podkreślaliśmy, w konstrukcji myślowej gospodarki jednostajnie funkcjonującej stopa procentu pierwotnego jest jednolita. W całym systemie jest tylko jedna stopa procentowa. Oprocentowanie kredytów odpowiada stopie procentu pierwotnego, która wyraża stosunek dzisiejszych cen dóbr do cen tych dóbr w przyszłości...

Czytaj: Ludwig von Mises - Problemy >>>

* * *

Książka "Ludność... (17 stycznia 2010)

... - największe bogactwo świata" usiłuje zadać kłam twierdzeniom o rzekomym katastrofalnym wpływie dużej liczby ludności na, chociażby, dobrobyt materialny czy szeroko rozumianą jakość życia. Składa się ona z kilku esejów napisanych w końcu ubiegłego wieku przez różnych autorów. Wśród nich znaleźć można m.in. Juliana L. Simona, Petera Bauera czy Nicholasa Eberstadta...

Czytaj: Paweł Sztąberek - Największe bogactwo świata... >>>

* * *

Termin "Volkswirtschaft"... (10 stycznia 2011)

... był przez długi czas stosowany przez niemieckich zwolenników wszechpotężnego rządu. Brytyjczycy i Francuzi znacznie później zaczęli używać określeń "British economy" i "l'économie française". Jednak ani w języku angielskim, ani we francuskim nie pojawił się termin, który stanowiłby odpowiednik słowa Volkswirtschaft. Ze względu na powszechne dziś dążenie do państwowego planowania i autarkii narodowej doktryna, którą opisuje to niemieckie słowo, stała się popularna na całym świecie, ale tylko w języku niemieckim jedno słowo może wyrazić wszystkie ukryte znaczenia...

Czytaj: Ludwig von Mises - "Volkswir tschaf t" (Gospodarka narodowa) >>>

* * *

W Irlandii mamy... (13 grudnia 2010)

... typowy przykład przeinwestowania i przegrzania gospodarki. Realna gospodarka, czyli towary i usługi mają się w Irlandii dobrze, masowe bezrobocie nie grozi, problemy mają wyłącznie banki i firmy eksportowe. Rzecz w tym, aby nie ratować kosztem realnej ekonomii tych właśnie podmiotów i dwa, nakazać zrobić potężne cięcia budżetowe, aby państwo nie wysysało rynku kredytowego swoimi obligacjami. Próba ratowania bankruta (państwo) z punktu widzenia realnej ekonomii będzie tym gorsza, o ile eurokraci przeforsują podwyżkę CIT-u, dotychczas 12,5%...

Czytaj: Kamil Kisiel - Irlandia w tarapatach >>>

* * *

Polityka ekonomiczna... (29 listopada 2010)

... jest zaprzeczeniem działań zgodnych z regułami ekonomii, podobnie jak sprawiedliwość społeczna niewiele ma wspólnego ze sprawiedliwością a polityka edukacyjna z edukacją. Zbitka powstała z pojęcia "polityka" i nazwy tradycyjnie rozumianej dziedziny, świadczy o nadużyciu, polegającym na wykorzystaniu pojęć z danej dziedziny do konstrukcji teorii mających uzasadniać celowość interwencji rządów...

Czytaj: Wojciech Czarniecki - Polityka ekonomiczna >>>

* * *

Instytucjonalni ekonomiści... (17 listopada 2010)

... patrzą na ekonomię bardziej jak na maszynę i rozwiązań poszukują w jej mózgu, liberalni z kolei rozwiązania szukają w pojedynczych komórkach i postrzegają gospodarkę bardziej jako organizm, jednak mimo to rządzącą się określonymi, racjonalnymi do bólu prawami, jednakże samo pryncypium, czyli funkcjonalne pojmowanie ekonomii, pozostaje stałe...

Czytaj: Kamil Kisiel - Cel czy środek - ordoliberalna wizja >>>

* * *

W dniach... (8 listopada 2010)

... 23-24 października 2010 odbyła się w Krakowie II konferencja PAFERE Liberty Weekend. Licznie uczestniczący w niej zwolennicy wolności mieli okazję wysłuchać wielu interesujących prelekcji, obejrzeć film "Ultimate Resource" a także wziąć udział we wspaniałym bankiecie w restauracji "Wierzynek" na krakowskim Rynku. Główne tematy tegorocznego PLW to: "Polscy wolnorynkowcy", "Nieznana historia wielkiego kapitalizmu" i "Przyszłość kapitalizmu w perspektywie kryzysu"...

Czytaj: Paweł Sztąberek - PAFERE Liberty Weekend 2010 - relacja >>>

* * *

Sprawa poszłaby... (11 paźdzernika 2010)

... w zapomnienie, gdyby nie ś. p. Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich. 13 lipca 2009 r. złożył on wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności podatku progresywnego z Konstytucją RP. W swym uzasadnieniu J. Kochanowski nawiązując do myśli Miltona Friedmana ("w społeczeństwie, które stawia równość przed wolnością, nie będzie ani równości, ani wolności") podnosił kwestię równości wobec prawa podatników, łamaną przez podatek progresywny, arbitralnie ustalający proporcje obowiązków obywateli wobec państwa...

Czytaj: Michał Nawrocki - Progresja podatkowa zgodna z konstytucją? >>>

* * *

Ostatnio media... (30 września 2010)

... podniosły kwestię projektu nowego kodeksu podatkowego u naszego wschodniego sąsiada - Ukrainy. Warto przyjrzeć się zamiarom rządu ukraińskiego, który uznał, że szansą na poprawę sytuacji gospodarczej kraju i uzdrowienie finansów publicznych będzie jednoznacznie wolnorynkowa reforma finansów publicznych. Planowane jest przede wszystkim uproszczenie systemu przy drastycznym obniżeniu podatków...

Czytaj: Artur Górski - Ukraina obniża podatki, a my? >>>

* * *

Wśród polskich mówców... (30 września 2010)

... podczas tegorocznego konferencji znajdują się: prof. Witold Kwaśnicki, prof. Miłowit Kuniński, dr Urszula Skorupska, dr Mateusz Machaj, dr Piotr Bartula, Mariusz Szymański, Ireneusz Jabłoński, minister Tadeusz Syryjczyk, Andrzej Barański, Damian Kot, Paweł Toboła-Pertkiewicz, i inni! Głównym partnerem tegorocznego PLW jest Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe...

Czytaj: PAFERE LIBERTY WEEKEND 2010 >>>

* * *

"Potrzebne jest prawo"... (20 września 2010)

... grzmią interwencjoniści niemal na każdym kroku domagając się kolejnych regulacji. A czy gdyby władza nie zagwarantowała im (i nam) prawa do swobody przekonań, wypowiedzi, zgromadzeń, to ludzie myśleliby i mówili tylko to, co im nakazano, dozwolono itp.? Podobno człowiek to istota rozumna...

Czytaj: Michał Nawrocki - Czas na ograniczenie wolności zgromadzeń? >>>

* * *

Nie ma co ukrywać... (7 września 2010)

... miedzy głównym nurtem ekonomii, opartej głównie na modelowaniu matematycznym zmodyfikowanych - w ramach syntezy neoklasycznej rozpoczętej przez J.Hicksa - założeń Johna Maynarda Keynesa a tzw. ekonomią austriacką jest głęboka przepaść. Trudno się dziwić, że zarówno jedni jak i drudzy starają wykazać błędy w rozumowaniu popełniane przez oponentów...

Czytaj: Wojciech Czarniecki - Teoremat "przełączenia" >>>

* * *

Konsument nie jest... (30 sierpnia 2010)

... istotą wszechwiedzącą. Nie wie, gdzie może kupić po najniższej cenie to, czego potrzebuje. Bardzo często nie wie nawet, jaki towar lub usługa mogą najskuteczniej usunąć odczuwany przez niego określony rodzaj dyskomfortu. W najlepszym razie ma jedynie pewną wiedzę na temat sytuacji rynkowej w bezpośredniej przeszłości i na tej podstawie układa swoje plany. Dostarczenie mu informacji o rzeczywistym stanie rynku jest zadaniem propagandy komercyjnej...

Czytaj: Ludwig von Mises - Propaganda komercyjna >>>

* * *

Dawniej, gdy... (26 sierpnia 2010)

... spory państwowe rozwiązywało się za pomocą armii i wojny, dłużnik, jeśli był blisko, był po prostu podbijany. Z tego też powodu bankierzy nie żałowali pieniędzy (swoich, albo, co częściej, z cudzych depozytów) na wspieranie tej działalności państwa liniami kredytowymi. Dzisiaj oczywiście mamy czas cywilizowanego pacyfizmu i ponoć żadnemu cywilizowanemu państwu coś takiego nie grozi...

Czytaj: Kamil Kisiel - Repudiacja >>>

* * *

Pomimo fiaska... (18 sierpnia 2010)

...z obiecanych reform i oszczędnego państwa naród wybrał na Prezydenta osobę wskazaną przez premiera. Prezydent Komorowski zaapelował o 500 dni spokoju. Ile można w spokoju wydać przez 500 dni? Biorąc pod uwagę aktualne tempo przyrostu wydatków publicznych, to po 500 dniach wydatki wzrosną o około 500 miliardów z tego ponad 125 miliardów przypadnie na nowy dług...

Czytaj: Andrzej Wianecki - Zegar długu tyka coraz szybciej >>>

* * *

Chyba najważniejszą... (11 sierpnia 2010)

...jakiej wszyscy konserwatywni liberałowie oczekiwali po rządach PO była obniżka podatków i uproszczenie systemu podatkowego. W kampanii w 2005 roku PO szermowała hasłem "3×15", postulując wprowadzenie liniowej stawki PIT w wys. 15%, obniżkę CIT do takiej właśnie wysokości i ujednolicenie stawek podatku VAT na takim właśnie poziomie. W wyborach w 2007 roku to hasło zostało wprawdzie porzucone, ale nadal PO kojarzyła się raczej z postulatami obniżki podatków...

Czytaj: Tomasz Dalecki - "By żyło się lepiej", czyli trzy lata psucia państwa >>>

* * *

Zajmując się... (4 sierpnia 2010)

... kiedyś polityką, musiałem zgłębić "tajniki" makroekonomii. Po konfrontacji z obrazem ekonomii, który wyłonił się z "Bogactwa i ubóstwa" Jerzego Gildera (Oficyna Liberałów 1989), z modelami podawanymi do wierzenia w podręcznikach, stało się dla mnie jasne, że nie istnieje przedmiot zwany "makroekonomia" ( ściślej: sprowadza się on do budżetowania). Potem od Misesa i Hayeka mogłem, już do woli, czerpać argumenty uzasadniające moją awersję do Keynesowskiego totalitaryzmu ekonomicznego...

Czytaj: Wojciech Czarniecki - Niekończąca się nauka >>>

* * *

Rynek jest organizmem... (26 lipca 2010)

...społecznym, najważniejszym spośród organizmów społecznych. Zjawiska rynkowe to zjawiska społeczne, stanowiące wypadkową działań poszczególnych jednostek. Różnią się one jednak od tych działań. Jednostka traktuje je jako coś danego, czego sama nie może zmienić. Czasami nie zauważa, że stanowi cząstkę, choć niewielką, złożonej struktury decydującej o każdym przejściowym stanie rynku...

Czytaj: Ludwig von Mises - Jednostka i rynek >>>

* * *

Z punktu widzenia... (19 lipca 2010)

... tej filozofii jest jasne, że obca waleta jest właściwie gorsetem, niż usprawnieniem. Albo inaczej: Jeden rozmiar spodni nigdy nie będzie pasował każdemu w okolicy. Dla jednych będą one za duże, dla innych za małe. Jest wysoce prawdopodobne, że nie będą pasować na nikogo. Zwłaszcza, że materiał użyty do uszycia tych spodni jest podejrzany – nie przesadzimy, jeśli drukowaną walutę porównywamy do spodni prujących się przez wadliwość materiału...

Czytaj: Kamil Kisiel - Euro nie zadziała >>>

* * *

Podobnie jak Makbet... (7 lipca 2010)

...człowiek Zachodu podjął jedną złą decyzję, która stała się wystarczającą i ostateczną przyczyną innych złych decyzji. Czyżbyśmy już zapomnieli o naszym spotkaniu z wiedźmami na pustkowiu? Stało się to pod koniec XIV wieku, a słowa wypowiedziane przez wiedźmy do bohatera naszego dramatu brzmiały: "Człowiek może się zrealizować pełniej, jeśli porzuci swą wiarę w rzeczy nadprzyrodzone"...

Czytaj: Richard M. Weaver - Idee mają konsekwencje - Wstęp >>>

* * *

Mówiąc bardziej... (28 czerwca 2010)

...ogólnie: podstawowym problemem Haiti nie jest zła pogoda albo katastrofy naturalne. Problem leży w ekonomii. Przez całe dziesięciolecia kraj był poddany rozmaitym formom dyktatury, które skutecznie wykorzeniły z tamtejszej kultury podstawowy zmysł przedsiębiorczości. Nie mówię tu, że Haitańczycy w ogóle nie są przedsiębiorczy - dość spojrzeć na pochodzących stamtąd imigrantów sprzedających rozmaite towary na ulicach Nowego Jorku by przekonać się, jak obrotny jest to naród...

Czytaj: Ks. Robert A. Sirico - Haiti i solidarność >>>

* * *

Dlaczego według... (23 czerwca 2010)

mnie socjalizm jest obiektywnie ideą gorszą? Ponieważ wartość idei, albo i sama jej realność, uzależniona jest od zupełności jej podstawowych założeń. Naszym podstawowym założeniem jest wolność, ograniczona tylko wolnością i prawami innych, która jest fundamentem dla budowania wszelkich dalszych poglądów. Dla socjalistów taką podstawą jest równość, nie przyjmuje ona jednak charakteru zupełności...

Czytaj: Maciej Bukowski - Patologia interwencjonizmu >>>

* * *

Proces selekcji... (14 czerwca 2010)

... rynkowej jest wypadkową dążeń wszystkich uczestników gospodarki rynkowej. Każdy z nich chce w jak największym stopniu wyeliminować dyskomfort, który odczuwa, toteż dąży z jednej strony do stworzenia sytuacji, w której mógłby najlepiej przyczynić się do zaspokojenia potrzeb innych ludzi, a z drugiej do jak najlepszego wykorzystania usług oferowanych przez innych...

Czytaj: Ludwig von Mises - Proces selekcji >>>

* * *

Oferta Liberty English Camp... (7 czerwca 2010)

...skierowana jest do młodych ludzi (w wieku 18-35 lat), pragnących poprawić swoje umiejętności językowe oraz zgłębić tajniki biznesu i funkcjonowania wolnej gospodarki. Tegoroczny obóz będzie organizowany w Polsce po raz trzeci, w ubiegłym roku wzięło w nim udział ponad 30 studentów m.in. z Polski, USA, Portugalii, Słowacji, Macedonii, Białorusi i Meksyku...

Czytaj: PAFERE - Libert Camp 2010 - nabór rozpoczęty! >>>

* * *

Ruchy polityków... (31 maja 2010)

...europejskich przypominają mi zresztą - i to bardzo - środki zaradcze jakie stosowali ich amerykańscy odpowiednicy by powstrzymać rozprzestrzeniający się tutaj kryzys. Setki miliardów dolarów wpompowane w rynki finansowe, bezpośrednie inwestycje w zagrożone upadkiem instytucje, które są "zbyt duże by upaść", zawieszenie tzw "short selling". Nic to nie pomogło, to co miało upaść, upadło lub zostało wchłonięte przez jeszcze większe instytucje...

Czytaj: Tomasz Pąpka - Wieść o nadchodzącej śmierci... >>>

* * *

Kiedy ludzie... (24 maja 2010)

nie pracują łatwo dochodzą do przekonania, że są uciskani. Poza tym, czy w świecie bez uprzedzeń nie znalazłby się ktoś, kto dostrzegłby ich oczywistą wartość i zatrudnił? To obarczanie winą nie ogranicza się jedynie do tradycyjnie prześladowanych mniejszości; każda grupa może stać się celem prześladowań kiedy na rynku brakuje pracy. Wielu twierdzi, że celem są ludzie po 50-ce, albo ci pozostający w związku małżeńskim...

Czytaj: Gary McGath - Nikłe zbiory z krzewu pracy >>>

* * *

Wychodzi na to... (17 maja 2010)

... że socjalizm, etatyzm, interwencjonizm i keynesizm walczą same ze sobą. No bo dajmy na to te związki zawodowe, wspierane przez czerwonych, a obok postawmy lewackie parole - płaca minimalna oraz walka z bezrobociem. Jak walczyć z bezrobociem, gdy sytuacja na rynku pracy jest do tego stopnia spaczona? Henry Nietzsche, były poseł CDU, skwitował krótko: Związki zawodowe mają w nosie bezrobotnych, ponieważ bronią własnych miejsc pracy przez Neukommenden...

Czytaj: Kamil Kisiel - Dlaczego tak trudno przekonać ludzi do wolnego rynku? >>>

* * *

Cóż dokładnie... (5 maja 2010)

...miałyby jednak oznaczać wspomniane nawoływania do "demokratyzacji gospodarki"? Przeszczepiając z gruntu politycznego definicję demokracji jako formy rządów, w której reprezentanci większości decydują o losach ogółu, można przypuścić, że na gruncie gospodarczym miałaby ona oznaczać prymat decyzji rzeczonych reprezentantów nad decyzjami indywidualnych właścicieli co do sposobu wykorzystania posiadanych przez tych drugich zasobów. Nakreśliwszy powyższą definicję, warto zastanowić się, czy możliwe jest moralne bądź ekonomiczne (efektywnościowe) uzasadnienie jej treści...

Czytaj: Jakub Bożydar Wiśniewski - O blaskach i cieniach demokratycznego podejmowania decyzji gospodarczych >>>

* * *

Przedsiębiorca wynajmuje... (26 kwietnia 2010)

... techników, czyli ludzi, którzy mają umiejętności i zdolności wykonywania określonej ilości pracy o określonym charakterze. Do klasy techników należą wielcy wynalazcy, wybitni specjaliści w dziedzinie nauk stosowanych, konstruktorzy i projektanci, a także wykonawcy najprostszych zadań. Niekiedy można do nich zaliczyć również samego przedsiębiorcę, o ile uczestniczy w technicznym urzeczywistnieniu planów przedsięwzięcia...

Czytaj: Ludwig von Mises - Organizatorzy, menedżerowie, technicy i biurokraci >>>

* * *

Przystępując do... (19 kwietnia 2010)

...omawiania wad państwa opiekuńczego, należy zacząć od opisu takiego państwa, a przynajmniej od przedstawienia charakterystycznych jego właściwości. Właściwości te bowiem, aczkolwiek w zamierzeniach inicjatorów miały być zapewne zaletami tego politycznego projektu, tzw. “zdobyczami”, stały się jego wadami i to wadami nieusuwalnymi bez zasadniczej zmiany nie tylko samego modelu państwa, ale i kreowanego przez nie, a w każdym razie sprzyjającego wytwarzaniu się pewnego sposobu myślenia...

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Wady państwa opiekuńczego >>>

* * *

Zysk osiąga... (13 kwietnia 2010)

... się przez dostosowanie sposobu spożytkowania ludzkich i materialnych czynników produkcji do zmiany warunków. Zyski wytwarzają ci, którzy odnoszą korzyści z tego dostosowania i zabiegają o określone produkty, oferując za nie cenę przewyższającą koszty poniesione przez sprzedającego, a następnie płacą tę cenę...

Czytaj: Ludwig von Mises - Moralne potępienie zysku >>>

* * *

Setki tysięcy... (29 marca 2010)

...a właściwie - miliony ludzi, w poczuciu odpowiedzialności za własne rodziny, za własne przedsiębiorstwa, a nawet - za gospodarkę narodową, z całym poświęceniem omijają szkodliwe przepisy. Dzięki temu nasza gospodarka jako-tako funkcjonuje, stwarzając naszemu narodowi w miarę odpowiednie warunki przetrwania. Dlatego też każda próba likwidacji "szarej strefy" łączy się z ogromnym ryzykiem zagrożenia ekonomicznych podstaw życia narodu...

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Walka z "szarą strefą" >>>

* * *

Zysk w szerszym... (22 marca 2010)

...znaczeniu to korzyść, którą przyniosło działanie, a także osiągnięty dzięki niemu wzrost zadowolenia (zmniejszenie dyskomfortu); różnica między większą wartością przypisywaną skutkowi a mniejszą wartością przypisywaną poświęceniom związanym z doprowadzeniem do niego; inaczej mówiąc, jest to przychód pomniejszony o koszty...

Czytaj: Ludwig von Mises - Zyski i straty przedsiębiorcy w rozwijającej się gospodarce >>>

* * *

W ramach unijnej... (15 marca 2010)

...inicjatywy "Rok Dialogu Międzykulturowego", która pochłonęła 7 mln euro, Komisja Europejska przewodziła artystycznemu projektowi edukacyjnemu "Osłopedia". Gwiazdą był osioł, który podróżował po Niderlandach spotykając się z dziećmi ze szkół podstawowych. Ideą projektu była "refleksja nad tożsamościami Europy". W internecie można znaleźć bloga, w którym osiołek opisywał swoje wrażenia z podróży...

Czytaj: Łukasz Buczek - UE - przykłady marnotrawstwa >>>

* * *

Praca p. Juszczaka... (8 marca 2010)

...składa się z trzech części. W pierwszej autor stara się przybliżyć zawiłą historię niemieckiego liberalizmu, różne jego oblicza (nacjonalistyczny, etatystyczny) tak, jak kształtował się on na przestrzeni wieków. Poznajemy tu życiorysy poszczególnych przedstawicieli tego nurtu, które - jak zauważa autor - "miały niemały wpływ na głoszone przez nich idee". W drugiej części zapoznać się można z szerszym kontekstem historycznym, w którym koncepcje ordoliberałów powstawały...

Czytaj: Paweł Sztąberek - Ordoliberalizm - teoria, która stała się praktyką >>>

* * *

Ludwik Papaj... (1 marca 2010)

... absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego został zwycięzcą II edycji konkursu Magister PAFERE na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ekonomii za pracę "Koncepcja człowieka w pracach Ludwiga von Misesa"...

Czytaj: Magister PAFERE - laureaci II edycji >>>

* * *

Zdecydowana... (1 marca 2010)

... większość wciąż obstaje przy istnieniu sektora publicznego jako koniecznego dopełnienia dla sektora prywatnego, podchodząc do sprawy jak do transakcji wiązanej - owszem, nadużycia związane z brakiem ograniczeń w postaci rachunku ekonomicznego i groźby bankructwa są bardzo groźne, ale mimo wszystko jeszcze groźniejszy byłby brak istnienia pewnych form pomocy społecznej, których dostarczyć mogą wyłącznie instytucje pozarynkowe...

Czytaj: Jakub Bożydar Wiśniewski - Syndrom moralnej dysocjacji >>>

* * *

Bastiat i jego dzieła... (22 luty 2010)

... to nie jest typowa ekonomiczna łamigłówka intelektualna, zrozumiała jedynie dla wybranych. Bastiat nie jest teoretykiem ekonomicznym. Jego teksty prowokują, zmuszają do zastosowania prostej logiki i odwołania się zdrowego rozsądku. To, co i w jaki sposób pisze o sprawach ekonomicznych, można zrozumieć bez najmniejszego trudu...

Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Bastiat, czyli ekonomia dla normalnych ludzi >>>

* * *

I teraz, to jest ważne... (15 luty 2010)

...dobrowolnie zawarta umowa pomiędzy dwoma wolnymi ludźmi, nie ważne jaka by nie była, nie może mieć szkodliwego wpływu na gospodarkę. Kto uważa inaczej pragnie, być może skrycie, wpływać na wybory i działanie innych ludzi. Nie ma to nic wspólnego z wolnym rynkiem a nosi obiegową nazwę "socjalizm"...

Czytaj: Stanisław Chmielewski - Wolny rynek to wolność umów >>>

* * *

Ja rozumiem... (8 luty 2010)

... niektórzy uważają, że rachunek a'visa to taka lokata na nieskończenie krótki czas, przedłużana automatycznie i dlatego nie ma żadnej różnicy w stosunku np. do lokaty na 3 lata, a inni, że intencją depozytariusza jest aby środki leżały w banku w nieustannej gotowości do ich odebrania, ale żeby równocześnie opowiadać się za jednym i drugim poglądem? Trzeba się na coś zdecydować inaczej nasza dyskusja zejdzie do poziomu byłego prezydenta który był „za a nawet przeciw”...

Czytaj: Stanisław Chmielewski - Lokata 1-sekundowa >>>

* * *

Zgodnie ze... (1 luty 2010)

...stanowiskiem nazywanym priorytaryzmem, w pierwszej kolejności powinno się pomagać tym, którzy znajdują się w najgorszej sytuacji materialnej. Biorąc pod uwagę obowiązywanie prawa malejącej użyteczności krańcowej, nie należałoby uznawać, że jest to stanowisko nierozsądne – prawdopodobnym jest, że pomoc dla tych, których najbardziej podstawowe potrzeby nie są zaspokojone, przyniesie bardzo znaczny wzrost społecznej użyteczności, dużo większy, niż na przykład dawanie kosztownych prezentów milionerom...

Czytaj: Jakub Bożydar Wiśniewski - Jak pomagać potrzebującym? >>>

* * *

Rolnik karmi... (25 stycznia 2010)

...i doi krowy, a następnie sprzedaje mleko, ponieważ rzeczy, które może kupić za zarobione dzięki temu pieniądze, ceni wyżej od poniesionych kosztów. Brak zysków lub strat w takim jednostajnie funkcjonującym systemie wynika z tego, że - jeśli pominiemy różnice wynikające z przypisywania wyższej wartości dobrom teraźniejszym niż dobrom przyszłym - suma cen wszystkich czynników komplementarnych potrzebnych do produkcji jest równa cenie produktu...

Czytaj: Ludwig von MisesZysk i strata przedsiębiorcy >>>

* * *

Nie jest argumentem... (18 stycznia 2010)

...fakt, iż lokaty terminowe również można zerwać, bo jeśli ktoś deponuje pieniądze na pewien czas to dlatego, że istnieje cel w przyszłości, którego wartość obecna jest większa od potencjalnych celów bieżących. Toteż tylko wydarzenia nieprzewidziane i wyjątkowe mogą zmienić te wartościowania (uwzględniające dodatkowo utratę odsetek)...

Czytaj: Wojciech Czarniecki - Dlaczego a vista nie jest lokatą? >>>

* * *

Na tym w skrócie... (11 stycznia 2009)

... polega działalność bankowa. Opowiadanie o jakiejś cudownej kreacji pieniądza jest zwykłą manipulacją, a jej destrukcyjny wpływ na gospodarkę i inflację - kłamstwem mającym na celu ukrycie prawdziwej przyczyny inflacji czyli wprowadzenie na rynek pieniądza bez pokrycia w zobowiązaniu kredytowym...

Czytaj: Stanisław Chmielewski - Depozyty, rezerwa, NBP... >>>

* * *

Wizyta prof. Schoollanda... (4 grudnia 2010)

... okazała się sukcesem. Udzielił on wielu wywiadów telewizyjnych, radiowych i prasowych (patrz nasza zakładka na youtube.com), w których konsekwentnie tłumaczył, że to nie wolny rynek, lecz jego brak i nadmierne regulacje są przyczynami światowego kryzysu. W szkołach podczas spotkań z uczniami prezentował podstawy ekonomii wolnorynkowej. Dla blisko tysiąca uczniów w różnych zakątkach Polski była to pierwsza lekcja wolnorynkowej ekonomii...

Czytaj: PAFERE - podsumowanie 2009 roku oraz plany na 2010 rok >>>

* * *

Jako, że mnie... (4 grudnia 2010)

... przypadło funkcjonować w branży gdzie regulacje państwowe są niewielkie więc i konkurencja jest dość spora chciałbym poinformować, że na wolnym rynku przedsiębiorcy którzy zaniedbają powyższych czynności nie dotrwają do czasu, gdy to opodatkowanie zostaje wprowadzone, lecz już od dawna znajdują się na śmietniku gospodarczej historii...

Czytaj: Stanisław Chmielewski - Kto przetrwa na rynku? >>>

* * *

Otóż lokata... (21 grudnia 2009)

...terminowa jest czasowym przeniesienie własności na bank w zamian za określony procentem dochód i na ten czas bank może tą kwotę pożyczyć. Natomiast w przypadku depozytu a vista deponent ma prawo zażądać wydania pieniędzy w dowolnej chwili - dlatego też nie są one oprocentowane...

Czytaj: Wojciech Czarniecki - Komu są potrzebne banki centralne?... >>>

* * *

W porze świąt ... (21 grudnia 2009)

...ludzie biznesu są rutynowo poddawani ostrej krytyce za chciwość i za to, że zbyt mało robią dla społeczeństwa. Mówi się o nich, że są samolubni podczas gdy powinni się troszczyć o innych. Jednak moje doświadczenie duszpasterskie pokazało, że jest to nieprawda. Przez kilka lat prowadziłem seminaria dla przedsiębiorców (niektórzy spośród nich prowadzą największe firmy w Stanach Zjednoczonych), aby pomóc im pojednać wiarę z życiem biznesowym. To, czego się dowiedziałem o tych ludziach zadaje kłam stereotypowi...

Czytaj: Ks. Robert A. Sirico - Przedsiębiorcom na Święta... >>>

* * *

Od przyszłego roku... (21 grudnia 2009)

... będziecie mieli Państwo szansę wspomóc promocję wolności gospodarczej w Polsce, przekazując 1 proc. płaconego podatku dochodowego Fundacji PAFERE. Taką możliwość otwiera uzyskanie przez nas statusu organizacji pożytku publicznego. KRS PAFERE – 0000278610...

Czytaj: PAFERE organizacją pożytku publicznego >>>

* * *

Ukazało się... (15 grudnia 2009)...

wznowienie "Wolnego wyboru" Miltona Friedmana. Do książki dołączona jest płyta z 6-odcinkowym filmem - jest to pozycja godna uwagi. Najnowszą pozycją, jaką bym polecił to "Socjalizm" Misesa, który wydały Arcana. Intrygującą książką jest też Fizyka życia Johna Freeslowa - książka pod wieloma względami niebywała. Warto po nią sięgnąć...

Czytaj: Ekonomia (i nie tylko) pod choinkę, czyli rzecz o książkach... >>>

* * *

Aby jednak... (14 grudnia 2009)

...edukacja ekonomiczna miała w ogóle sens należy odpowiedzieć sobie jaki jest jej cel? Osobiście rozumiem to w ten sposób, iż Polska ma szansę być silna tylko wówczas, gdy będzie silna gospodarczo, a to jest możliwe tylko wtedy, gdy jej obywatele będą bogaci. Taki jest zatem sens edukacji ekonomicznej - pokazać co przynosi rozwój i w jaki sposób pomnaża się bogactwo narodu. Jak silną gospodarczo Polskę osiągnąć? Najprościej rzecz ujmując pozwalając Polakom działać i bogacić się...

Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Z ekonomią pod prąd >>>

* * *

Edukacja między... (1 grudnia 2009)

...innymi polega na tłumaczeniu, iż socjalizm jest niewykonalną ideą. Nie ma niczego lepszego niż książka Ludwiga von Misesa pt. "Socjalizm", wszechstronna prezentacja błędów socjalistycznej idei. Inną niezbędną pozycją jest "Czarna księga komunizmu". Jest to otwierająca oczy praca, tłumacząca że socjalistyczne marzenie jest właściwie krwawym koszmarem. Jest też sprawa pozytywnej strony kapitalizmu...

Czytaj: Llewellyn H. Rockwell, Jr. - Triumf socjalizmu... >>>

* * *

Książka... (23 listopada 2009)

...prof. Michała Wojciechowskiego "Moralna wyższość wolnej gospodarki" wyróżniona przez Jury Konkursu im. Józefa Mackiewicza, zawiera społecznie i chrześcijańsko-kulturowe ważne prawdy i przesłania o znaczeniu nieprzemijającym i uniwersalnym, a więc nie tylko dotyczącym spraw polskich, - prawdy i przesłania niestety słabo dostrzegane czy rozumiane przez olbrzymią większość ludzi, a mające zasadniczy wpływ na ich byt materialny i zdrowie moralne społeczeństwa. Z tego względu jest to bardzo wartościowa pozycja...

Czytaj: Jan M. Małek - Cios w podstawę marksizmu... >>>

* * *

Wielu autorów... (16 listopada 2009)

... zwracało uwagę na to, że wolności nie da się pogodzić z równością co do zamożności i dochodów. Nie ma potrzeby szczegółowo analizować emocjonalnych argumentów zawartych w ich pracach. Nie ma też konieczności, byśmy rozważali kwestię, czy sama rezygnacja z wolności zapewniłaby równość zamożności i dochodów, a także czy społeczeństwo mogłoby się utrzymać przy życiu w takiej sytuacji...

Czytaj: Ludwig von Mises - Nierówność zamożności i dochodów... >>>

* * *

Druga... (9 listopada 2009)

...post-komunistyczna dekada jest całkiem inna od pierwszej. Poruszamy się w kierunku przeciwnym: z górki. Doświadczamy mniej swobody, więcej regulacji, więcej manipulacji ludźmi w imię wszelkiego rodzaju politycznie poprawnych ambicji, post-demokracji zamiast demokracji, rosnącej niewiary w rynek. Socjal-demokratyzm i ekologizm są po stronie wygrywającej. "Gospodarka rynkowa" zniknęła, zamiast niej mamy "socjalną i ekologiczną gospodarkę rynkową"...

Czytaj: Vaclav Klaus - 20 lat po upadku komunizmu: pytania o przyszłość gospodarki rynkowej... >>>

* * *

Ale to właśnie... (2 listopada 2009)

...konkurencja o której całkowicie zapomina pan Machaj jest tym czynnikiem, który powoduje, że podatki są wliczane w koszty produktów i w efekcie pokrywane przez konsumenta. Kolejnym jeszcze dowodem jest fakt, że konsument jest jedynym podmiotem na rynku, który posiada gotówkę...

Czytaj: Stanisław Chmielewski - Pamiętajmy o konkurencji >>>

* * *

W dniach... (2 listopada 2009)

...10-12 listopada gościć będzie w Polsce na zaproszenie Fundacji PAFERE wyjątkowa postać – Michael Reagan, najstarszy syn 40. prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana. Wszystkich zainteresowanych ideami Ronalda Reagana, czyli wolności gospodarczej i antykomunizmu serdecznie zapraszamy na spotkania...

Czytaj: Michael Reagan w Polsce >>>

* * *

Ostatnio, na... (26 października 2009)

...Stronie Prokapitalistycznej trwa polemika o skutkach wywoływanych przez podatki w gospodarce. Rzeczą naturalną jest szukanie jednej reguły porządkującej zdarzenia lub takich zależności między regułami, by dały się uszeregować od najważniejszych do reguł pochodnych, przez nie warunkowanych...

Czytaj: Wojciech Czarniecki - Jeszcze o podatkach >>>

* * *

Ponieważ zostało... (19 października 2009)

...mi jeszcze nieco pokory , więc ignorując sarkazm i złośliwostki przyznaję : tak , jest wielce prawdopodobne , że to ja mało co zrozumiałem. Wyłuszczę więc, jak ja pojąłem "austriackie wykłady", a mojego Polemistę i Czytelników proszę o wytknięcie błędów...

Czytaj: Piotr Luberda - Maksymalne ceny - maksymalna klapa >>>

* * *

...zbiór publicystyki... (19 października 2009)

...z amerykańskiego magazynu "The Freeman", to chyba jedna z najlepszych książek o tematyce wolnorynkowej jaka ukazała się na polskim rynku po 1989 roku. Pierwsze jej wydanie, z drugiej połowy lat 90-tych ub. wieku, ukazało się nakładem Instytutu Liberalno-Konserwatywnego z Lublina. Książka rozeszła się dość szybko i już dziś wiadomo, że świetnie sprawdziła się w roli ziarna, które wówczas posiane, dziś przynosi dobre owoce...

Czytaj: Paweł Sztąberek - "Fałsz politycznych frazesów" - wznowienie >>>

* * *

Odnośnie zagadki... (12 października 2009)

...dla austriaków to trochę mnie dziwi opinia Pana Piotra, bo dokładnie to chciałem przekazać, że wszystkie podatki są wliczone w cenę produktu. Musiałem się nie dość precyzyjnie wysłowić, bo rozumiem, że nie zrozumienie wszystkiego ze strony Pana Piotra nie wchodzi w rachubę...

Czytaj: Stanisław Chmielewski - Mises nie wszystko pisał serio? >>>

* * *

Czym prędzej... (5 października 2009)

...wybiegłem z domu, najpierw do banku, gdzie wypłaciłem kilkuletnie oszczędności w sumie 20 000PLN (SIC!) i pobiegłem do pobliskiego dealera VW. Kładę sprzedawcy na stół wszystkie pieniądze i mówię, kupuję nowego Golfa. Sprzedawcy zaświeciły się oczy i rzucił się do przeliczania gotówki, ale już po chwili oświadczył: "Tu jest tylko 20 000 a nowy Golf kosztuje 65 000 w najtańszej wersji!". Na to mu odpowiedziałem, że nic mnie to nie obchodzi, że to ja jestem konsumentem i to ja decyduję o cenie...

Czytaj: Stanisław Chmielewski - Zależność między podatkiem a ceną >>>

* * *

Z tego względu... (28 wrzesnia 2009)

...zwolennicy totalitaryzmu przyjęli inną taktykę. Odwrócili znaczenie słów. Prawdziwą lub właściwą wolnością nazywają sytuację jednostki w takim systemie, w którym jej jedynym prawem jest posłuszeństwo rozkazom. W Stanach Zjednoczonych nazywają samych siebie prawdziwymi liberałami, ponieważ dążą do takiego porządku społecznego. Demokracją nazywają rosyjskie metody dyktatorskiego rządu...

Czytaj: Ludwig von Mises - Wolność >>>

* * *

"Fałsz politycznych... (28 września 2009)

...frazesów" to zbiór ponad osiemdziesięciu artykułów pochodzących z magazynu "The Freeman", wydawanego przez amerykańską Foundation for Economic Education. Zebrane w tym zbiorze teksty uporządkowane zostały w pewną logiczną całość, dzięki czemu czytelnik zainteresowany konkretnym zagadnieniem czy problemem ekonomicznym bez trudu znajdzie odpowiedź na interesujący go temat...

Czytaj: "Fałsz politycznych frazesów" za wsparcie dla PAFERE >>>

* * *

Jeśli odrzucimy... (14 września 2009)

...redystrybucję jako sposób na zapewnienie dostępności usług dla najbiedniejszych, to wycena sprowadzi się do zwykłej kalkulacji kosztów, ale co zrobić, gdy większość społeczeństwa popiera model finansowania usług "darmowych"... Utrwalanie się takiej większości jest konsekwencją stałego wzrostu kategorii pracowników najemnych. Ludzie ekspansywni, pełni inwencji i wiary we własne siły, będą preferować wolne zawody, pracę na swoim. Pozbawieni tych cech nawet gdy wybiorą zawód lekarza lub prawnika, będą szukać bezpiecznej posady w jednostkach zarządzanych przez innych...

Czytaj: Wojciech Czarniecki - Jak bronić wolności? >>>

* * *

Frédéric Bastiat... (7 września 2009)

... (1801-1850) to postać, której należy się poczesne miejsce w kronikach ekonomii politycznej. Bastiat, członek The French Liberal, zwolennik leseferyzmu, szkoły ekonomistów, do której należał wielki J. B. Say, posługiwał się jednocześnie logiką, klarownością i błyskotliwym dowcipem, by umożliwić pełniejsze zrozumienie tego, czym jest społeczeństwo, koniunktura gospodarcza i wolność...

Czytaj: Sheldon Richman - Frédéric Bastiat - mistrz reductio ad absurdum >>>

* * *

Rozważania dotyczące... (31 sierpnia 2009)

...swobody działania oraz jej ekonomicznej i etycznej oprawy to prawdopodobnie ostatni temat, o którym moglibyśmy powiedzieć, że nie poświęcamy mu wystarczająco wiele czasu. Równie ważne co przemyślenie stosownych spraw we własnym zakresie jest jednak również zachęcanie innych, żeby wstąpili na drogę logiki i zdroworozsądkowego oglądu ludzkiego działania. Nie byłoby sensowne zalecanie jakiejkolwiek wyłącznej metody uprawiania podobnej dydaktyki - poza może ogólnym wskazaniem, że należałoby uczynić ją możliwie życzliwą, nienatarczywą i dotykającą wyłącznie faktów, a nie ich czysto ocennych zabarwień...

Czytaj: Jakub Bożydar Wiśniewski - Antyegalitaryzm w pigułce >>>

* * *

Dzięki naganiaczom... (17 sierpnia 2009)

...złożonym z prawników, specjalistów od reklamy i PR firmy jak trałowce zagarniają w sieci całe ławice, na pojedynczą płotkę szkoda im przynęty i czasu. Jednostka staje się ziarenkiem mało znaczącego pisku. Ale właśnie ten piasek może zatrzeć nawet dobrze naoliwiony mechanizm, gdy ludzie przestaną ujawniać swoje preferencje przed faktycznymi wyborami. Elity polityczne pozbawione wiedzy o przekonaniach milczącej większości i skuteczności akcji propagandowych przestaną głosić to, co chce większość usłyszeć...

Czytaj: Wojciech Czarniecki - Kuglarze z socjaldemokratycznego bajzla >>>

* * *

Jedną ze zbyt... (3 sierpnia 2009)

...prostych i zdecydowanie niewystarczających jest odpowiedź wskazująca na rolę aparatu propagandy, w tym koncesjonowanych mediów oraz upaństwowionego szkolnictwa. Owszem, rzeczony aparat pełni rolę ważną w ugruntowywaniu etatyzmu w świadomości społecznej oraz neutralizowaniu alternatyw poprzez psucie i bakierowanie pojęć, ale nie wyjaśnia swojej własnej żywotności. Dlaczego wielkie masy ludzkie pozwoliły stosunkowo niedużej grupie o mentalności despotyczno-pasożytniczej na założenie sobie tego rodzaju ideologicznego kagańca?...

Czytaj: Jakub Bożydar Wiśniewski - Imperatyw kontroli >>>

* * *

W systemie... (27 lipca 2009)

...totalitarnym konkurencja społeczna przejawia się zabieganiem o względy tych, którzy mają władzę. W gospodarce rynkowej konkurencja polega na tym, że sprzedający muszą prześcignąć innych sprzedających, oferując lepsze lub tańsze towary i usługi, a kupujący muszą prześcignąć innych kupujących pod względem wysokości oferowanej kwoty..

Czytaj: Ludwig von Mises - Ludzkie działanie: Konkurencja(fragment) .>>>

* * *

Restrykcyjne ustawy... (20 lipca 2009)

...zawsze stawiają przed nami ten sam dylemat: albo zgodzimy się, że tworzą niedostatek, albo się na to nie godzimy. Jeśli się godzimy, to tym samym uznajemy, że wyrządzają ludziom wszelkiego rodzaju zło, jakie mogą im uczynić. Jeśli się nie godzimy, wówczas zaprzeczamy, że ograniczają one podaż dóbr i podnoszą ich ceny i w konsekwencji zaprzeczamy, że faworyzują producenta. Ustawy takie są albo szkodliwe, albo nieskuteczne. Nie mogą być użyteczne...

Czytaj: Frederic Bastiat - Obfitość i niedostatek - cz. 3 >>>

* * *

Człowiek produkuje... (13 lipca 2009)

... żeby konsumować. Jest jednocześnie producentem i konsumentem. Rozumowanie, które zamierzam przeprowadzić, dotyczy człowieka w tym pierwszym znaczeniu. Jeśli chodzi o drugie znaczenie, dojdę do przeciwnego wniosku. Ostatecznie moglibyśmy powiedzieć: konsument bogaci się o tyle, o ile kupuje wszystko taniej. Kupuje taniej w zależności od tego, czy kupowane produkty występują w obfitości, zatem obfitość sprawia, że się bogaci. I to rozumowanie, rozszerzone na wszystkich konsumentów, doprowadzi nas do teorii obfitości!...

Czytaj: Frederic Bastiat - Obfitość i niedostatek - cz. 2 >>>

* * *

Czyż nie słyszymy... (6 lipca 2009)

...każdego dnia, jak powiada się: "Obcokrajowcy zaleją nas swoimi produktami?" A zatem ludzie boją się obfitości. Czy pan Saint-Cricq nie mówił nam, że "mamy nadprodukcję?" A zatem bał się obfitości. Czy robotnicy nie niszczą maszyn? Zatem boją się nadprodukcji, czy - inaczej mówiąc - obfitości. Pan Bugeaud jest autorem tych słów: "Niech chleb będzie drogi, a rolnik stanie się bogaty!" Chleb może być drogi tylko wówczas, gdy jest dobrem rzadkim, więc pan Bugeaud bronił niedostatku...

Czytaj: Frederic Bastiat - Obfitość i niedostatek - cz. 1 >>>

* * *

Kierowanie... (29 czerwca 2009)

...wszystkimi sprawami gospodarczymi w społeczeństwie rynkowym jest zadaniem przedsiębiorców. Oni nadzorują produkcję. Trzymają ster i kierują łodzią. Powierzchowny obserwator mógłby odnieść wrażenie, że są to dowódcy. Tak jednak nie jest, gdyż muszą oni bezwarunkowo podporządkować się rozkazom kapitana. Kapitanem jest konsument...

Czytaj: Ludwig von Mises - Ludzkie działanie: Suwerenność konsumentów (fragment) .>>>

* * *

Od jakiegoś czasu... (22 czerwca 2009)

...w środkach masowego przekazu trwa akcja przedstawiająca korzyści, jakie ma odnieść polska gospodarka z możliwości sięgnięcia po unijne fundusze pomocowe. Reklamówka telewizyjna przedstawia obraz zupełnej idylli - za unijne pieniądze zbudujemy autostrady, drogi ekspresowe, oczyszczalnie ścieków, odnowimy stare zabytki, zbudujemy muzea, i wiele, wiele innych rzeczy. Polska będzie krajem czystym, pięknym, bezpiecznym z wykształconymi ludźmi i to wszystko dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej...

Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Fundusze europejskie >>>

* * *

Telekomunikacja... (15 czerwca 2009)

...stanowi awangardę rewolucji informatycznej. Tak więc nieudolność rządu na tym polu miała bezpośredni wpływ na całą gospodarkę. W 1984 roku rząd wystosował do przedsiębiorców prośbę o wskazanie trzech najbardziej dokuczliwych problemów, które utrudniały im prowadzenie działalności gospodarczej. Wszystkie wypełnione ankiety wskazywały, iż jednym z takich wąskich gardeł była telekomunikacja...

Czytaj: Richard Prebble - Nowozelandzkie odrodzenie gospodarcze >>>

* * *

Okropności i ofiary... (8 czerwca 2009)

...odwiecznej walki świata o uwolnienie się od groźby bogactwa - sklepikarzy, bankierów, kupców, fachowców, przedsiębiorców - mnożą się wszędzie w tym samym czasie, gdy rośnie liczba ofiar możliwego do uniknięcia głodu i ubóstwa. Wszędzie narody deklarują wolę "rozwoju", ale wszędzie również ich pierwszym zadaniem staje się wywłaszczenie, usunięcie lub pozabijanie twórców rozwoju...

Czytaj: George Gilder - Wojna przeciw bogactwu >>>

* * *

Generalnie... (1 czerwca 2009)

... sytuacja ekonomiczna Chorwacji jest nienajlepsza. Wciąż borykamy się z wieloma problemami makroekonomicznymi, z czego największą przeszkodą na drodze do osiągnięcia stabilności i szybkiego wzrostu gospodarczego jest brak rządów prawa. Ponadto wyraźny jest brak odpowiednich reform zmniejszających uczestnictwo państwa w gospodarce - dziś niemal 50 proc. PKB naszej gospodarki jest wydawane przez rząd...

Czytaj: Natasha Srdoc - Niewykorzystany potencjał gospodarczy Bałkanów (wywiad) >>>

* * *

Obalenie prawa... (25 maja 2009)

...własności prywatnej i w konsekwencji oddanie jednostki państwu jako "bezbronnego termita" - jak to określił był Correa de Oliveira, oznacza pozbawienie jej umysłu pewnych podstawowych warunków funkcjonowania, prowadzi do zaniku umysłu na skutek braku ćwiczenia władz duchowych i ostatecznie zniekształca go głęboko. Stąd też komuniści jeszcze długo będą mieli swój wierny elektorat. Aby zmienić tę sytuację trzeba cofnąć niesprawiedliwości dokonane przez komunistów i zadośćuczynić ludziom za poniesione krzywdy, kiedy to nacjonalizowano (czytaj: rabowano) ich majątki...

Czytaj: Andrzej St. Gościniak - Własność prywatna >>>

* * *

Wydawnictwo... (25 maja 2009)

...PROHIBITA przygotowuje do druku Dzieła zebrane francuskiego geniusza ekonomii i mistrza wyszukiwania absurdów, Frédérica Bastiata. Będzie to pierwsze polskie wydanie w jednym zbiorze wszystkich najważniejszych dzieł wielkiego francuskiego myśliciela...

Czytaj: Bastiat - Dzieła zebrane (projekt wydawniczy) >>>

* * *

Nie można więc... (18 maja 2009)

... banku centralnego, rozumianego jako agencja centralnego planowania w dziedzinie pieniądza i bankowości, uznawać za naturalny produkt ewolucji wolnego rynku. Wręcz przeciwnie, został on po dyktatorsku narzucony z zewnątrz, w następstwie podejmowanych przez rządy prób czerpania zysków z ogromnie lukratywnych możliwości stwarzanych przez bankowość opartą na rezerwie cząstkowej...

Czytaj: Jesús Huerta de Soto - Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne (fragment) >>>

* * *

Fundacja PAFERE... (18 maja 2009)

...Polska, The Language of Liberty Institute i Stowarzyszenie Koliber serdecznie zapraszają młodzież w wieku 16-30 lat do udziału w tegorocznym obozie LIBERTY ENGLISH CAMP, który odbędzie się w dniach 12-18 września 2009 roku w ośrodku ANPOL w Sulejowie nad Zalewem Sulejowskim...

Czytaj: Liberty Camp - Sulejów 2009 >>>

* * *

Każdy mijający... (11 maja 2009)

...rok uświadamia mi jak zadziwiająca jest zdolność człowieka do niedostrzegania tego co oczywiste. Nie mam tu na myśli tych aspektów rzeczywistości, które można pojąć jedynie po specjalistycznym przeszkoleniu. Przykładowo - profesjonalny ekonomista wie, że elastyczność krzywej popytu nie jest równoznaczna z jego spadkiem. Nie myślę również o tych aspektach rzeczywistości, które są znane z doświadczenia np. to, że francuskie Chardonnay smakuje zupełnie inaczej niż kalifornijskie...

Czytaj: Donald J.Boudreaux - Gęstość zaludnienia a dobrobyt >>>

* * *

Do tej pory... (4 maja 2009)

...wszystkie cywilizacje były oparte na prywatnej własności środków produkcji. W przeszłości cywilizacja i prywatna własność były ze sobą związane. Ci, którzy uważają, że ekonomia jest nauką doświadczalną, i mimo to postulują publiczny nadzór środków produkcji, przeczą sami sobie. Gdyby doświadczenie historyczne mogło nas czegoś nauczyć, to tego, że własność prywatna jest nierozerwalnie związana z cywilizacją...

Czytaj: Ludwig von Mises - Ludzkie działanie: Kapitalizm(fragment) >>>

* * *

Dawne mity... (27 kwietnia 2009)

... związane z wielkim kryzysem nie umarły. W dalszym ciągu pojawiają się one w podręcznikach ekonomii i nauk politycznych. Poza sporadycznymi tylko wyjątkami można tam znaleźć sformułowanie największego mitu XX wieku. Brzmi ono następująco: Odpowiedzialny za wielki kryzys był kapitalizm oraz wolnorynkowa ekonomia i dopiero interwencja rządu spowodowała uzdrowienie amerykańskiej gospodarki...

Czytaj: Lawrence W. Reed - Wielkie mity na temat Wielkiego Kryzysu

* * *

Psucie rzeczywistości... (20 kwietnia 2009)

...rozpoczyna się najczęściej od psucia pojęć. Stręczenie rzeszom propozycji działań opisywanych pojęciami znanymi i wywołującymi niechętne skojarzenia rzadko kończy się powodzeniem. Dużo skuteczniejsze są propozycje ubrane w frazę znaną i lubianą, ale skierowaną ku nowym, niedocieczonym na ogół znaczeniom...

Czytaj: Jakub Bożydar Wiśniewski - Radykalizm a przesuwanie perspektyw >>>

* * *

Fundacja PAFERE... (20 kwietnia 2009)

... ponownie nagrodzona. Książka "Moralna wyższość wolnej gospodarki", napisana przez przewodniczącego Rady Programowej Fundacji PAFERE prof. Michała Wojciechowskiego, opublikowana w 2008 roku przez wydawnictwo Prohibita pod patronatem i przy wsparciu PAFERE, została wyróżniona przez amerykańską fundację Atlas nagrodą im. Sir Antony Fishera...

Czytaj: Kolejna nagroda dla Fundacji PAFERE >>>

* * *

W gospodarce... (6 kwietnia 2009)

... można uniemożliwić na szerszą skalę dostęp bardziej skutecznej konkurencji poprzez nałożenie barier handlowych w postaci ceł i kontyngentu. Podobno cła są w stanie oszczędzić miejsca pracy poprzez ochronę przemysłu, który nie radzi sobie tak dobrze jak firmy zagraniczne. Z pewnością cła są w stanie zachować miejsca pracy i podnieść dochody w tym przemyśle. Mimo to, cała rzecz nie wygląda tak kolorowo po narzuceniu barier handlowych...

Czytaj: Timothy D. Terrell - Absurdalność "ochrony miejsc pracy" >>>

* * *

Z perspektywy prawa międzynarodowego historia lat powojennych stała się zarazem historią powolnego upadku ONZ, tak jak lata międzywojenne przyniosły upadek uniwersalistycznych utopii Ligi Narodów. W pierwszym okresie istnienia poważna słabość ONZ spowodowana była ogromnymi kontrastami pomiędzy ideami a działalnością jej członków, zwłaszcza dwóch "wielkich", czyli USA i ZSRS. Podczas gdy Stany Zjednoczone starały się bronić wartości liberalnych, rząd sowiecki, bazując na micie tak zwanej dyktatury proletariatu, rozpowszechniał tam, gdzie to tylko było możliwe, ideologię rewolucyjną...

Czytaj: Roberto de Mattei - ONZ jako wylęgarnia ideologii >>>

* * *

Jestem optymistą... (23 marca 2009)

... Dlaczego nie być? Bycie pesymistą jest prostą drogą do poddania się. Ze wszystkich poprzednich recesji i kryzysów wychodziliśmy i wracaliśmy na drogę prosperity. Nie było łatwo, ale nie poddawaliśmy się. Po tym poznaje się charakter narodu - potrafi poradzić sobie w godzinie próby. Wierzę, że nasz naród jest na tyle silny, że poradzi sobie z tym kryzysem. Pytaniem pozostaje tylko jak długo będzie on trwał, jak będzie głęboki i jak bolesny?

Czytaj: Ken Schoolland - Optymizm mimo wszystko >>>

* * *

Dobra publiczne... (16 marca 2009)

... zwykły wywoływać "pozytywne efekty zewnętrzne", a więc przynosić korzyść tym, którzy w żaden sposób nie przyłożyli ręki (ani głowy) do ich wytworzenia. Dopowiedziany do tej teorii wniosek jest następujący: jako że powyższe cechy dóbr publicznych umożliwiają każdemu pasożytnicze ich wykorzystywanie, żaden prywatny producent nie będzie w stanie czerpać z ich wyrabiania wystarczających zysków, a więc nie będzie miał wystarczającego bodźca do tego, aby w pierwszej kolejności rozpocząć produkcję...

Czytaj: Jakub Bożydar Wiśniewski - Zło dóbr publicznych >>>

* * *

Refleksja, która doprowadziła... (9 marca 2009)

... działającego człowieka do wyobrażeń zawartych w pojęciach kapitału i dochodu, kryje się w każdym obmyślaniu i planowaniu działania. Nawet prymitywny chłop uświadamia sobie jakoś konsekwencje działań, które dzisiejszy księgowy nazwałby konsumpcją kapitału. Niechęć myśliwego do zabicia kotnej łani, uczucie dyskomfortu nawet u najbardziej bezwzględnych żołnierzy, którym kazano ściąć drzewa owocowe, to przejawy postawy, jaka rozwijała się pod wpływem takich przemyśleń...

Czytaj: Ludwig von Mises - Ludzkie działanie: Dobra kapitałowe i kapitał (fragment) >>>

* * *

Gospodarka rynkowa... (2 marca 2009)

... to społeczny system podziału pracy w warunkach prywatnej własności środków produkcji. Każdy działa na swój rachunek, ale działania jednostki zmierzają zarówno do zaspokojenia jej własnych potrzeb, jak i potrzeb innych ludzi. Działając, każdy służy innym członkom społeczeństwa. Jednocześnie każdy jest obsługiwany przez innych. Każdy jest zarazem środkiem i celem w sobie, ostatecznym celem dla siebie oraz środkiem dla innych w ich wysiłkach zmierzających do osiągnięcia własnych celów...

Czytaj: Ludwig von Mises - Ludzkie działanie: Charakterystyka gospodarki rynkowej (fragment) >>>

* * *

Analizując socjalizm... (23 luty 2009)... należy zwrócić uwagę nie tylko na zjawiska ekonomiczne, ale również inne aspekty. Wprowadzenie socjalizmu miało być nie tylko zmianą mechanizmu alokacji zasobów, ale przede wszystkim rewolucją stosunków społecznych. Rewolucja komunistyczna miała zmienić ogół społeczeństwa na nie spotykaną dotąd skalę. W miejsce klasowego społeczeństwa kapitalistycznego miało pojawić się nowe, bezklasowe, oferujące bogatsze formy życia i zapewniające swym członkom wszechstronny rozwój...

Czytaj: Jacek Kacperski - Argumenty moralne i polityczne przeciwko socjalizmowi >>>

* * *

Po pierwsze... (16 luty 2009)

...mamy dziś do dyspozycji informacyjny obszar wolności, w którym rzetelna, logiczna wiedza nie potrzebuje akredytacji ani nie musi bać się cenzury, zaś jej zakres, zasięg i tempo rozprzestrzeniania nie znają ograniczeń. Tym obszarem jest Internet. Nie powinniśmy zbyt pochopnie bagatelizować go jako czegoś, co znamy już od lat i co stało się medium zupełnie już powszednim. Internet jest wciąż źródłem informacji mniej wpływowym niż telewizja, radio, czy papierowa prasa, nadto konsolidacja pewnych środowisk i budowa pewnych repozytoriów wiedzy (np. tych związanych z austriacką szkołą ekonomii), jest wciąż zjawiskiem młodym i intensywnie rozwijającym się - nawet w krótkiej skali istnienia globalnej sieci...

Czytaj: Jakub Bożydar Wiśniewski - Efekt zapadki i przyszłość wolności >>>

* * *

Mimo masowych... (9 luty 2008)

...protestów ze strony rodziców, dziesiątek tysięcy podpisów, zorganizowanych akcji protestacyjnych w całym kraju, mimo obaw i sceptycyzmu wielu ekspertów, Sejm ostatecznie przegłosował nową ustawę oświatową, której jednym ze sztandarowych punktów jest obniżenie o rok wieku szkolnego. To pierwszy przypadek w wolnej Polsce, aby rodzice w proteście przeciw rządowym pomysłom tak się zorganizowali i tak się poświęcili...

Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Kidnaperzy w natarciu >>>

* * *

Hipokryzją jest... (5 luty 2009)

...twierdzenie, że system ten pozbawi najbiedniejszych właściwej opieki medycznej, bo najbiedniejsi już jej nie mają, a pozostali nigdy nie wiedzą ile powinni dać, by mieć zagwarantowaną szczególną przychylność ordynatora...

Czytaj: Wojciech Czarniecki - Czyżby przebudzenie? >>>

* * *

Człowiek podejmuje...(2 luty 2009)

...pracę, ponieważ ceni przewidywane efekty tejże wyżej niż zadowolenie wynikające z bezczynności lub oddawania się rozrywce. I odwrotnie, jak długo ceni on konsumpcję już dostępnych dóbr wyżej niż spodziewane korzyści wynikające z produkcji dóbr nowych, tak długo optymalnym planem na życie jest dla niego pozostawanie bezrobotnym...

Czytaj: Jakub Bożydar Wiśniewski - Refleksja o bezrobociu, czyli bezrobocie a wola >>>

* * *

Własność jest istotna... (26 stycznia 2009)

...z wielu powodów. Z punktu widzenia etycznego własność umacnia więzy rodzinne, ma pozytywny wpływ na kulturę danego kraju. Własność prywatna powinna być zatem fundamentem każdego społeczeństwa, które chce się rozwijać...

Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Złudna wiara w państwo >>>

* * *

Dlatego zapytam... (19 stycznia 2008)

...skąd rząd będzie wiedział, które przedsiębiorstwa wpadły w kłopoty, bo konsumenci wstrzymali się od zakupu ze względu na kryzys, a które kierując się fałszywymi informacjami z rynku w okresie boomu zainwestowały w nierentowną produkcję. Jedynym sposobem by to sprawdzić jest zmniejszenie obciążeń podatkowych bo tylko konsumenci potrafią wskazać jakie są ich względnie trwałe preferencji i które przedsiębiorstwa zasługują na pomoc...

Czytaj: Wojciech Czarniecki - Omnipotenci >>>

* * *

Skąd to przywiązanie... (12 stycznia 2008)

...do zbawczej roli euro, jakby państwa z tą walutą ominęła zapaść finansowa. Biedną Islandię przekonuje się, że ratunkiem dla niej jest przyjęcie wspólnego pieniądza. A wystarczy posłuchać naszego premiera, mówiącego, że My nie doświadczamy podobnych problemów. Czy złotówka przeszkadza ekipie Tuska uczynić polską gospodarkę silną a obywateli zamożnymi?

Czytaj: Wojciec Łapiński - Złoty czy euro? >>>

* * *

Cóż zatem robić... (5 stycznia 2008)

...aby podarować Polakom wolność gospodarczą? Odpowiedź na to pytanie padło podczas spotkania zatytułowanego "Drogi do wolności", zorganizowanego przez Centrum im. Adama Smitha w warszawskim hotelu Intercontinental. Powodem spotkania była 20. rocznica uchwalenia ustawy o działalności gospodarczej, znanej szerszemu gronu ludzi pod nazwą ustawy Wilczka

Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Historia jednej ustawy >>>

* * *

Zadziwia mnie... (5 stycznia 2008)

...ile osób pyta mnie dzisiaj, co to właściwie jest Traktat Lizboński. Ileż z tych osób przyznaje, że nie potrafią powiedzieć o nim nawet kilku prostych słów swoim dzieciom czy dziadkom. I wszyscy dodają: gdyby mógł Pan nam to w prosty sposób objaśnić. To nie takie łatwe, ale spróbuję to wyjaśnić

Czytaj: Vaclav Klaus - Traktat Lizboński: instrukcja dla początkujących >>>

* * *

Ministerstwo Zdrowia... (29 grudnia 2008)

...na Nowy Rok szykuje pacjentom i przedsiębiorcom osobliwy prezent. Chodzi o projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, który spowoduje podwyżki cen leków, a także ograniczy prawa pacjentów do swobodnego wyboru apteki i do dostępu do informacji. Wzmocni za to - w sposób łamiący ustawę zasadniczą - pozycję samorządu aptekarskiego...

Czytaj: Centrum im. Adama Smitha - Ceny leków: czy rząd jest po stronie pacjentów czy korporacji? >>>

* * *

W tej sytuacji... (22 grudnia 2008)

...socjalistyczne mądrale sięgają po pieniądze podatnika i pompują je w banki. Jest oczywiste, że o te kwoty zmniejszy się ilość pieniędzy, którą będą mogli wydać konsumenci, za to banki, po załataniu dziury w należnościach (świadomie pomijam inne aktywa), odzyskają zdolność do kreowania dodatkowych kredytów. Ale podstawowym problemem jest "utrata zdolności kredytowej" przez konsumentów, więc w jaki to sposób poprawa sytuacji w bankach wpłynie na wzrost zakupów konsumpcyjnych?

Czytaj: Wojciech Czarniecki - Ucieczka donikąd >>>

* * *

Jadąc samochodem... (15 grudnia 2008)

...usłyszałem komentarz redaktora lokalnego radia w Rzeszowie, do dyskusji wokół pakietu ustaw reformujących służbę zdrowia. Otóż jego zdaniem, rolą szpitali jest leczyć ludzi a nie wypracowywać zyski. Każdy z nas prywatnie może hołdować najgłupszym przekonaniom. Ale z pozycji reprezentanta medium, które sili się na obiektywizm, w sprawach wątpliwych powinien przytoczyć przeciwstawne opinie a sam powstrzymać się od komentarza. Jeżeli już popiera jedną ze stron to zobowiązany jest do powołania się na solidne argumenty...

Czytaj: Wojciech Czarniecki - Jaka reforma? >>>

* * *

Dla wierzących... (8 grudnia 2008)

... Dekalog pochodzi od Boga, a więc podobnie jak zakazując pozbawiania ludzkiego życia przykazaniem "Nie zabijaj!", Bóg uświęcił ludzkie życie, tak i zakazując złodziejstwa przykazaniem "Nie kradnij!" - uświęcił ludzką własność. To drugie przykazanie jest jednak przez wiernych, delikatnie mówiąc, ogólnie niedoceniane, a skutki jego nieprzestrzegania rzadko bywają omawiane przez duchowieństwo. Większość chrześcijan nie widzi również sprzeczności między swoją wiarą a socjalizmem, który jest przecież oparty na odrzucaniu prawa człowieka do własności prywatnej...

Czytaj: Konrad Rajca - Chcemy uświadamiać, że socjalizm nie przynosi bogactwa (rozmowa z Janem M. Małkiem) >>>

* * *

25.11.2008 roku... (1 grudnia 2008)

...Prezydent Kaczyński zawetował ustawę gruntową, która miała uwolnić pod inwestycje grunty rolne w miastach oraz otaczających je gminach. Zawetował ją choć PiS w trakcie swoich rządów chwalił się pracami nad taką samą ustawą i szykowaną z tych samych powodów, które obecnie przyświecają Platformie forsującej te rozwiązania...

Czytaj: Andrzej Wianecki - Prezydent sprzyja korporacjom i korupcji! >>>

* * *

Tak więc... (24 listopada 2008)

...przekładając na klasyczną logikę, pan Lepper domagając się dodatkowych dokumentów, podbudowujących jego arbitralne oceny, podnosił stawkę, bowiem każda usługa i każdy towar poddany reglamentacji zwiększa swoją wartość proporcjonalnie do wzrostu jego rzadkości. Zdesperowani wyczekiwaniem na akceptację sprawy przez kolejnego urzędnika i po poczynionych nakładach na wcześniejszych etapach, stawali się bardziej domyślni i uparci w poszukiwaniu właściwego łącznika...

Czytaj: Wojciech Czarniecki - Lekcja logiki >>>

* * *

Międzynarodowy Fundusz... (17 listopada 2008)

... Walutowy nie osiągnął tego, czego oczekiwali jego założyciele. Na dorocznych spotkaniach MFW prowadzi się długie dyskusje, czasami zgłaszane są trafne uwagi i słuszne zarzuty dotyczące polityki monetarnej i kredytowej rządów oraz banków centralnych. Fundusz pożycza i zaciąga pożyczki na podstawie umów z różnymi państwami i bankami centralnymi. Za swoje najważniejsze zadanie uważa pomoc rządom w utrzymaniu nierealistycznych kursów przewartościowanych walut krajowych...

Czytaj: Ludwig von Mises - Ludzkie działanie: Międzynarodowa współpraca monetarna (fragment) >>>

* * *

Słowo kryzys... (10 listopada 2008)

...nie schodzi z ust zatroskanych polityków i usłużnych dziennikarzy. Mnoży się plany ratunkowe, przywołuje obraz kryzysu z lat dwudziestych ubiegłego wieku, przebąkuje o fatalnych skutkach tych wydarzeń dla naszych oszczędności. Ale ten szum medialny służy bardziej wypychaniu na margines głosów, które obiektywnie oceniają przyczyny i długofalowe skutki poczynań finansowych łobuzów, niż informowaniu...

Czytaj: Wojciech Czarniecki - Finansowy kabaret >>>

* * *

Metale szlachetne ... (3 listopada 2008)

... złoto i srebro, wybrano do roli pieniądza ze względu na ich właściwości mineralogiczne, fizyczne i chemiczne. Posługiwanie się pieniądzem w gospodarce rynkowej jest z prakseologicznego punktu widzenia niezaprzeczalnym faktem. Jako pieniądza używa się złota, a nie jakiejś innej substancji, i to stanowi fakt historyczny, którego nie da się wywieść z katalaktyki. W historii pieniądza, podobnie jak w innych działach historii, niezbędne jest rozumienie historyczne. Jeśli ktoś ma ochotę nazwać standard złota "barbarzyńskim przeżytkiem", to musi się również zgodzić na użycie tego określenia wobec innych instytucji ukształtowanych na przestrzeni dziejów...

Czytaj: Ludwig von Mises - Ludzkie działanie: Standard złota (fragment) >>>

* * *

Jak głosi szeroko... (27 października 2008)

... rozpowszechniony pogląd, stopniowe zmniejszanie siły nabywczej jednostki pieniężnej odegrało decydującą rolę w historii. Jego zwolennicy utrzymują, że ludzkość nie osiągnęłaby dzisiejszego poziomu dobrobytu, gdyby podaż pieniądza nie zwiększała się szybciej niż popyt na pieniądz. Towarzyszący temu spadek siły nabywczej był rzekomo koniecznym warunkiem rozwoju gospodarczego...

Czytaj: Ludwig von Mises - Ludzkie działanie: Inflacjonistyczna interpretacja historii (fragment) >>>

* * *

W Polsce poza kilkoma... (20 października 2008)

... pierwszymi latami na początku lat 1990. nigdy nie było sprzyjającego klimatu dla przedsiębiorczości. Można powiedzieć, że wielkim cudem (modne ostatnio słowo) jest to, że mimo stawianych przez państwo przeszkód tak ogromna liczba ludzi się zdecydowała.

Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Trzeba propagować postawy przedsiębiorcze >>>

* * *

Uważamy, że reagowanie... (20 października 2008)

... na impas kapitałowy poprzez umożliwianie firmom spłaty zadłużenia jest działaniem o charakterze krótkoterminowym i pomoże wyłącznie bankom, które poniosły straty z powodu złego zarządzania, powodując jednocześnie wzrost inflacji

Czytaj: Winne kryzysu są rządy >>>

* * *

Moja tablica... (13 października 2008)

... rejestracyjna Stanu Virginia zdobi obydwa zderzaki napisem FREE TRADE (Wolny Handel). Zawsze wspominam o tym swoim słuchaczom w czasie spotkań, aby wiedzieli dokładnie jakie jest moje stanowisko w kwestii tego, jak konsumenci powinni wydawać swoje dochody na towary i usługi zagraniczne

Czytaj: Donald J.Boudreaux - Problem z "alecozami"... >>>

* * *

Ron Paul po przegranej... (6 października 2008)

... walce o nominację republikańską z Johnem McCainem, powołał do życia potężny ruch obywatelski pod nazwą: Campaign for Liberty. Jego celem jest wybór jak największej liczby podobnych do niego kongresmanów w tegorocznych wyborach do izby niższej parlamentu USA. Przeglądając w Internecie strony poświęcone jego działalności można śmiało stwierdzić, że Ron Paul to już nie ekstrawagancki kongresman z 14 dystryktu w Teksasie, ale prawdziwy lider wielkiej kampanii na rzecz ratowania ducha i zasad Ameryki

Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Szacunek dla Rona Paula >>>

* * *

Obecni kreatorzy... (28 września 2008)

...Unii odwołują się zwykle do tych samych haseł, co ich poprzednicy, ale sposób ich rozumienia budzi podejrzenie, że chodzi o zgoła odmienne projekty. Eliminacja protekcjonizmu i barier dzielących poszczególne kraje z pewnością sprzyja wolnemu rynkowi. Czy służy mu jednak ujednolicenie norm prawnych i narzucenie odgórnych rozwiązań? Można mieć uzasadnione wątpliwości...

Czytaj: Bronisław Wildstein - Utopia Eurokratów >>>

* * *

Hongkong i Singapur... (22 września 2008)

...wciąż na czele rankingu wolności gospodarczej, Polska nieznacznie spada (na 69. miejsce wśród 141 krajów) Polska uzyskała 6,78 punktu na możliwe 10, co dało jej 69. miejsce wśród 141 krajów świata sklasyfikowanych wg poziomu WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ - mówi o tym tegoroczny (2008) Raport Wolności Gospodarczej Świata, udostępniony dziś polskiej publiczności przez Centrum im. Adama Smitha

Czytaj: Centrum im. Adama Smitha - Ranking Wolności Gospodarczej Świata 2008 >>>

* * *

Pogląd... (15 września 2008)

...przedstawiający bogactwo, siłę i postęp gospodarczy jako owoce działań rządu staje się wielce niebezpieczny, jeśli wierzyć weń zaczynają politycy, a szczególnie premierzy. Na nasze nieszczęście najgorliwszym w historii Nowej Zelandii wyznawcą tego mitu zostać miał sir Robert Muldoon, zaprzysięgły zwolennik ręcznego sterowania gospodarką. Istnieje powiedzonko mówiące, iż partie polityczne znikają ze sceny dziejów, gdy uwierzą we własną propagandę

Czytaj: Richard Prebble - Rządy nie mogą ręcznie sterować gospodarką, ponieważ socjalizm się nie sprawdza >>>

* * *

Chciałbym zwrócić... (8 września 2008)

...jeszcze uwagę na jeden element. Mandat do sprawowania władzy w demokracji uzyskuje się poprzez poparcie większości. Nie można zatem, moim zdaniem, na dłuższą metę robić coś wbrew tej większości. To nie są pieniądze i majątek władcy (burmistrza, radnego), tylko pieniądze i majątek mieszkańców gminy

Czytaj: Krzysztof Haładus - Zmiany zaczynać tam, gdzie najmniejszy opór >>>

* * *

Kiedy przed dwustu laty... (1 września 2008)

...pisano Konstytucję Stanów Zjednoczonych, miała ona stać się przewodnikiem dla amerykańskiego eksperymentu wolności. W dzisiejszym społeczeństwie bardzo trudno jest jednak rozpoznać ślady wizji, którą snuli wówczas Ojcowie Założyciele. Ameryka przestała być bastionem wolności, ponieważ dominuje w niej ideologia oparta na ekonomicznej ignorancji i pogardzie dla wolności indywidualnej...

Czytaj: Ron Paul - Jak ludzkie obyczaje ulegają deprawacji >>>

* * *

Zgodnie z michnikowskim... (16 sierpnia 2008)

...pardon z europejskim modelem demokracji - demokracja jest dobra wtedy , gdy wszyscy mają takie zdanie jak my. W przeciwnym razie - Irlandczycy, Polacy, wędkarze, czy cykliści są zbyt głupi i niedojrzali (sławne geremkowe "społeczeństwo nie dorosło do demokracji") i potrzebują by ktoś mądrzejszy poprowadził ich za rękę...

Czytaj: Leszek Karliński - Unia Europejska - demokracja totalniaków >>>

* * *

Główną przyczyną... (11 sierpnia 2008)

...jest strach. Decydenci boją się podjąć odważną decyzję. Boją się reakcji wyborców, którzy przyzwyczaili się do tramwajów. Tramwaje były w naszych miastach odkąd żyjemy i trudno nam sobie wyobrazić, że może ich nie być, a jeszcze trudniej, że to my mielibyśmy zdecydować o ich likwidacji. Radni słyszą: "i tak pewnie nic z tego nie będzie, ale my to uchwalmy, niech inni się wychylą, po co ma być na nas"...

Czytaj: Krzysztof Haładus - Apel do mieszkańców i samorządowców miast Aglomeracji Śląskiej w sprawie kierunku rozwoju komunikacji publicznej >>>

* * *

Polemika wokół... (5 sierpnia 2008)

...artykułu p. Jacka Tomczyka " O dwóch wizjach Unii" uwidacznia oś, wokół której grupowane są argumenty zwolenników i przeciwników traktatu. Lektura tekstów wywołała z mojej pamięci autentyczną historię, która wydarzyła się w pociągu relacji Przemyśl - Szczecin...

Czytaj: Wojciech Czarniecki - Dla kogo Unia? >>>

* * *

Ależ - po co... (29 lipca 2008)

...kara śmierci? Po co takie brzydkie słowa, powodujące stres? Dla politniepoprawnych, białych chrześcijańskich lub żydowskich homofobów wystarczy wprowadzić dyrektywę, przyjmującą wiek aborcji - do 16. r.ż. i eutanazji - od 16. r.ż.; o kwalifikacji do tych procedur decydować będzie eurokomisja o odpowiednio dobranym składzie. Nic nie trzeba robić - szczegóły można ściągnąć z opowiadania białego, amerykańskiego (niestety) pisarza Philipa K. Dicka "Przedludzie"...

Czytaj: Belizariusz - Przed Państwem - "Wielki Brat" - w całej okazałości! >>>

* * *

Gdyby się pan... (28 lipca 2008)

...więcej wgłębił w irlandzkie "nie" , byłby pan zdolny do przeanalizowania tego głosu. Mały, biedny kraj, dzięki pomocy Unii przekształcił się w szybkim tempie w jednego z najbogatszych członków tejże Unii. Koniunktura światowa, zależność banków irlandzkich od banków amerykańskich dotknęła widocznie ich gospodarkę. W dniu dzisiejszym Irlandia jest krajem spadającym po pochylni...

Czytaj: BM Sulima - Unia potrzebuje Traktatu z Lizbony >>>

* * *

Euroentuzjastom... (21 lipca 2008)

...gotowym bez namysłu przyjąć każdy przepis i dyrektywę wydaną przez Unię Europejską najłatwiej wszystkich przeciwników politycznych zakwalifikować, jako ciemnogród, wrogów Europy, zwolenników zaścianka etc. W bezkrytycznej apologii UE nie zastanawiają się nad możliwymi alternatywnymi kierunkami jej rozwoju...

Czytaj: Jacek Tomczak - O dwóch wizjach Unii >>>

* * *

Mieszkam w Stanach... (14 lipca 2008)

...Zjednoczonych od 40 lat i czytuję mnóstwo publikacji, ale nigdzie się z pogardą dla filozofii czy filozofów nie spotkałem. Wręcz przeciwnie, w Ameryce, poza ośrodkami wyraźnie lewicowymi, ogólnie, w sferach co bardziej światłych, panuje rewerencja wielkich filozofów i ich dzieł, a zwłaszcza znakomitego osiągnięcia grupy 18-wiecznych filozofów amerykańskich, jakim jest Konstytucja Stanów Zjednoczonych, wyrażająca amerykańską filozofię poszanowania prawa człowieka do życia, wolności i poszukiwania szczęścia...

Czytaj: Jan Michał Małek - Czy staniemy się pachołkami systemu wolnorynkowego? >>>

* * *

Taką etykietkę... (7 lipca 2008)

...pracowicie przykleja się od co najmniej dwustu lat kapitalistom. Nie pomaga tu argumentacja, że dziewiętnastowieczny kapitalizm był wybawieniem dla biedoty skazanej na śmierć z głodu i wycieńczenia (co prorokował Malthus nie wierząc w siły wolego rynku), że praca dzieci była czymś normalnym w tamtych czasach, że tanie budownictwo dla pracowników, przedszkola, szpitale budowali kapitaliści bez nakazu urzędników mając na względzie dobrze pojęty interes własny...

Czytaj: Wojciech Czarniecki - Krwiopijcy >>>

* * *

Drugą przyczyną... (3 lipca 2008)

...jest socjalistyczny charakter znacznej części naszego społeczeństwa, coś, co Jacek Bartyzel trafnie nazwał mentalnością chłopa pańszczyźnianego. To znaczy, spora część Polaków nienawidzi swojego państwa, ale jednocześnie stara się je jak najbardziej wyzyskać, wiedząc, że sami (bez pomocy państwa) kiepsko by sobie poradzili

Czytaj: Jacek Tomczak - Mentalność chłopa pańszczyźnianego kontra wolny rynek >>>

* * *

Gdyby przynajmniej... (30 czerwca 2008)

...politycy ograniczyli się tylko do fiskalnego rabunku obywateli, by spełnić swoje korupcyjne obietnice, to byłoby pół biedy. Problem polega na tym, że próbują dyrygować nie tylko swoimi klientami, ale również ludźmi, którzy ich klientami nie są ani być nie zamierzają. To zaś jest nie tylko szkodliwe, ale i niebezpieczne tym bardziej, że ta działalność uchodzi politykom i urzędnikom bezkarnie...

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Państwo prawne, prawniejsze i solidarne >>>

* * *

Powód, dla którego... (23 czerwca 2008)

...mój pogląd na integrację europejską jest skrajnie różny, wiąże się prawdopodobnie z moją i mojego narodu pamięcią wydarzeń historycznych, a także specyficznymi doświadczeniami, które stały się udziałem moim oraz mojej ojczyzny, szczególnie tymi związanymi z komunizmem. Determinuje to moje poglądy na wiele spraw

Czytaj: Vaclav Klaus - Wątpliwości, co do najbliższej przyszłości UE >>>

* * *

W bieżącym roku... (16 czerwca 2008)

...otrzymaliśmy od fiskusa jeszcze jeden "prezent". Od nowego roku kosztem podatkowym nie są koszty reprezentacji. Zapis wydawałoby się prosty, okazuje się kolejnym przepisem, który zwiększa niepewność prowadzenia działalności. Dla fiskusa reprezentacją może być wszystko, również ubranie ekspedientki...

Czytaj: Andrzej Blikle - Państwo solidarne z fiskusem >>>
Czytaj: Centrum im. Adama Smitha - 14 czerwca 2008: Dzień Wolności Podatkowej >>>

* * *

Indywidualizm... (9 czerwca 2008)

... to filozofia polityczna. To zbiór prawd o naturze społeczeństwa oraz zbiór zasad określających prawidłowe relacje między rządem a jednostkami. Indywidualizm zaprzecza temu jakoby społeczeństwo było czymś odmiennym od jednostek, które się nań składają. Zaprzecza istnieniu "zbiorowej woli"...

Czytaj: Donald J.Boudreaux - Indywidualizm a inteligencja >>>

* * *

B>W poniedziałek... (2 czerwca 2008)

...19 maja Polskie Radio podało informację, że w związku ze wzrostem wynagrodzeń w Polsce, gdzie średnia płaca przekroczyła 3100 zł miesięcznie, wskutek czego wystąpił wzrost zatrudnienia i konsumpcji, ale i wzrost cen, Rada Polityki Pieniężnej zastanawia się, czy by tego wzrostu jakoś nie "schłodzić".

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - "Rozwój" poprzez rozbój? >>>

* * *

Lata propagandy... (26 maja 2008)

... socjalistycznej, a potem mnogość nadużyć przy budowaniu nowego ustroju w Polsce, utrwaliły w wielu umysłach negatywny obraz biznesmena. Tymczasem we współczesnym społeczeństwie przedsiębiorcy - czy to właściciele, czy też dyrektorzy firm - najbardziej ze wszystkich przyczyniają się do wzrostu powszechnego dobrobytu

Czytaj: Michał Wojciechowski - Moralna szansa przedsiębiorczości >>>

* * *

Dzięki temu... (19 maja 2008)

...że w roku 1987 zostałem mianowany na stanowisko ministra przedsiębiorstw państwowych, nabrałem nieco doświadczenia w sprawach administracyjnych. Cała państwowa działalność gospodarcza znalazła się pod moim nadzorem. Miałem więc do czynienia z produkcją energii, telekomunikacją, usługami pocztowymi, połową krajowych lasów, dwoma bankami, firmą ubezpieczeniową, dwiema liniami lotniczymi, dwoma przedsiębiorstwami kolejowymi

Czytaj: Richard Prebble - Nowozelandzkie odrodzenie gospodarcze >>>

* * *

W artykule... (12 maja 2008)

..."Dlaczego standard złota?" opisałem sytuację banku, który dysponuje wyłącznie depozytami złota. Ustaliliśmy też warunki, jakie powinien spełniać system bankowy, jeśli ma zachowywać względnie stałą siłę nabywczą pieniądza. W tych warunkach inwestycje będą finansowane wyłącznie z oszczędności. A to oznacza, że zaoszczędzone zasoby będą alokowane do działalności, których efekty są uznawane przez klientów za najbardziej pożądane...

Czytaj: Wojciech Czarniecki - Małe nie tylko jest piękne >>>

* * *

Było to jedno... (5 maja 2008)

...z wielu zdarzeń, które pokazują, że Polska jest krajem instytucjonalnej patologii, w którym tylko z pozoru władzą konstytucyjną są Sejm, Senat, rząd i prezydent, nie wymieniając pomniejszych organów. Przez dwie blisko dekady naród żył w przekonaniu, że biorąc udział w głosowaniu, ma ograniczony, ale jednak, wpływ na dobór polityków pragnących jego dobra

Czytaj: Andrzej Sadowski - Polska nie jest krajem polityków >>>

* * *

Bardzo źle... (28 kwietnia 2008)

...oceniam rozsądek i obywatelską postawę zwolenników Traktatu Lizbońskiego, którzy bez znajomości umowy z dużym zaangażowaniem namawiają innych do akceptacji TL w ciemno ! Sprawiają wrażenie prostych akwizytorów namawiających nas do produktu nie z przekonania, lecz dla korporacyjnego interesu partii i administracji

Czytaj: Andrzej Wianecki - Problem lizboński >>>

* * *

Kryzys na rynkach... (22 kwietnia 2008)

...finansowych USA, ponownie podgrzał polemikę wokół zasad funkcjonowania bankowości. Obserwatorzy, którzy nie zajmowali się bliżej bankowością mogą mieć trudności w ocenie argumentacji używanej przez zwolenników różnych szkół

Czytaj: Wojciech Czarniecki - Dlaczego standard złota? >>>

* * *

Na tej właśnie... (14 kwietnia 2008)

...zasadzie kierująca Unią Europejską biurokratyczna międzynarodówka poddaje swojej władzy w coraz większym zakresie narody Europy, chociaż dysponuje zaledwie równowartością około półtora procenta europejskiego produktu globalnego brutto

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Robi się gorąco >>>

* * *

Wystąpienia dr Mitchella... (7 kwietnia 2008)

...spotkały się z żywą reakcją słuchaczy. Padało wiele pytań, na które ekspert CATO Institute wyczerpująco odpowiadał. Większość jego prelekcji poświęcona była promocji idei podatku liniowego, jako - jego zdaniem - nie remedium na wszystkie gospodarcze bolączki, ale jako właściwego rozwiązania mogącego przyczynić się do wzrostu i do uporządkowania systemów fiskalnych poszczególnych państw...

Czytaj: Paweł Sztąberek - Daniel Mitchell w Polsce: Podatek liniowy jest dobry dla gospodarki >>>

* * *

Oczywiście system... (31 marca 2008)

... podatkowy w Islandii nie jest czystym, akademickim przykładem podatku liniowego. Samorząd lokalny także opodatkowuje dochód jednolitą stawką, podnosząc łączną stawkę do 36 proc. Jest to wysoka stawka, a na domiar złego Islandia utrzymuje pewne formy podwójnego opodatkowania oszczędności i inwestycji, a także pewną liczbę szczególnych ulg podatkowych

Czytaj: Daniel J. Mitchell - Islandia kuruje się z przeziębienia dzięki rewolucji podatku liniowego >>>

* * *

Od pewnego czasu... (25 marca 2008)

...nasilają się w Polsce lamenty na złotówkę - że taka silna, że aż - za silna. Coś podobnego przytrafiło się również Karolowi Olgierdowi Borhardtowi, kiedy jako młody uczeń Szkoły Morskiej w Tczewie trafił na żaglowiec "Lwów". Wyznaczony do kabestanu tak mocno napierał na handszpaki, że zdążył kilka połamać, zanim pierwszy oficer Konstanty Maciejewicz nie przegonił go stamtąd

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Siła oznaką słabości? >>>

* * *

Dla poparcia... (17 marca 2008)

...mojego argumentu, że oznaki europejskiego ozdrowienia gospodarczego są przedwczesne, przyjrzę się szczegółowo największym gospodarkom europejskim: Niemcom, Francji, Włochom i Wielkiej Brytanii. To one ustanawiają standardy dla kontynentu jako jedności oraz stanowią ilustrację jego licznych słabości i jednocześnie nielicznych mocnych stron

Czytaj: Norman Barry - UE: Wciąż guzdrająca się gospodarka z socjalistycznym garbem >>>

* * *

W ustach propagandystów... (10 marca 2008)

...pojęcie dobrobytu ma określone znaczenie. Celowo posługują się oni określeniem, którego powszechne rozumienie nie budzi sprzeciwu. Żaden przyzwoity człowiek nie zechce kwestionować dążenia do dobrobytu. Przypisując sobie wyłączne prawo do nazywania swojego programu programem zapewnienia dobrobytu, owi propagandyści chcą odnieść zwycięstwo za pomocą taniego chwytu logicznego

Czytaj: Ludwig von Mises - Zasada państwa dobrobytu przeciw zasadzie rynku >>>

* * *

Trafiłem niedawno... (3 marzec 2008)

...w internecie na tekst pana Tomasza Teluka zatytułowany "Od hossy do bessy". Osobiście nigdy nie inwestowałem na polskiej giełdzie, ale jeśli wziąc na poważnie to co napisał autor tego tekstu i porównac z tym co się dzieje giełdzie amerykanskiej to można dojśc do wniosku, że albo pan Teluk nigdy samemu na giełdzie nie inwestował, nie tylko polskiej ale na jakiejkolwiek innej

Czytaj: Tomasz Pąpka - O inwestowaniu niestandardowo >>>

* * *

Ale warto też ... (25 luty 2008)

...przyjrzeć się poszczególnym podatkom z punktu widzenia ich zgodności z najświętszymi zasadami, stanowiącymi fundament i najtwardsze jądro demokracji - wszystko jedno - starej, czy młodej. Na przykład - z zasadą równości obywateli wobec prawa

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Bierzemy przykład z Ewuni >>>

* * *

Czy kapitalizm... (18 luty 2008)

...jest aż tak zły? Mogę podać przykłady tych "złych kapitalistów" - uczciwych pracodawców, ludzi wielkiej Wiary, ciężko pracujących na chleb, nie zostawiających robotnika "bez jego zapłaty" i troszczących się o potrzebujących, a którym w świetle prawa wydziera się owoce ich trudu. Są uczciwi. Mają sumienie...

Czytaj: Piotr Majcher - Czy kapitalizm jest aż tak zły? >>>

* * *

Powołanie się... (11 luty 2008)

...na "trud pracy" to przywilej niewolnika, który zwraca uwagę właściciela, że nadmiernie eksploatuje swą własność, działając na swoją szkodę. Człowiek wolny wybiera, zniewolony buntuje się. Zniewolenie nie musi wiązać się z fizycznym ograniczeniem swobody, współcześnie jest to psychiczne uzależnienie, niezdolności do samodzielnego dokonywania wyborów, to niechęć do ryzyka wspierana przez nadmiernie rozbudzone lęki

Czytaj: Wojciech Czarniecki - O ile i komu podwyższyć płace? >>>

* * *

Kiedy więc przyszła... (4 luty 2008)

...moja kolej na zadanie pytania, zapytałem Józefa Oleksego, czy ta strefa ekonomiczna, o której dobrodziejstwach tak pięknie nam opowiadał, jest duża, czy mała? Poseł odpowiedział, że ani duża, ani mała, ale raczej mała. - Zatem - ciągnąłem - gdyby ta strefa była większa, to również owe dobroczynne skutki gospodarcze wystąpiłyby na większym obszarze i objęły więcej ludzi?

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - W okowach łańcucha pokarmowego >>>

* * *

Powiadają... (28 stycznie 2008)

...że tylko państwo może zapewnić ochronę osobom najbardziej potrzebującym. Bez udziału państwa, z drogich usług medycznych korzystaliby wyłącznie bogaci. Wolne żarty, ten co choć raz w życiu musiał walczyć o życie własne lub bliskiej mu osoby, wie jak wygląda droga do najlepiej "notowanego" specjalisty...

Czytaj: Wojciech Czarniecki - To nie kryzys, to rezultat... >>>

* * *

Czy można... (21 stycznia 2008)

...sobie wyobrazić sytuację, w której po podpisaniu unijnej konstytucji pod postacią traktatu reformującego, głowy państw i rządów krajów członkowskich udadzą się zgodnie do kościoła na wspólną modlitwę? Oczywiście nie, a tymczasem...

Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Unia to inny świat (relacja z konferencji) >>>

* * *

Jak wspominał wielokrotnie... (14 stycznia 2008)

...Stefan Kisielewski, "socjalizm bohatersko walczy z problemami nie znanymi w innym ustroju". Jednym z takich problemów jest korupcja. Pojawia się ona jako rezultat działania prawa podaży i popytu. W czasach PRL, zwłaszcza w jej fazie agonalnej, na rynku brakowało wszystkiego, mimo, a właściwie wcale nie "mimo" - tylko w następstwie tak zwanej "gospodarki planowej"

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Korupcja - felix culpa? >>>

* * *

Analiza interwencjonizmu... (7 stycznia 2007)

... byłaby niekompletna, gdyby pomijała zjawisko korupcji. Właściwie każdy akt ingerencji rządu w proces rynkowy musi być uznany - z punktu widzenia obywateli, których dotyczy - albo za konfiskatę, albo za podarunek. Z reguły w następstwie takiego aktu jednostka lub grupa bogaci się kosztem innych jednostek lub grup...

Czytaj: Ludwig von Mises - Ludzkie działanie: Rząd i rynek >>>

* * *

Decydującą przyczyną... (31 grudnia 2007)

...tego ,że ludzie nie mają dzieci jest bismarckowski międzypokoleniowy system emerytalny. Gdy on nie istniał, to ludzie niejako z przymusu zastanawiali się co to będzie z nimi na starość. Tak - ludzie myśleli o swojej przyszłości. I to bez względu na zajmowane miejsce w hierarchii społecznej. Co to będzie, gdy nie będą mogli już pracować, albo złoży choroba, czy unieruchomi starcze niedołęstwo, czy też przytrafi się kalectwo

Czytaj: Wojciech Perczak - Przekleństwo systemu przymusowych ubezpieczeń >>>

* * *

Poszukiwanie polskiego... (24 grudnia 2007)

tekstu projektu zacząłem od wspomnianego portalu europa.eu. Istotnie, znalazłem tam link do projektu, ale po kliknięciu na niego ukazała mi się strona z błędem. To samo spotkało mnie na stronie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Wróciłem do europa.eu i... tym razem otworzyła się strona, niestety w większości po angielsku

Czytaj: Jacek Sierpiński - Praktycznie tajna reforma Unii E. >>>

* * *

W polityce... (17 grudnia 2007)

...ludnościowej stosuje się dwie grupy instrumentów: bezpośrednie i pośrednie. Te pierwsze, to normy (często prawne) nakazujące określone zachowania lub ich zakazujące (np. zakaz aborcji). Drugie tymczasem to pewne bodźce zachęcające jednostki do określonych zachowań lub do nich zniechęcające...

Czytaj: Prokurat Sergiusz - Wokół zagadnienia demografii, czyli rzecz o absurdalności becikowego >>>

* * *

Poznański wykład... (10 grudnia 2007)

...w którym prof. Woods starał się pokazać czym naprawdę był tzw. New Deal (Nowy Ład) zapoczątkowany przez prezydenta Roosevelta w USA w latach 30-tych ub. wieku stanowił wyjątek, gdyż w większości swoich prelekcji profesor skupiał się przede wszystkim na propagowaniu idei wolnego rynku w kontekście katolickiej nauki społecznej...

Czytaj: Paweł Sztąberek - Po wizycie prof. Woodsa: Wolny rynek jest najbardziej moralny! >>>

* * *

Panika ma miejsce... (3 grudnia 2007)

...najczęściej wtedy, gdy akcje danej firmy/waluta są już na dnie a inwestorzy nie mogący znieść "bólu" jaki jest wywołany stratami związanymi ze spadkiem wartości danego papieru, masowo chcą się go pozbyć

Czytaj: Tomasz Pąpka - Rzecz o dolarze: Wieść o mojej śmierci... >>>

* * *

Duże emocje... (26 listopada 2007)

...w środowisku akademickim wywołały, jak na razie teoretyczne, przymiarki do wprowadzenia opłat za studia. Powinniśmy więc teraz przyjrzeć się wielu aspektom wprowadzenia odpłatności za studia. Przed nami, wreszcie, pojawiła się możliwość odejścia od traktowania edukacji jako narodowej świętości, która znajduje się, na podstawie ustanowień państwowych, poza prawami rynku.

Czytaj: Małgorzata Jantos - Opłaty za studia. Blaski, cienie i sprawiedliwość >>>

* * *

Coraz więcej Szwedów... (19 listopada 2007)

...i szwedzkich Polaków zaczyna się uprzedzać do zatrudniania polskich fachowców "na czarno" i woli angażować szwedzkie firmy gdzie wiadomo, że praca zostanie wykonana szybko i sprawnie i że dostanie się prawdziwy rachunek z możliwością odciągu podatkowego...

Czytaj: Krzysztof Mazowski - Jak zatrudnić Polaków na czarno i wyjść na swoje? >>>

* * *

Jak wiadomo... (12 listopada 2007)

...w Unii Europejskiej kwotowana jest również produkcja mleka. Poszczególne państwa mają poprzydzielane "kwoty mleczne", podobnież dokładnie wyliczone przez brukselskie i inne biurokratury. Kwot tych nie wolno przekroczyć pod rygorem drakońskich kar ("król srogie głosi kary..."), w rezultacie czego w znanych mi miejscowościach na Lubelszczyźnie trudno zobaczyć dzisiaj krowę, ponieważ hodowla przestała się "opłacać"

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Teorie i bzik >>>

* * *

Ekonomia jest... (5 listopada 2007)

...najmłodszą z nauk. Wprawdzie w ciągu ostatnich dwustu lat z dyscyplin znanych już starożytnym Grekom wyodrębniło się wiele gałęzi nauk, nie były to jednak nowe dziedziny wiedzy, lecz specjalizacje istniejące już w obrębie systemu nauk, które uzyskały autonomię. Dokonano precyzyjniejszego podziału pola badań pomiędzy poszczególne nauki i zastosowano nowe metody badawcze

Czytaj: Ludwig von Mises - Ludzkie działanie >>>

* * *

Zadaniem ekonomii... (29 października 2007)

...jak zresztą każdej nauki, jest wychwytywanie związków przyczynowych i ustalanie prawidłowości. Ex nihilo nihil fit - zauważyli jeszcze starożytni Rzymianie, co się wykłada, że z niczego nic nie będzie. Jednak wiemy skądinąd, że na ziemi zdarzają się rzeczy, które nie śniły się filozofom, to znaczy - naukowcom, przyzwyczajonym do racjonalnego podchodzenia do rzeczy i zjawisk

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Zagadkowe fenomeny >>>

* * *

Partia komunistyczna... (19 października 2007)

...a zwłaszcza jej ideowy trzon, działa bowiem w poczuciu misji zaprowadzenia i utrwalenia tak zwanej sprawiedliwości społecznej. Warto zwrócić uwagę, że komunistyczna koncepcja sprawiedliwości jest bardzo ambitna i oznacza idealny stan stosunków społecznych. Ma to oczywiście swoje konsekwencje, bowiem z chwilą osiągnięcia takiego ideału jakiekolwiek zmiany są niepożądane

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Wychodzenie z komunizmu: polskie doświadczenie >>>

* * *

Rektor Wyższego... (14 października 2007)

... Seminarium Duchownego w Katowicach, w progach którego zagościł dr Chafuen, podczas uroczystego obiadu przyznał, iż jest on pierwszym ekonomistą w 80-letniej historii seminarium, który wygłosi przemówienie dla alumnów

Czytaj: PTP, PSz - O chrześcijańskich korzeniach własności prywatnej, rodzinie i Ameryce Łacińskiej... >>>

* * *

Jak słusznie... (12 października 2007)

...zauważył Murray Rothbard, żeby jakiś człowiek uzyskał dochód, musi porozumieć się z drugim człowiekiem i albo coś mu sprzedać, albo wyświadczyć mu jakąś przysługę. Jedynym wyjątkiem są funkcjonariusze publiczni, czyli ludzie władzy, którzy swoje dochody zwyczajnie wymuszają.

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Czy demokracja prowadzi do socjalizmu? >>>

* * *

Instytut Studiów... (8 października 2007)

...nad Religią i Wolnością imienia Actona narodził się na rok przed opublikowaniem encykliki papieża Jana Pawła II Centesimus Annus.

Czytaj: Alejandro A. Chafuen - Ku połączeniu Religii z Wolnością >>>

* * *

Mówi się... (1 października 2007)

...że 40 milionów Amerykanów nie posiada żadnego ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast ci, którzy je mają są sfrustrowani ciągle wzrastającą składką ubezpieczeniową i stale malejącą jakością usług medycznych. Rozum podpowiada nam, że mamy do czynienia z "kryzysem ubezpieczeń zdrowotnych"

Czytaj: Thomas Szasz - Mit systemu ubezpieczeń zdrowotnych >>>

* * *

Zamierzeniem PO... (24 września 2007)

...było, przeprowadzenie referendum konstytucyjnego razem z wyborami do parlamentu lub najpóźniej wraz z wyborami prezydenckimi w 2005 roku. Akcja zakończyła się sukcesem, zebrano 750 tysięcy podpisów czyli znacznie więcej niż wymagane dla przeprowadzenia referendum. Partia, wówczas wicemarszałka Sejmu, Donalda Tuska w świetle kamer telewizyjnych złożyła zebrane podpisy u marszałka Sejmu

Czytaj: Andrzej Wianecki - PO-pulistyczne obietnice >>>

* * *

Naftali Aronowicz Frenkiel... (17 września 2007)

...turecki Żyd z Konstantynopola, dawniej kupiec drzewny, w czasie I wojny światowej zrobił majątek na handlu bronią. Potem - jak sugeruje Sołżenicyn - był agentem sowieckiego wywiadu w Turcji, aż wreszcie przyjechał do Sowdepii, gdzie dla potrzeb GPU uruchomił czarną giełdę, skupując za sowieckie papierowe ruble złoto i kosztowności. Tu dlaczegoś powinęła mu się noga i GPU wpakowało go do więzienia

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Recydywa łagodnej frenklowszczyzny >>>

* * *

W tegorocznej edycji... (10 września 2007)

...Raportu Wolności Gospodarczej Świata Polska uzyskała 6,9 na możliwe 10, co dało jej ex-equo z trzema innymi krajami 56. miejsce wśród 141 sklasyfikowanych gospodarek. W ubiegłorocznym rankingu Polska była 53. na 130 krajów, dwa lata temu 73., a trzy lata temu 68...

Czytaj: Centrum im. Adama Smitha - Ranking Wolności Gospodarczej Świata 2007 >>>

* * *

My, kapłani... (3 września 2007)

...często przytaczamy przypowieść o robotnikach w winnicy. Właściciel ziemski potrzebuje pracowników, więc przedstawia im warunki najęcia ich na cały dzień. Morał tej przypowieści jest zarazem intrygujący i fascynujący, traktuje bowiem o własności, umawianiu się, zazdrości i jeszcze innych kwestiach

Czytaj: ks. Robert A. Sirico - Minimalna płaca, maksymalne męki >>>

* * *

Jeśli chcemy "sprawiedliwie"... (27 sierpnia 2007)

... rozdzielać różnego rodzaju dobra, to musimy pamiętać, że najpierw trzeba je w większości przypadków wytworzyć. Manna ostatni raz sama spadała z nieba, gdy naród wybrany podążał z egipskiej niewoli do Ziemi Świętej. Później już "manny z nieba" więcej nie było...

Czytaj: Robert Gwiazdowski - Sprawiedliwość a efektywność >>>

* * *

Rzecz nie jest... (20 sierpnia 2007)

... tak prosta z Narodowym Systemem Opieki Zdrowotnej. Z pewnego powodu, którego nie mogę pojąć, urzędnicy brytyjscy, Brytyjczycy korzystający z usług medycznych, nie mają poczucia odpowiedzialności, którą miał mój ojciec. Urzędnikom tym nie przyszło do głowy, że usługi te mają zaniżoną cenę...

Czytaj: Sheldon Richman - Medycznym socjalistom wszystkich partii >>>

* * *

Poseł Michał Wójcik... (13 sierpnia 2007)

...z PiS oraz Związek Rzemiosła Polskiego walczą o ograniczenie rynku pracy na rzecz koncesjonowanych przez tę organizację przedsiębiorców. Pomysł wydawania przez ZRP licencji dla przedsiębiorców, którzy będą mieli prawo do wykonywania ponad stu pięćdziesięciu różnych zawodów musi przypominać nam średniowieczne miasta Europy...

Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Rzemieślniczy spisek >>>

* * *

Kto mieczem wojuje... (6 sierpnia 2007)

...od miecza ginie. To ewangeliczne spostrzeżenie właśnie potwierdziło się w Polsce w sposób niezwykle spektakularny: Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdania finansowe Prawa i Sprawiedliwości oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej...

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Nacjonalizacja pieniędzy i sumień >>>

* * *

Joseph Ratzinger od wielu... (30 lipca 2007)

...dziesięcioleci walczy z teologią wyzwolenia, będącą tragicznym zaangażowaniem ruchu katolickiego po stronie jednego z największych kłamstw w historii, które głosi, że socjalizm może pomóc w walce z biedą. Dziś, dla Papieża Benedykta XVI walka wcale nie ma się ku końcowi...

Czytaj: Ks. Robert A. Sirico - Wyzwolenie chrześcijaństwa >>>

* * *

Ja również nie wiążę... (23 lipca 2007)

...już większych nadziei z jakąkolwiek ekipą należącą do politycznego "mainstreamu" - jak z angielska lubią o sobie mówić nasi okupanci, zwłaszcza że na podstawie dotychczasowej znajomości zdaję sobie sprawę, że chociaż wielu z nich ma nawet dobre serduszka, to prochu nie wymyślą, bo, jak to mówią - wedle stawu grobla. Jednak z wieloletniego nawyku, a zwłaszcza w obliczu pogróżek kierowanych pod adresem rządu przez związki zawodowe, że jesienią pokażą mu "ruski miesiąc", ośmielę się coś podszepnąć

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - W kierunku thatcherowskim >>>

* * *

Rynek umacnia... (16 lipca 2007)

...ludzkie życie i jego moralny porządek na trzy różne sposoby. Po pierwsze - rynek promuje pokój między ludźmi. Od najprostszych do najbardziej złożonych transakcji rynkowych, wszyscy, którzy w nich uczestniczą mają jedną wspólną cechę: handlują ze sobą w sposób dobrowolny, dla wzajemnej satysfakcji

Czytaj: Ks. Robert A. Sirico - Kultura życia, kultura rynku >>>

* * *

Społeczeństwo zasadniczo.. (9 lipca 2007)

...to regularność, obyczaje i podstawowe zasady międzyludzkiego zachowania. Praktyki te (i ich akceptacja pośród ludzi) są ogromnie ważne w odniesieniu do tego jak ludzie działają i oddziaływają na siebie. Jednak czy istnieje coś takiego jak "społeczeństwo", którego cele są sprzeczne z celami jednostek? Nie wydaje mi się...

Czytaj: Arthur E. Foulkes - Jednostka a społeczeństwo >>>

* * *

Friedrich August von Hayek... (2 lipca 2007)

...i Ludwig von Mises podejmując problematykę oddziaływania idei, zwracali uwagę na funkcjonującą współcześnie wśród mas mentalność antykapitalistyczną. Jest ona rezultatem powszechnego występowania uprzedzeń, negatywnych opinii, a nawet oskarżeń formułowanych pod adresem systemu ekonomii rynkowej

Czytaj: Andrzej Skowron - Podłoże postaw antykapitalistycznych według F.A. von Hayeka i L. von Misesa >>>

* * *

Pewna moja znajoma... (25 czerwca 2007)

...zatrudniła się kiedyś w szkole biznesu w charakterze nauczycielki języka angielskiego. Wszystko było w jak najlepszym porządku do momentu, w którym, zgodnie z umową, właściciel szkoły miał wypłacić jej pierwsze honorarium. Kiedy poprosiła o pieniądze - odmówił zapłaty. Na pytanie - z jakiego powodu - wyjaśnił: proszę pani, to jest szkoła biznesu i właśnie otrzymała pani pierwszą lekcję...

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Biznes w sektorze strategicznym >>>

* * *

Jednak nawet... (25 czerwca 2007)

...gdy ktoś płaci pięć takich składek i ma furę pieniędzy i jest gotów zapłacić za lepsze warunki leczenia, nie ma takiego prawa. Mam na myśli to, że system, o którym się mówi, że cierpi na chroniczny niedobór pieniędzy, jest przed nimi jednocześnie dość hermetycznie zamknięty...

Czytaj: Grzegorz Wielgus - Koszyk świadczeń gwarantowanych jedyną szansą? >>>

* * *

Piszę ten felieton w momencie (18 czerwca 2007)

...gdy strajk lekarzy wszedł już w trzeci tydzień i stale się "zaostrza". Dochodzi nie tylko do blokad warszawskich ulic, ale również do wypowiedzeń stosunku pracy, a nawet - do strajków włoskich. Oczywiście rząd też się utwardza...

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Sprywatyzować miłość bliźniego? >>>

* * *

W polskim Sejmie... (11 czerwca 2007)

...i Senacie, gdzie urzęduje 560 wybrańców narodu, niemal każdego dnia uchwalane są dziesiątki ustaw. Obywatele o części z nich dowiadują się za pośrednictwem mediów, ale o zdecydowanej większości przepisów dowiadują się, o ile w ogóle, w momencie… gdy okazuje się, że złamali jakąś ustawę. Ignorantia iuris nocet mówi stare łacińskie powiedzenie, które oznacza, że nieznajomość prawa szkodzi...

Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Nieznajomość zasad tworzenia prawa szkodzi >>>

* * *

Jakie konsekwencje... (4 czerwca 2007)

...formalno-prawne pociąga to za sobą? Ano takie m.in. że nie może być podwójnej suwerenności. Jeśli powstanie imperium europejskie o nazwie Unia Europejska, to atrybut suwerenności państwowej będzie przysługiwał temu podmiotowi. A co z państwami członkowskimi? Nie mogą one być suwerenne, tzn. samodzielnie określać granice tego co im wolno a czego nie, jeżeli są częścią składową większej całości. One muszą z, przynajmniej, części suwerenności państwowej zrezygnować

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Suwerenność a konstytucja Unii Europejskiej >>>

* * *

Niedawno odbył się... (28 maja 2007)

...w Warszawie Światowy Kongres Rodzin, na którym omawiano kondycję współczesnej rodziny, zagrożenia, jakim musi stawić czoło i sposoby obrony przed nimi. Te zagrożenia są wielorakie; część z nich wynika z ofensywy politycznej poprawności, czyli marksizmu kulturowego, forsowanego przez rządzącą Unią Europejską biurokratyczną międzynarodówkę na dominującą, a właściwie obowiązującą ideologię...

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Obrońcom rodziny - pro memoria >>>

* * *

"Nie zgadzam się... (21 maja 2007)

...z Twoimi poglądami, ale po kres moich dni będę bronił Twego prawa do ich głoszenia", napisał kiedyś François-Marie Arouet, bardziej znany jako Wolter. W ub. piątek podczas międzynarodowych targów książki w Pałacu Kultury i Nauki spotkanie z czytelnikami miał mieć, zgodnie z zapowiedzią organizatorów, autor słynnej książki "Wojna Hitlera", David Irving...

Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Wolność słowa nie dla Irvinga >>>

* * *

Scholastycy zajmowali się... (14 maja 2007)

... handlem międzynarodowym w rozważaniach podobnych do uwag odnoszących się do handlu krajowego. Kilka różnic w ich społeczno - politycznych zaleceniach, odnoszących się do handlu międzynarodowego, wiąże się z poradami związanymi z podatkami.9 Jedna z najważniejszych zasług późnych scholastyków w odniesieniu do handlu polegała na uznaniu przez nich, iż międzynarodowy handel podporządkowany jest prawom człowieka

Czytaj: Alejandro A. Chafuen - Handel, kupcy i rzemieślnicy >>>

* * *

Poprzez wymyślanie... (7 maja 2007)

technologii korzystającej ze zdobywanej wiedzy potrafimy zmniejszać rzadkość zasobów i tworzyć nowe użyteczności pobudzając w ten sposób nowe potrzeby. Wiemy, że względna wartość rzeczy o tej samej użyteczności maleje z postępem gospodarczym. Z drugiej strony, dzięki postępom w technologiach wytwarzania, zwiększa się użyteczność produkowanych rzeczy...

Czytaj: Wojciech Czarniecki - Co wynika z aksjomatu działania? >>>

* * *

Jeszcze za komuny... (30 kwietnia 2007)

...jeden z ekonomistów twierdził, ze komunizm nie może zwyciężyć na całym świecie, bo chociaż jeden kraj musi pozostać normalny, żeby było wiadomo ile co naprawdę kosztuje. Ponieważ wszystkie państwa w dzisiejszych czasach stały się w mniejszym lub większym stopniu skomunizowane, wskutek tego coraz trudniej ustalić, ile co kosztuje naprawdę...

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Co będziemy palili? >>>

* * *

Gdyby nie było Keynesa... (23 kwietnia 2007)

...to ktoś na pewno wymyśliłby go. Macher ekonomiczny uzasadniał ingerencję państwa nie tylko jako konieczność, ale naturalną i oczywistą decyzję rządu (uspołecznienie inwestycji w dość szerokim zakresie), ze względu na zbawienny wpływ takich działań na gospodarkę. Finanse obywateli w ten sposób były jeszcze bardziej podatne na kaprysy polityków. Nie bez powodu

Czytaj: Wojciech Łapiński - Widmo Lorda Keynesa

* * *

Jednym z argumentów... (16 kwietnia 2007)

...powtarzanych przed akcesją było przekonywanie, iż środki, którymi dysponować będą szeroko rozumiane organy unijne, nie będą marnotrawione, ponieważ procedury są przejrzyste, nad wszystkim czuwają kontrolerzy, więc o żadnej korupcji i defraudowaniu pieniędzy nie może być mowy. Wówczas konfrontowano wpadki polskiego rządu z perspektywą rzetelności i klarowności Wspólnoty. O, święta naiwności!

Czytaj: Wojciech Łapiński - O Wspólnocie słów kilka... >>>

* * *

W dyskusjach, w których... (2 kwietnia 2007)

...uczestniczę, coraz częściej podnoszony jest argument, że gospodarka powinna znaleźć się "w polskich rękach". Niektórzy dyskutanci sprawiają wrażenie, jakby przekazanie gospodarki w polskie ręce rozwiązywało wszystkie problemy. Inni tak nie uważają, natomiast uważają to za konieczny warunek jakichkolwiek sensownych reform

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - W polskie ręce - perswaduję! >>>

* * *

"Bóg woła do... (26 marca 2007)

...człowieka 'Nie pożądaj ... rzeczy która Twego bliźniego jest!' i 'Nie kradnij!', ale człowiek, w swej pysze wie lepiej: 'Pożądać cudzego majątku i okradać bliźniego wolno, a nawet należy, gdy jest on ode mnie zamożniejszy, bo to jest wymierzaniem sprawiedliwości społecznej'. Oczywiście ta pycha, odrzucająca Boże przykazania prowadzi człowieka do zguby."

Czytaj: Jan Michał Małek - Odnowa Kościoła potrzeba ... również polskiej gospodarce! >>>

* * *

Dla tryumfu zła... (19 marca 2007)

...potrzeba, aby dobrzy ludzie nic nie robili. Dla tryumfu wrogów wolności wystarczy, aby jej zwolennicy dawali się im nadal w milczeniu zniewalać. Niewola może jednak mieć różną postać. Nie zawsze jest to zewnętrzna władza, kajdany, łapanki, rozstrzeliwania, przerabianie kościołów na meczety czy ich burzenie

Czytaj: Wojciech Popiela - Wolni ludzie, do broni! >>>

* * *

Zyski stanowią... (12 marca 2007)

... wartość pozostałą, zarobioną przez przedsiębiorców. Są tym, co pozostaje po tym, jak wszystkie koszta - zarobki, czynsz, odsetki - zostaną zapłacone. Przedsiębiorca jest zazwyczaj postrzegany jako ten, który ponosi ryzyko, wprowadza innowacje i podejmuje decyzje. Ważne jest by zrozumieć, że zyski to koszta biznesu tak samo jak odpłatność za pracę, dzierżawę, ziemię czy kapitał

Czytaj: Walter Williams - Najpierw człowiek potem zysk? >>>

* * *

Otóż moim zdaniem... (5 marca 2007)

...Böhm-Bawerka koncentruje swe rozważania na kapitale obrotowym, ignorując wyposażenie technologiczne. Ale to nie wszystko, zakłada że metody okrężne (z udziałem kapitału) są bardziej pracochłonne niż metody bezpośrednie. Gdyby to było prawdą to koszt wytworzenia wzrastał by ze wzrostem zainwestowanego kapitału, a to podważa sens inwestycji

Czytaj: Wojciech Czarniecki - Niedostatki teorii kapitału Böhm-Bawerka >>>

* * *

Przyjrzyjmy się... (26 luty 2007)

...nie tyle wskaźnikom, co samemu życiu. Z jakiegoś powodu główne kierunki emigracji bądź marzeń o emigracji (np. z Polski) nie wiodą do Szwecji, Danii, Islandii i Finlandii, lecz do Irlandii, Wielkiej Brytanii, USA, mimo że np. w Szwecji, o ile wiem, nie obowiązuje Polaka pozwolenie na pracę, a do USA obowiązują wciąż wizy

Czytaj: Witold Falkowski - Pytania o Skandynawię >>>

* * *

Na informacje... (19 luty 2007)

...o związkowych blokadach można natrafić w szwedzkiej prasie bardzo często. Małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające od jednego do kilkunastu pracowników, zmuszane są przez związki zawodowe do podpisywania tzw. umów zbiorowych. Podobno związki występują w interesie pracowników

Czytaj: Krzysztof Mazowski - Związki zawodowe w Szwecji stosują mafijne metody >>>

* * *

W sierocińcu, w którym... (12 luty 2007)

...się wychowywałem, pewnego razu pojawił się nowy dyrektor. Zdumiony był, kiedy odkrył, że nam, dzieciom, nie wolno zarabiać ani mieć żadnych pieniędzy na wydatki. Już na początku swojego urzędowania powiedział nam, że jeśli jesteśmy w stanie zarobić jakieś pieniądze w wolnym czasie możemy je zatrzymać lub wydać wedle własnego życzenia

Czytaj: Dean Russell - Narodziny kapitalisty >>>

* * *

Czytając niektórych ekonomistów... (5 luty 2007)

...i słuchając niektórych, a właściwie nie tyle "niektórych", co większości polityków, przypominam sobie mego przyjaciela z dzieciństwa, Henia Zielskiego z Markuszowa pod Lublinem. Jako cztero i pięciolatkowie często bawiliśmy się razem, a że w tamtych czasach nie było zbyt wielu wymyślnych zabawek, więc używaliśmy w tym celu skrzynki ze starymi gwoździami i innymi rupieciami

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Walka o fabrykę gwoździ >>>

* * *

Warto zastanowić się... (29 stycznia 2007)

...czy receptą na upadek etosu pomocy medycznej nie byłoby przywrócenie w jak największym stopniu siostrom i braciom zakonnym opieki nad chorymi. W województwie małopolskim na 6 tys. pielęgniarek zaledwie 60 z nich stanowią zakonnice, czyli 1 proc

Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Oddać Kościołowi opiekę nad chorymi. Pielęgniarka: zawód czy powołanie? >>>

* * *

Ameryka Południowa... (22 stycznia 2007)

...owszem, jest ofiarą marksizmu, poligonem doświadczalnym na którym dokonywane są próby stworzenia państwa o wizji marksistowskiej. Benedykt XVI jeszcze jako kard. Joseph Ratzinger napisał kiedyś, że tzw. teologia wyzwolenia, czyli nic innego jak ideologia marksistowska wewnątrz Kościoła ma korzenie w Europie

Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Niepłacenie zbyt wysokich podatków to nie grzech! (wywiad) >>>

* * *

Państwo opiekuńcze... (15 stycznia 2007)

...to kompletna katastrofa, która nie tylko pogłębia problemy, z którymi miało walczyć, ale na dodatek stwarza szereg nowych - rozpad rodziny, utratę szacunku dla ludzi starszych, moralny nihilizm młodzieży, zanik umiejętności rozróżniania dobra i zła

Czytaj: ks. Robert A. Sirico - Jedyna nadzieja dla obywatelskiej odnowy >>>

* * *

Rząd miał chronić... (8 stycznia 2007)

...życie i własność prywatną, zapewniając tym sposobem polityczne ramy, w których wszystkie jednostki mogły swobodnie produkować i handlować ku zadowoleniu ich serc. Jeżeli ktoś zechciał być bogatszy czy biedniejszy od innych, był to jego wybór i jego problem

Czytaj: Paul L. Poirot - "Państwo powinno uwolnić ludzi od biedy" >>>

* * *

Już dawno nie tryskało... (30 grudnia 2006)

...takim optymizmem. Ostatni raz może za Gierka, jeśli oczywiście nie liczyć meldunków przekazywanych podczas surowych lat stanu wojennego, kiedy to albo "odbijaliśmy się od dna", albo też dostrzegaliśmy jakieś "światełko w tunelu". Za Gierka - to co innego! Byliśmy 10 gospodarczą potęgą świata

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Dobrodziejstwa politycznego chaosu >>>

* * *

Nowe Delhi, Indie... (27 grudnia 2006)

...Dogmatem stało się tu przekonanie, że postęp ekonomiczny jest zależny od poziomu wykształcenia obywateli. Następstwem tego przekonania jest domaganie się od rządów, by zapewniły środki do osiągnięcia tego celu. Jednak tak jak w przypadku wielu oczywistych prawd, może być ona mniej oczywista niż się pozornie wydaje

Czytaj: Christopher Lingle - Czy dobrobyt zależy od wykształcenia? >>>

* * *

Euro tak jak unię... (18 grudnia 2006)

...trzeba chronić przed zwolennikami i przeciwnikami. Niedawna historia z wstąpieniem Polski do UE pokazała, jak bardzo mylili się jedni i drudzy. Pierwsi - czyniąc z niej wyłączną siłę motoryczną rozwoju Polski, a drudzy - źródło wszelkich nieszczęść, które spadną na nas niczym plagi egipskie

Czytaj: Andrzej Sadowski - Euromorgana >>>

* * *

Polacy o wolnorynkowych... (18 grudnia 2006)

...poglądach od ponad roku stoją przed nielada dylematem. Wiadomo, że dla zwolenników wolności gospodarczej pozostały tak naprawdę dwie opcje polityczne, które można popierać: PiS lub PO, gdyż reszta partii nie liczy się w biegu po władzę, a SLD czy Samoobrona z przyczyn historycznych i politycznych odpadają

Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Przeciąć gordyjski węzeł układów >>>

* * *

W latach 70-tych... (11 grudnia 2006)

...kiedy jeszcze byłem zauroczony ideami socjalistycznymi, ktoś podarował mi parę książek. Jak się potem okazało miały one całkowicie zmienić moje życie. Wśród nich znajdowała się książka "Kapitalizm i wolność" Miltona Friedmana

Czytaj: Ks. Robert A. Sirico - Milton Friedman a czynnik ludzki >>>

* * *

Augusto Pinochet (1915-2006)... (11 grudnia 2006)

Czytaj:
Paweł Toboła-Pertkiewicz - Gracias Generale >>>
Paweł Sztąberek - Widmo krąży po Europie... >>>
Paweł Sztąberek - A widmo wciąż krąży... >>>
Paweł Toboła-Pertkiewicz - Chile - najbogatszy kraj Ameryki Południowej (wywiad z Wojciechem Klewcem) >>>

* * *

Niedawno zapytałem... (4 grudnia 2006)

...pewną firmę developerską, ile kosztuje mieszkanie w wybudowanym przez nią domu na warszawskim Mokotowie. Okazało się, że mieszkanie o powierzchni 108 metrów kwadratowych kosztuje 1 350 tys. zł

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Dach nad głową >>>

* * *

Degradacja ekonomii... (27 listopada 2006)

...jako nauki i problematyki gospodarczej w umysłach i realiach polskich - to jeden z największych sukcesów marksizmu i rzeczników socjaldemokratycznej "trzeciej drogi" ustrojowej. Jest rzeczą zastanawiającą, jak wiele umysłów potrafił w sprawach gospodarki zainfekować marksizm

Czytaj: Wacław Wilczyński - Ekonomia i gospodarka a etyka - koszty nieporozumień i ignorancji >>>

* * *

Pierwszą turę wyborów... (20 listopada 2006)

...samorządowych szczęśliwie mamy już za sobą. Emocje utrzymują się jeszcze w 843 miejscowościach, w których odbędzie się II tura wyborów burmistrzów i prezydentów. Donald Tusk na przykład zgodził się z Markiem Borowskim, że w Warszawie trzeba "odsunąć PiS od władzy", żeby prezydentem mogła zostać Hanna Gronkiewicz-Waltz

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Przyglądamy się szczęściu >>>

* * *

Kontrolowanie przez... (13 listopada 2006)

...państwo stawek czynszu w domach i mieszkaniach stanowi szczególną formę kontroli cen. Konsekwencje systemu kontrolowanych stawek czynszu są w zasadzie takie same, jak rezultaty kontrolowania przez państwo cen w ogóle

Czytaj: Henry Hazlitt - "System kontrolowanych stawek czynszu broni interesów najemców" >>>

* * *

Europejskie partie... (6 listopada 2006)

...socjalistyczne generalnie preferują scentralizowane rozwiązania problemów politycznych. Europejscy nie-socjaliści są podzieleni na dwa obozy: tych, którzy sprzeciwiają się rosnącej władzy UE oraz tych, którzy postrzegają euro walutę jako projekt mający na celu otwarcie się oraz rozwiązania wolnorynkowe

Czytaj: Karl Sigfrid - Tak czy nie dla euro? >>>

* * *

Wyzysk ze strony... (30 października 2006)

...prywatnego pracodawcy jest w Kościele katolickim rozpracowany stosunkowo dobrze, a owocem refleksji nad tym zagadnieniem jest umieszczenie zarywania pracowników, tzn. unikanie wypłacania im należnego wynagrodzenia w kategorii "grzechów wołających o pomstę do nieba"

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - "Szara strefa" i moralność >>>

* * *

Najbliższe miesiące... (30 października 2006)

...i wyniki wyborów w kilku krajach Ameryki Łacińskiej pokażą czy wzmocniony zostanie sojusz antyamerykański, którego przywódcą i orędownikiem jest prezydent Wenezueli Hugon Chavez, czy też sierpniowe wyniki wyborów w Meksyku, gdzie wybrano konserwatystę zapoczątkowały odwrót od radykalnej lewicy

Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Ameryka Łacińska: W którym kierunku? >>>

* * *

Sprawa tzw. weksli... (23 października 2006)

..."Samoobrony" w sposób zupełnie niezamierzony pokazała przede wszystkim ignorancję polityków oraz różnych specjalistów w kwestiach dotyczących regulacji obrotu gospodarczego, którego weksle są jednym z instrumentów

Czytaj: Krzysztof Mazur - Zawekslowane kompetencje >>>

* * *

Jak już pisałem ... (16 października 2006)

...na łamach "Naszego Dziennika", licytacja, jaką w trakcie kampanii wyborczej przeprowadziło PiS z Platformą Obywatelską między "Polską solidarną" a "Polską liberalną", obliczona była nie tyle na prezentację prawdziwych zamiarów rywalizujących partii, co na epatowanie wyborców

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Nadzieje i rzeczywistość >>>

* * *

W ubiegłym tygodniu... (16 października 2006)

...z kilkudniową wizytą w Polsce gościł p. dr Michael Miller, wykładowca amerykańskiego Acton Institute. Najpierw miał wystąpienie w Krakowie podczas III Kongresu Konserwatywnego organizowanego przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi, zaś w ub. poniedziałek przyjechał do Warszawy, gdzie przy współudziale PAFERE Polska w sali NOT wygłosił referat pt. "Znaczenie własności prywatnej dla rozwoju społeczeństwa"

Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Znaczenie własności >>>

* * *

Niniejsza książka... (9 października 2006)

...poświęcona jest koncepcji państwa we współczesnym libertarianizmie, a jej celem wykazanie, że libertarianizm posiada własną, oryginalną koncepcję państwa. Ze względu na stosunek do instytucji państwa można wyróżnić dwa podstawowe nurty libertarianizmu: minarchizm oraz anarchokapitalizm

Czytaj: Tomasz Teluk - Libartarianzim. Teoria państwa >>>

* * *

Jak powszechnie wiadomo... (2 października 2006)

...astronomów jest na świecie znacznie mniej, niż ekonomistów. Składa się na to wiele zagadkowych przyczyn, a wśród nich i ta, że astronomowie już wiedzą, że gwiazdy poruszają się same. Coś musi być na rzeczy, na co również wskazuje historia opowiedziana przez Kurta Vonneguta

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Czy Cyganki znają przyszłość? >>>

* * *

Jak prawdopodobnie wiecie... (25 września 2006)

...pochodzę z Estonii, która jest krajem luterańskim. Mimo to, kiedy Karol Wojtyła został wybrany papieżem, my w Estonii czuliśmy, że jest także naszym papieżem. Przesłanie Jana Pawła II "Nie lękajcie się" zachwiało filarami sowieckiego imperium i stanowiło zaczątek do jego pokonania

Czytaj: Mart Laar - Estonia a Centesimus Annus: uniwersalne przesłanie nadziei >>>

* * *

Przysłowie powiada... (18 września 2006)

...że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Podczas pobytu we Francji słyszałem, jak pewien aktywista tamtejszej Partii Komunistycznej chwalił się, że wzmagają "pracę ideologiczną" wśród uczniów szkół podstawowych. Myślałem, że źle go zrozumiałem, ale nie - komuniści ze swoją indoktrynacją wkraczali właśnie do szkół podstawowych

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Ekonomiczna doktryna Maciusia I >>>

* * *

Polska uzyskała... (11 wrezśnia 2006)

...6,7 pkt na możliwe 10, co dało jej ex-equo z kilkoma krajami 53. miejsce wśród 130 krajów świata sklasyfikowanych wg poziomu WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ - mówi o tym tegoroczny (2006) Raport Wolności Gospodarczej Świata, udostępniony dziś polskiej publiczności przez Centrum im. A. Smitha w Warszawie

Czytaj: Centrum im. Adama Smitha - Wolność gospodarcza: Polska już nie jest liderem >>>

* * *

Jak wiadomo, od kiedy... (4 września 2006)

...Organizacja Narodów Zjednoczonych, a może jeszcze Liga Narodów uznały prawo do pracy za jedno z podstawowych praw człowieka, natychmiast pojawiło się pojęcie "nielegalnego zatrudnienia". Podobnie, od kiedy za podstawowe prawo człowieka "bez względu na narodowość, rasę, płeć, wyznanie, poglądy polityczne i wszelkie inne poglądy" uznano prawo człowieka do wyboru miejsca zamieszkania, zaraz pojawiło się pojęcie "nielegalnej imigracji"

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Od kiedy zaczyna się łysina? >>>

* * *

Czy można... (28 sierpnia 2006)

... - wzorem autorów - nazwać "uprawnionym" rozwiązanie polegające na stosowaniu przymusu podatkowego powodującego w istocie wywłaszczanie ludzi z ich dochodów i dodawać, że taki przymus wzajemnego finansowania obcych sobie ludzi godzien jest nazywania "solidarnością międzypokoleniową"

Czytaj: Wojciech Popiela - Trzeba wyjść poza schemat >>>

* * *

Proponuję spojrzeć... (21 sierpnia 2006)

...na nasze lasy i wody państwowe. Widzimy zatrute i zanieczyszczone rzeki i jeziora, w coraz gorszej kondycji i masę urzedniczej indolencji, niezdolnej do rzeczywistej ochrony wód gruntowych

Czytaj: Leszek Karliński - Kto naprawdę zagraża naszym lasom? >>>

* * *

Zawsze warto... (21 sierpnia 2006)

...dyskutować do momentu gdy obie strony akceptują swoje argumenty. Tyle tylko, że gdy do urzędnika nie dociera fakt braku środków, które zgadzamy się pozbyć w postaci podatków, danin, to co w takiej sytuacji zrobić?

Czytaj: Krzysztof Kusiak - Szara strefa: emigracja lepsza niż złodziejstwo >>>

* * *

Dzięki działaniom... (21 sierpnia 2006)

...Polish-American Foundation for Economic Research & Education (PAFERE) w październiku ub. roku odbyła się w Warszawie konferencja na temat poszanowania własności prywatnej. Książka pt. Kradzież a rozwój gospodarczy jest podsumowaniem tej konferencji

Czytaj: Paweł Buczkowski - Inne spojrzenie na własność >>>

* * *

Główny Urząd Statystyczny... (14 sierpnia 2006)

...szacuje, że około 30 procent produktu Krajowego Brutto, a więc tego, co w Polsce zostało wytworzone i sprzedane, powstaje w tzw. "szarej strefie", czyli w konspiracji przed państwem. Nie dlatego, by ludzie mieli szczególne zamiłowanie do konspirrowania, tylko dlatego, że tak im podpowiada zdrowy rozsądek

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - "Pranie pieniędzy" >>>

* * *

Jeśli chodzi o... (7 sierpnia 2006)

...dobra przyrodnicze, to wiekszość z nich nie może być prywatną własnością. Ot choćby rzeka, czy morskie wybrzeże. W tych wypadkach należy wprowadzić (i tak się robi) możliwość dzierżawy - na bardzo surowych warunkach

Czytaj: Dariusz Janicki - Jestem za własnością prywatną, ale... >>>

* * *

Potem pojawił się... (31 lipca 2006)

...pan Kurski i zaczął opowiadać, jak to standardowa polska rodzina wydaje na jedzenie i lekarstwa co najmniej 60% swoich dochodów (a emeryci to już prawie 90%) i przy systemie podatkowym 3x15% będą umierać z głodu

Czytaj: Andrzej Sokolnicki - "Nasi przyjaciele z PO" >>>

* * *

Wprawdzie nikt chyba... (24 lipca 2004)

...nie próbował ustanowić kolejności największych oszustw świata, a w każdym razie ja nic o tym nie wiem, ale gdyby spróbował, to na jednym z pierwszych miejsc niezawodnie powinny znaleźć się powszechne i przymusowe ubezpieczenia społeczne

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Godzina prawdy nadchodzi >>>

* * *

I w tym miejscu... (17 lipca 2006)

...przeciwnicy wolnego rynku żądają argumentów. A przecież sam wolny rynek jest już niejako argumentem samym w sobie. Przecież wolny rynek to nie teoria, to fakt. To ciąg zdarzeń dziejący się bez przerwy i wszędzie nawet tam gdzie oficjalnie wolny rynek nie istnieje

Czytaj: Andrzej Górski - Kapitaliści muszą działać efektywnie >>>

* * *

Warto zwrócić uwagę... (10 lipca 2006)

...że postać bankiera w życiu gospodarczym rośnie jednocześnie z fiskalizmem. Przed pierwszą wojną światową za najbardziej fiskalne państwo uchodziła monarchia austro-węgierska, w której stopa podatkowa przekraczała 12 procent. Dzisiaj coś takiego istnieje jedynie w tzw. rajach podatkowych

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Koło zamachowe, czy pasożyt gospodarki? >>>

* * *

Będąc z wykształcenia... (3 lipca 2006)

...historykiem studiowałem reformy, które zostały przeprowadzone na świecie i kopiowałem to, co sprawdziło się w innych krajach. Przyznaję, że nie kierowałem się zbytnio tym, co doradzali eksperci zagraniczni, zwłaszcza, że zarówno Bank Światowy jak i Międzynarodowy Fundusz Walutowy sprzeciwiały się moim działaniom

Czytaj: Kamila Pajer - Cud gospodarczy dla wszystkich (rozmowa z Martem Laarem) >>>

* * *

Podczas niedawnego zjazdu... (26 czerwca 2006)

...Prawa i Sprawiedliwości pan premier Kazimierz Marcinkiewicz, mówiąc o osiągnięciach rządu, wymienił wśród nich również "spadek bezrobocia". Oczywiście pan premier miał rację. Bezrobocie w Polsce rzeczywiście spadło

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Mechanizm ekonomicznego samograja >>>

* * *

W tym roku dzień... (26 czerwca 2006)

...wolności podatkowej przypada 24 czerwca, co wynika z udziału wydatków publicznych w Produkcie Krajowym Brutto - dzień później niż w roku 2005

Czytaj: Centrum im. Adama Smitha - 24 czerwca 2006 - Dzień Wolności Podatkowej >>>

* * *

W programie... (19 czerwca 2006)

...pana Jana Pospieszalskiego "Warto rozmawiać" (12.06.06) rozmawiano o uzależnieniu Polski od rosyjskiej ropy. W trakcie rozmowy najbardziej błyskotliwy mówca PiS, pan poseł Jacek Kurski wskazał na działania spółki J&S, jako przyczynę wysokich cen na stacjach benzynowych. Niesłusznie

Czytaj: Wojciech Popiela - Kto zawyża ceny paliw? >>>

* * *

Dla mnie program... (19 czerwca 2006)

...PiSu mógłby mieć zarówno 1 jak i 1000 stron, bo to nie ma żadnego znaczenia. To samo tyczy się programu PO. Uważam za marnowanie czasu czytanie, jak to Pan ujął "130 stron populistycznego bełkotu" PiSu jak i czytanie bełkotliwych założeń programowych Platformy Obywatelski

Czytaj: Tomasz Pąpka - Mały premier z Krakowa >>>

* * *

Sprawa dotyczy ZUS... (12 czerwca 2006)

...To też jest działka, na której zakwitło przekonanie o niemożliwości zrobienia niczego z powodu oporu społecznego. A gdyby tak i w tej kwestii nakłonić społeczeństwo do zmiany zdania?

Czytaj: Andrzej Tymiński - Niech pracownicy sami płacą ZUS >>>

* * *

Pani wicepremier... (5 czerwca 2006)

...i minister finansów Zyta Gilowska zapowiedziała skasowanie 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu, z którego korzystali tzw. "twórcy". Mają oni zostać zrównani z resztą obywateli, którzy mogą odliczyć sobie takie koszty, jakie potrafią udokumentować

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Błogosławiona wina >>>

* * *

Jakiś czas temu... (29 maja 2006)

...w "Rzeczpospolitej", pani Halina Bińczak postawiła kluczowe pytanie, dlaczego występuje rozbieżność między oficjalnymi danymi GUS a odczuciami konsumentów co do poziomu inflacji. W następnych wydaniach dziennika odpowiedzi stara się dostarczyć ekspert CASG, pan Przemysław Woźniak

Czytaj: Jacek Matulewicz - Inflacja do poprawki >>>

* * *

Kiedy usłyszałem... (22 maja 2006)

...że wicepremier Ludwik Dorn proponuje wprowadzenie do administracji rządowej nowego urzędnika w osobie "doradcy etycznego", sądziłem, że jest to jakieś szyderstwo opozycjonistów. Tymczasem - nic podobnego! Jest to pomysł najzupełniej serio

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Prawo Lityńskiego nadal działa >>>

* * *

Opowiadał mi Guy Sorman... (15 maja 2006)

...że po wojnie koreańskiej przybyła do Korei Płd. ekipa ekspertów gospodarczych by ocenić szanse odbudowy tego kraju ze zniszczeń. Raport był bardzo pesymistyczny, głównie z tego powodu, że dominującą w Korei religią jest konfucjanizm

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Pan Andrzej umacnia walutę >>>

* * *

Gdzie dwie stawki... (8 maja 2006)

...podatkowe? Gdzie się podziały zapewnienia ,że wszyscy rolnicy na czas dostaną dotacje z UE? Gdzie nawet jest "tanie państwo" z właśnie tworzonymi dla nowych koalicjantów odrębnymi ministerstwami, które w skrajnej sytuacji mogą nas kosztować około 300 mln.złotych

Czytaj: Andrzej Sokolnicki - "Reformatorski" Rokita i "zachowawczy" Kaczyński >>>

* * *

Na scenie politycznej... (1 maja 2006)

... wydarzenia mnożą się niczym króliki, toteż nie zawsze łatwo za nimi nadążyć. Oto przed kilkoma tygodniami, kiedy to pan prezes Balcerowicz, przewodniczący z urzędu Komisji Nadzoru Bankowego, usunął wiceministra Mecha z jej obrad...

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Zarządzam zachód słońca! >>>

* * *

Niestety, przykład... (24 kwietnia 2006)

...wydatków naszego budżetu jest zaiste negatywny w kontekście rozwoju gospodarki. Państwo promuje brak efektywności pracy poprzez finansowanie ponad półmilionowej rzeszy urzędników administracji publicznej

Czytaj: Andrzej Górski - Jak najmniej państwa w gospodarce >>>

* * *

Spójrzmy na... (10 kwietnia 2006)

...propozycje ustaw i uchwał produkcji LPR "zmierzających w stronę thatcheryzmu": Projekt uchwały w sprawie spółek Skarbu Państwa - projekt nie dotyczy bynajmniej ich likwidacji tylko umacniania

Czytaj: Wojciech Popiela - Thatcheryzm czy raczej LPR-yzm? >>>

* * *

Wyznawać przekonanie... (3 kwietnia 2006)

...że działania związków zawodowych przynoszą faktyczną poprawę losu klasy robotniczej, to przyznać, że gospodarka kapitalistyczna nie gwarantuje sprawiedliwej płacy i przyzwoitych warunków pracy. To przyznać, że nasza gospodarka wolnorynkowa nie funkcjonuje w sposób zadowalający...

Czytaj: Hans F. Sennholz - "Chociaż dziś związki zawodowe są zbyt silne, w przeszłości były potrzebne" >>>

* * *

To przykre, że tak... (27 marca 2006)

...wzniosła myśl, iż jednostki posiadają pewne definiowalne, niezbywalne i święte prawa, ulega spłyceniu i pomieszaniu w sposób nie do poznania. Ciekawe ilu jeszcze Amerykanów tak naprawdę wie, co to jest "prawo". Owocem całego zamieszania jest owo dziwaczne i destrukcyjne przekonanie: jeśli czegoś żądasz, to musi to być twoje

Czytaj: Lawrence W. Reed - "Mam prawo do tej usługi" >>>

* * *

Ustawa, za którą... (20 marca 2006)

...głosowało niemal 300 zaczadzonych komunizmem posłów, zmusza pracodawców mających pecha zatrudniać ponad 50 osób do powoływania, informowania i w określonych przypadkach opłacania Rad Pracowników. Pasożytnictwo to uprawiać mogą przede wszystkim związki zawodowe, ale także ogół zatrudnionych

Czytaj: Wojciech Popiela - IV RP: jeszcze socjalizm czy już komunizm? >>>

* * *

Terapia szokowa... (13 marca 2006)

...mająca doprowadzić do stabilizacji makroekonomicznej, była dla ludzi bolesnym przebudzeniem. Teraz było ważne, by dać im nową nadzieję. Bez przełomowej zmiany ludzkiej mentalności postkomunistyczna rzeczywistość okazałaby się pułapką, a naród nigdy nie uczyniłby swej ojczyzny "normalnym" krajem z niezależnym rządem i wolnym rynkiem

Czytaj: Mart Laar - Estońska metoda >>>
Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Mart Laar - estoński cudotwórca (relacja z wizyty w Polsce) >>>

* * *

"Prawa" do wyżywienia... (27 luty 2006)

...nie są bynajmniej nową koncepcją polityczną. Historia roi się od przykładów, kiedy rządy zapewniły "prawo" do wyżywienia i wiele innych ekonomicznych uprawnień. Jak na ironię, i w zgodzie z przewidywaniami, taka polityka często prowadziła właśnie do pogorszenia sytuacji żywnościowej całych społeczeństw

Czytaj:Cecil E. Bohanon - "W sprawiedliwym społeczeństwie wyżywienie jest prawem" >>>

* * *

"Wolni ludzie... (20 luty 2006)

...nie są równi, równi ludzie nie są wolni". Żałuję, że nie pamiętam, kto to powiedział. Niemniej zdanie powyższe powinno należeć do największych prawd wszechczasów...

Czytaj: Lawrence W. Reed - "Bogactwo i dochody rozłożone są zbyt nierówno" >>>

* * *

Utrzymywanie ludzi... (13 luty 2006)

...w socjalnym niewolnictwie leży zatem jak najbardziej w interesie rządowej biurokracji. Z "branżą" państwowej pomocy społecznej związanych jest mnóstwo ludzi. Największe kokosy zbijają oczywiście ci, znajdujący się na szczycie tej biurokratycznej machiny...

Czytaj: Paweł Sztąberek - Socjalna hucpa! >>>

* * *

Bukowski krytykuje... (6 luty 2006)

Brukselę, nie jest jednak przeciwnikiem współpracy gospodarczej między narodami Europy. Jednak - jego zdaniem - Unia Europejska staje się obecnie niewydolnym, biurokratycznym molochem przejadającym pieniądze podatników

Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Dysydent w archiwum Gorbaczowa >>>

* * *

Apologeci UE... (30 stycznia 2006)

...mówią często o koniecznym organizowaniu rynku. Cóż milszego nad ład i porządek? Szkoda tylko, że w języku prawdy oznacza to biurokratyczne panowanie nad tym, kto, co i jak może produkować, skupować, sprzedawać, gdzie, za ile, komu i na jakich zasadach. Jest to więc całkowite zaprzeczenie słowa rynek

Czytaj: Wojciech Popiela - Na łów >>>

* * *

Choroba naszej... (23 stycznia 2006)

gospodarki trwa od kilku dziesięcioleci. Nie zniknie ona w ciągu dni, tygodni czy miesięcy, ale w końcu zniknie. Odejdzie w niebyt, ponieważ my, Amerykanie, podobnie jak kiedyś, mamy dziś możliwości, aby uratować ten ostatni i największy bastion wolności na świecie

Czytaj: Ronald Reagan - Wystąpienie inauguracyjne >>>

* * *

Ci, którzy promują... (16 stycznia 2006)

kampanie kontroli broni palnej, zawsze argumentują, że warto ograniczać wolności obywatelskie jeśli dzięki temu uratuje się choćby jedno życie. Patrząc z drugiej strony i wiedząc, jak wiele istnień ludzkich zostało uratowanych dzięki prawu do posiadania broni palnej, można powiedzieć, że rzeczywiście warto - warto posiadać broń

Czytaj: Karen Selick - "Dzwoń na policję i giń" >>>

* * *

Pewnego deszczowego... (9 stycznia 2005)

...dnia przyszli jacyś smutni ludzie i nie chcieli jego ziemniaków tylko zapytali czy ma pozwolenie na handel. Pokazał im kwit za placowe, ale powiedzieli że nie kwit, tylko czy jest rolnikiem. Nie był. Pozwolenia na działalność gospodarczą nie miał, ZUSu i podatku nie płacił

Czytaj: Wojciech Popiela - Staszko ryzykant >>>

* * *

Aksjologia konserwatywna... (2 stycznia 2006)

... bardzo często przeciwstawiana jest kapitalizmowi, podnoszone jest, iż na organach państwowych spoczywa obowiązek opieki nad swoimi obywatelami. Świadczenia usług socjalnych, zapewnienia płacy minimalnej, zasiłków, różnorakich form redystrybucji et cetera

Czytaj: Wojciech Łapiński - Konserwatysta o interwencjonizmie państwowym >>>

* * *

A spectre... (19 grudnia 2005)

...is haunting Europe - the spectre of the Polish plumber. The Pole with the pipe wrench, le plombier polonais, appeared in the debate in France in spring 2004 and changed the course of history

Czytaj: Maciej Zaremba - The spectre drives a little car with foreign number plates >>>

* * *

Gospodarka rynkowa... (12 grudnia 2005)

jest takim systemem gospodarczym, który każdemu daje szanse skorzystania z efektów pracy innych ludzi, ale wyłącznie na zasadach dobrowolności i wzajemności

Czytaj: Dr Ryszard Szewczyk - Potrzeby i bezrobocie a absurdy keynesizmu >>>

* * *

Bezwzględnie krytykowani...(5 grudnia 2005)

są intelektualiści i ideolodzy, jako ludzie zadufani w sobie, oderwani od rzeczywistości, permanentnie wierzący w swoją misję dziejową naprawy świata w oparciu o inżynierię społeczną

Czytaj: Wojciech Łapiński - Konserwatyzm nie jest ideologią >>>

* * *

Wygląda na to... (28 listopada 2005)

...że przez następne cztery lata PiS będzie rządzić samodzielnie. PO, która w tej wielkiej koalicji miała spełniać skrzydło liberalne, odpowiedzialne za gospodarkę postanowiło do tego rządu nie wejść

Czytaj: Tomasz Pąpka - Po co nam program? >>>

* * *

"Religia, wolność... (21 listopada 2005)

...przedsiębiorczość", pozycja obowiązkowa, dla każdego, kto chce poznać związki moralności i wolności. Dowiedzieć się, jakie korelacje występują między tymi wartościami, jaki wpływ ma prawdziwe ich postrzeganie, na życie każdego człowieka

Czytaj: Wojciech Łapiński - Ks. Sirico - lektura obowiązkowa! >>>

* * *

Dr Chafuen wskazał... (14 listopada 2005)

...też na współczesne trzy rodzaje ataków na własność: inflation, taxation i corruption, czyli inflację, opodatkowanie i korupcję. Sposób pierwszy jest znany od dawna i stosowany po dziś dzień

Czytaj: Wojciech Popiela - Kradzież a ekonomia i rozwój gospodarczy - relacja z konferencji >>>

* * *

Profesor Friedman... (7 listopada 2005)

rzeczywiście odwiedził Chile, bodaj w 1975 roku, spotkał się z generałem Pinochetem, ale - jak twierdzi - nie doradzał ani Pinochetowi, ani rządowi wojskowych. Robili to jego uczniowie. To właśnie Milton Friedman ukuł powiedzenie "chilijski cud gospodarczy"

Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Chile - najbogatszy kraj Ameryki Południowej (rozmowa z Wojciechem Klewcem) >>>

* * *

Kazimierz Marcinkiewicz... (7 listopada 2005)

...w swoim krótkim przemówieniu, tuż po zaprzysiężeniu rządu w dniu 31 października br., powiedział, że aby program naprawy państwa zrealizować, "aby zdjąć niepotrzebne ciężary i zwrócić państwo obywatelom potrzeba wielkiego wysiłku i trudu"

Czytaj: Paweł Sztąberek - Pytania o rząd... >>>

* * *

Obraz jaki... (31 października 2005)

...wyłania się z książki Sormana wskazuje jednak na błąd tego poglądu. Różnice między Stanami Zjednoczonymi a Europą wciąż się zwiększają, aniżeli zmniejszają

Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Inny świat - Ameryka >>>

* * *

"Kradzież a ekonomia... (17 października 2005)

... i rozwój gospodarczy". Konferencja o tym tytule odbyła się w dniach 14-15 października 2005 roku w Warszawie.

Zobacz fotoreportaż >>>

* * *

List "Wojtek Wojtek"... (17 października 2005)

...z 18.09.2005 tchnie piękna młodzieńczą żarliwością. Szkoda, że autor nie pomyślał nad niewidoczną stroną problemów, które opisuje.

Czytaj: Krzysztof Dymicki - Kapitalizm receptą na bezrobocie >>>

* * *

Zaprzecza też Pan... (10 październiak 2005)

...że kapitalizm prowadzi do wzrostu dobrobytu. Zachęca Pan do zajrzenia w statystyki. Nie chce mi się teraz szukać dokładnych danych, ale z tego co pamiętam średnia życia w Europie w XVIII w. to było grubo mniej niż 50 lat i tak też było w całej historii ludzkości, dopóki nie nastąpiła kapitalistyczna rewolucja

Czytaj: Rafał Rudowski - Czy to jest kapitalizm? >>>

* * *

Pamiętam doskonale... (3 października 2005)

... jak byłem kilka lat temu na konferencji w Czechach, w której uczestniczyli studenci z ponad 10 państw Europy, także z byłych państw socjalistycznych. Co było zdumiewające to fakt, że jedynymi, którzy bronili socjalizmu i prawa rządu do ingerencji w gospodarkę byli studenci z Niemiec Zachodnich...

Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Nawrócony na kapitalizm (rozmowa z ks. Robertem A. Sirico) >>>

* * *

Swoją przygodę z wolną... (26 września 2005)

...ekonomią ksiądz Robert A. Sirico rozpoczął od lektury dzieł Bastiata i Hayek'a. Prawdziwy jednak przełom dokonał się po przeczytaniu "Socjalizmu" Ludwiga von Misesa

Czytaj: Paweł Sztąberek - Wyznanie księdza Roberta A. Sirico >>>

* * *

Proces przywracania... (19 września 2005)

... równowagi rynkowej w sektorze telekomunikacyjnym nie przyniósł w Polsce jeszcze oczekiwanych rezultatów. Nadal na rynku telefonii stacjonarnej dominuje jeden podmiot w stopniu uzasadniającym określenie tej sytuacji jako de facto monopol

Czytaj: Centrum im. Adama Smitha - Jak przełamać marazm w telefonii stacjonarnej? >>>

* * *

Być może całe to zdarzenie... (12 września 2005)

...wygląda na drobny incydent, niemniej ukazuje ono religijną lewicę w jej prawdziwym, marksistowskim świetle. To, co naprawdę stoi za oskarżeniem firmy braci Cholewa to filozoficzne założenie, że zysk to "wyzysk".

Czytaj: Ks. Robert A. Sirico - Religijna lewica bez maski >>>

* * *

Wybór Busha... (29 sierpnia 2005)

...padł na sędziego Johna Robertsa - amerykańska prawica się cieszy, lewica ostrzega przed skrętem w prawo jednej z najważniejszych instytucji życia publicznego

Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Pierwsza nominacja Busha >>>

* * *

Pan Maciej Krzystek... (16 sierpnia 2005)

...był uprzejmy określić dwie poważne wady kapitalizmu "dyskredytujące ten system". Wymienił je jako: "naturalny trend do tworzenia się monopoli na rynku, a zatem dyktat kapitału i neoniewolnictwo ludzkości oraz łatwość systemu do wchodzenia w ekonomiczne kryzyse"...

Czytaj: Andrzej Tarasek, Grzegorz Chlewicki - Kapitalizm nie tworzy monopoli >>>

* * *

Rząd, który rządzi... (8 sierpnia 2005)

najmniej rządzi najlepiej - to opinia, z którą duża część Amerykanów z pewnością zgodzi się. Z drugiej jednak strony utrzymuje się również pozytywna ocena prezydentury Franklino Roosevelta, za czasów którego znacznie wzrosły uprawnienia federalne

Czytaj: Marek Janik - Nowy Ład: widzialna proteza rynku >>>

* * *

Jeszcze 16 lat temu... (1 sierpnia 2005)

... należeliśmy do "obozu państw socjalistycznych", któremu przewodził Związek Sowiecki. Nasz ówczesny hegemon pozostawił nam jednak, oczywiście tylko formalnie, atrybuty suwerennego państwa

Czytaj:Piotr Setkowicz - Wspólny Europejski Barak - spotkanie z W. Bukowskim >>>

* * *

Chcę poprosić o pomoc... (25 lipca 2005)

...i wsparcie w następującej sprawie. Od 4 lat prowadzę Wigierskie Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi założone w celu obrony przed bezprawiem stosowanym przez państwo polskie rękami Ministra Środowiska i Wigierskiego Parku Narodowego

Czytaj: Michał Mackiewicz - Czy ochrona przyrody musi oznaczać grabież własności prywatnej? >>>

* * *

Stałość w społeczeństwie... (11 lipca 2005)

... tworzona jest przez te niezmienne dążenia i przekonania, które zapewniają narodowi stabilność i ciągłość; bez Stałości życiodajne źródła wysychają, a społeczeństwo stacza się ku anarchii.

Czytaj: Russell Kirk - Stałość i zmiana >>>

* * *

Negatywny stosunek... (4 lipca 2004)

... intelektualistów do kapitalizmu jest zjawiskiem powszechnym, najwyraźniej widocznym w USA. Dla jego wyjaśnienia należy trochę uwagi poświęcić tak zwanym wyższym sferom., czyli temu, co zwykliśmy z francuska nazywać le monde...

Czytaj: Ludwig von Mises - Antykapitalistyczne uprzedzenia amerykańskich intelektualistów >>>

* * *

Wygląda na to... (27 czerwca 2005)

... że praktycznie jedynym człowiekiem zajmującym się tą problematyką "profesjonalnie" jest Tomasz Teluk. Niestety brak konkurencji zawsze musi prowadzić do spadku jakości oferowanych dóbr

Czytaj: Paweł Krzywulski - Jednoosobowe ministerstwo prawdy i wojna o patenty >>>

* * *

Myśl ekologiczna... (13 czerwca 2005)

... jest w rosnącym stopniu używana nie w celu ochrony piękna natury, ale w celu ograniczania ekonomicznego rozwoju

Czytaj: Ks. Robert A. Sirico - Dobrobyt a duchowość ekologiczna >>>

* * * *

Wyniki referendów... (6 czerwca 2005)

we Francji i Holandii odzwierciedlają spontaniczną i naturalną reakcję społeczeństwa na coraz bardziej totalitarny model integracji europejskiej, który niesie ze sobą wprost praktyczne pogorszenie warunków życia zwykłym obywatelom i ich marginalizację

Czytaj: Witold Tomczak - Superpaństwo wbrew narodom >>>

* * *

Karol Marks, odrzucając... (23 maja 2005)

... całe moralne dziedzictwo myśli chrześcijańskiej i klasycznej, rozwinął pojęcie "sprawiedliwości społecznej" jako doskonałej równości jeszcze dalej. (...) uznał, że skoro cała wartość pochodzi z "pracy", cała wartość musi do pracy powrócić; dlatego też wszyscy ludzie muszą otrzymywać to samo wynagrodzenie i żyć tak samo.

Czytaj: Russell Kirk - Kwestia sprawiedliwości społecznej >>>

* * *

Biuro Polityczne w Moskwie... (16 maja 2005)

...musiało zająć się nie tylko państwami bloku wschodniego, ale także całym światem. Skonstatowano więc, że koncepcja "Wspólnego Europejskiego Domu" będzie kluczem do realizacji światowych planów Związku Sowieckiego

Czytaj: Władimir Bukowski - "Wspólny Europejski Dom" według Gorbaczowa >>>

* * *

Czego by o UE... (9 maja 2005)

... nie mówić, jedno nie ulega wątpliwości - jest to bardzo wojownicza organizacja. I choć formalnie jeszcze nie istnieje to już zdążyła przeprowadzić kilka wojen

Czytaj: Paweł Sztąberek - Unia Europejska idzie na wojnę >>>

* * *

Czytając numer 255... (25 kwietnia 2005)

..."Naszego Dziennika", naczelnego organu prasowego ojca Tadeusza Rydzyka odniosłem wrażenie, iż dziennik ten pobił wszelkie rekordy lewicowości, a mówiąc dosadniej: głupoty

Czytaj: Krzysztof Nestor Kuźnik - Prywatyzacyjne zło >>>

* * *

Klasyczni liberałowie... (25 kwietnia 2005)

...i "umiarkowani" intelektualiści martwili się, że po zdecydowanej obronie prawdy obiektywnej w "Veritatis Splendor" Kościół zechce powrócić do narzucania tej prawdy poprzez promowanie przymusowego ustawodawstwa. Jednak nie o to chodziło

Czytaj: Alejandro A. Chafuen - Benedykt XVI a wolność >>>
Benedict XVI and Freedom >>>

* * *

Konstytucja UE deklaruje... (18 kwietnia 2005)

...że chroni własność prywatną, sprzyja wolności gospodarczej, broni konkurencji, sprzyja wolności handlu i usług, lecz jednocześnie zapowiada dążenie Unii do pełnego zatrudnienia, do równości wynagrodzenia kobiet i mężczyzn za pracę, do współdecydowania przez pracowników o losie przedsiębiorstwa, gwarantuje osłony socjalne...

Czytaj: Paweł Sztąberek - Konstytucja UE - zagrożenie czy banał? >>>

* * *

Przykład kazania... (11 kwietnia 2005)

...z Ełku nasuwa smutny niestety wniosek, iż ton interpretacjom niektórych wypowiedzi Ojca Świętego, zwłaszcza tym, które odnoszą się do kwestii społecznych, nadaje lewica

Czytaj: Paweł Sztąberek - Wstrząsnąć sumieniami chrześcijan (czyli co Jan Paweł II powiedział w Ełku?) >>>

* * *

Reguły prawa... (4 kwietnia 2005)

... wyrażone w uznaniu i szacunku dla własności intelektualnej są absolutnie konieczne dla rozkwitu technologii informacyjnych. W dobie internetu, ochrona niematerialnych praw własności jest słuszna i ważna, jeśli nie ważniejsza od ochrony materialnych praw własności

Czytaj: Ks. Robert A. Sirico - Ochronić własność XXI wieku >>>

* * *

Gdyby kapitalizm... (21 marca 2005)

... miał zwyciężyć ostatecznie, oznaczałoby to, że - tak jak kiedyś przewidywał Fukuyama w odniesieniu do triumfów liberalnej demokracji - skończyła się historia. Mnie jednak jakoś trudno jest sobie wyobrazić, że ludzkość dochodzi do kresu zmagań z rzeczywistością, a na Ziemi zadekretowany zostaje jeden jedyny porządek społeczny

Czytaj: Paweł Sztąberek - Kapitalizm zwycięża >>>

* * *

Jeżeli klasyczni liberałowie... (14 marca 2005)

... przeciwstawiają się rządowej interwencji w sferę ekonomiczną, czynią to, ponieważ wiedzą, że gospodarka rynkowa jest efektywnym i sprawnie funkcjonującym systemem jedynie dzięki niczym nie skrępowanej współpracy społecznej

Czytaj: Ludwig von Mises - Państwo kapitalistyczne a państwo socjalistyczne >>>

* * *

Jeszcze niedawno... (7 marca 2005)

... przez prawie pół wieku, Polska była państwem socjalistycznym, w którym naprawdę dobrze żyli przede wszystkim Ci, którzy wchodzili w głębokie układy z rządzącymi krajem komunistami

Czytaj: Rafał Kopko - Dlaczego pseudo-elity III RP trzymają się przy władzy? >>>

* * *

Zarządzana przez państwo... (28 luty 2005)

...część służby zdrowia bankrutuje. Minister zdrowia się poddał, komornicy zajmują konta szpitali, personel głoduje, a pacjenci na samą myśl o korzystaniu z jej usług zdrowieją...

Czytaj: Paweł Skrzynecki - O tym jak państwo służy naszemu zdrowiu >>>

* * *

Rewolucja przemysłowa... (21 luty 2005)

... która najwcześniej rozpoczęła się właśnie w Anglii (ok. 1770-1830) oznaczała przewrót związany z powstaniem przemysłu fabrycznego. Wiązał się on ze zmianami technologicznymi, ekonomicznymi oraz społecznymi

Czytaj: Natalia Dueholm - Dzieci w czasie rewolucji przemysłowej >>>

* * *

Wolność musi opierać się... (14 lutego 2005)

... na solidnym fundamencie moralnym. Jednak współczesny dyskurs polityczny stara się często sprowadzić moralność i wolność do czynników stojących wobec siebie w opozycji

Czytaj: Ks. Robert A. Sirico - Kapitalizm musi zdobyć moralną przewagę >>>

* * *

Nie mogę się zgodzić... (7 luty 2005)

... z wnioskiem Pana Witolda Świrskiego zawartym w artykule "Bank i złoto - odpowiedzi Witolda Świrskiego", jakoby kreacja pieniądza pod standardem złota była krótka...

Czytaj: Grzegorz Chlewicki - Niekrótkość krótkiej kreajci >>>

* * *

Wprowadzenie podatku pogłównego... (31 stycznia 2005)

... raz na zawsze zniesie możliwość zaglądania urzędników do kieszeni podatników. Jeżeli podatnik będzie płacił podatek pogłówny to urzędnik nie ma podstaw do kontroli zawartości kieszeni podatnika i stanu jego posiadania

Czyta: Ireneusz Kasza - Pogłówny trzeba płacić >>>

* * *

Rok 1789, jest rokiem... (24 stycznia 2005)

... przełomowym w Europie. Wielka Rewolucja Francuska jest początkiem końca Europy takiej jaka istniała przez kilkanaście wieków. We Francji pod hasłami wolności, równości i braterstwa zostaje obalony stary porządek

Czytaj: Tomasz Pąpka - Demokratyczny koniec wolności >>>

* * *

"Autor listu (p. Paweł Chojecki) przytacza... (17 stycznia 2005)

...fragmenty Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK), które według niego mają obrazować "niszczący wpływ katolicyzmu na świadomość społeczno-poltyczną większości Polaków i głęboko zakorzenioną myśl socjalistyczną w oficjalnych dokumentach Watykanu".

Czytaj: Jan M. Małek - Jeszcze o Katechizmie, nieprawowitej władzy i sprawiedliwości społecznej... >>>

* * *

Początek roku... (10 stycznia 2005)

... kalendarzowego jest to okres który sprzyja pojawianiu się w mediach porównań, analiz i podsumowań dotyczących lat ubiegłych. Wyprodukowaliśmy tyle tucznika, dostaliśmy tyle pieniędzy z Brukseli itd., itp. No właśnie, jaki jest tego cel, jaka wartość?

Czytaj: Paweł Skrzynecki - Kłopotliwe pieniądze >>>

* * *

Wolność gospodarcza... (3 stycznia 2005)

... przysługuje osobie ludzkiej - to cytat z Jana Pawła II. Myślę, że zrozumienie tego, iż kapitalizm jest lepszy od socjalizmu jest chyba dość powszechne, widać to nawet wśród socjalistów, którzy na swój prywatny użytek wolą być kapitalistami, aniżeli socjalistami

Czytaj: Michał Wojciechowski - Etyczny kapitalizm >>>

* * *

Sprawa podatku pogłównego... (27 grudnia 2004)

...nadal budzi emocje wśród Czytelników SP. Artykuł p. Ireneusza Kaszy wywołał kilka polemik:

Czytaj: Piotr Dominiak - Pobór podatków powinien być jak najtańszy >>>

Czytaj: Wojciech Perczak - Czy pracodawca powinien być poborcą podatkowym? >>>

* * *

W artykule "Chrześcijanin socjalistą?"... (20 grudnia 2004)

... p. Paweł Chojecki wyraża, z pozycji niekatolickich, swe uprzedzenia do Kościoła katolickiego za jakoby zapożyczanie przez Kościół niektórych idei marksistowskich i przedstawiania ich za własne.

Czytaj: Jan M. Małek - Nie mieszajmy doktryny Kościoła z "naukami" fałszywych proroków >>>

* * *

Znów o podatku pogłównym...

...Tym razem Ireneusz Kasza prezentuje swój projekt ustawy o tym właśnie podatki

Czytaj: Ireneusz Kasza - Podatek pogłówny - projekt ustawy >>>

* * *

"Socjalizm w każdej postaci... (6 grudnia 2004)

... - czerwonej, zielonej, brunatnej, czarnej czy niebieskiej - jest sprzeczny z Biblią, czyli z istotą chrześcijaństwa! Wyznawanie go czy popieranie jest więc grzechem (jeśli robi się to świadomie) lub tylko nieświadomym czynieniem zła".

Czytaj: Paweł Chojecki - Chrześcijanin socjalistą? >>>

* * *

"Trudno wyobrazić sobie... (29 listopada 2004)

...ekonomistę sympatyzującego ze Szkołą Austriacką który nie rozumiałby aksjomatu human action. Z pozoru banalne założenie mówiące o tym, że ludzie działają, ma wiele całkowicie niebanalnych implikacji, a jedna z nich mówi o możliwości popełniania błędów"

Czytaj: Paweł Skrzynecki - Ekonomia błędów >>>

* * *

"Na głupoty... (22 listopada 2004)

...serwowane codziennie w mediach można się z czasem uodpornić do tego stopnia, że można je traktować jak natrętne brzęczenie much, z tym że pewne nagromadzenie tych głupot wyzwala potrzebę nawet częściowego uporządkowania spraw, ot chociażby dla zachowania jakiegoś minimalnego poziomu higieny intelektualnej"

Czytaj: Krzysztof Mazur - Lepiej już było... >>>

* * *

Ameryka ma już... (15 listopada 2004)

...nowego-starego prezydenta. Jakie m.in. czynniki zadecydowały o tym, że zwyciężył Bush?

Czytaj: Marek Janik - Wygrać bitwę o widza-wyborcę, czyli amerykańskie debaty prezydenckie >>>

* * *

Czy ustawodawstwo... (8 listopada 2004)

... krajów bogatych może się przyczynić do polepszenia losu krajów biednych?

Czytaj: Wojciech Popiela - "Wysłuchaj nas Panie..." czyli jak pomagać biednym? >>>

* * *

Dotacje albo rozwój?... (25 października 2004)

... Taka, zdaje się, stoi alternatywa przed nowymi członkami UE. Jaką drogę wybiorą państwa, które 1 maja 2004 roku znalazły się w strukturach Unii?

Czytaj: Wess Mitchell - Szanse i zagrożenia członkostwa w UE >>>

* * *

Przemówienia Ronalda Reagana ... (18 październia 2004)

...znajdziecie w książce "Moja wizja Ameryki". Dziś na SP publikujemy jedno z nich

Czytaj: Ronald Reagan - Aby odbudować Amerykę >>>

* * *

Samoobrona czci Bieruta... (11 października 2004)

... a PiS zachęca do zachowania systemu nakazowo-rozdzielczego! Czy to możliwe?

Czytaj: Krzysztof Mazur - Filuci i filareci >>>

* * *

Kim był Reagan... (11 października 2004)

...wie prawie każdy. Niewielu jednak wie, co naprawdę miał do powiedzenia. Zbiór przemówień tego niedawno zmarłego b. prezydenta USA wypełnia tę lukę.

Czytaj: Paweł Buczkowski - Wielki mówca - Ronald Reagan >>>

* * *

Czy programy socjalne ... (4 października 2004)

... naprawdę mogą przynieść pozytywne efekty? Tomasz Pąpka, powołując się na przykład Wisconsin w USA, twierdzi, że tak. Oto kolejny temat do dyskusji

Czytaj: Tomasz Pąpka - Przykład z Wisconsin >>>

* * *

Wolny rynek w Afryce? ... (27 września 2004)

... Okazuje się, że tak. O swoich refleksjach z misji w afrykańskiej Botswanie pisze polski misjonarz Jacek Gniadek.

Czytaj: Jacek Gniadek SVD - Botswana - perła Afryki >>>

* * *

Wallusch kontra Machaj... (20 września 2004)

... Ciąg dalszy polemiki dotyczącej zagadnień pieniądza, Szkoły Austriackiej, neo-keynesizmu...

Czytaj: Jacek Wallusch - Frakcje walczą najzajadlej... >>>

* * *

Co zagrażą wolności?... (13 września 2004)

... Na to pytanie stara się odpowiedzieć w swoim wykładzie prezydent Czech, Vaclav Klaus. Warto przeczytać ten tekst, choćby po to, by zastanowić się, czy któregokolwiek z polskich dygnitarzy stać by było na równie mądrą analizę.

Czytaj: Vaclav Klaus - Wolność i jej wrogowie (z perspektywy środkowoeuropejskiej) >>>

* * *

Co jest kluczowym... (6 września 2004)

... elementem rozpatrywanym w teorii "przerzucania podatków"? Pisze o tym Mateusz Machaj.

Czytaj: Mateusz Machaj - Reprodukowalność dóbr >>>

* * *

O tym, że nie jest ... (30 sierpnia 2004)

... w Polsce zbyt dobrze raczej wiadomo. Dlaczego tak jest? Na to pytanie stara się odpowiedzieć, dzieląc się garścią swoich obserwacji, nasz autor.

Czytaj: Krzysztof Mazur - Czy prawda ma przyszłość? >>>

* * *

Dyskusja o podatkach... (23 sierpnia 2004)

... zdaje się nie mieć końca. I dobrze, bo dotyczy ona nas wszystkich.

Czytaj: Ireneusz Kasza - Przerzucanie podatków >>>

* * *

Tzw. system argentyński... (16 sierpnia 2004)

... został w III RP niedawno zlikwidowany. Przeszkadzał on politykom, jako nieuczciwy i żerujący na ludzkiej naiwności. Dlaczego jednak tym samym ludziom nie przeszkadza ZUS?

Czytaj: Wojciech Popiela - Zakład Ubezpieczeń Argentyńskich >>>

* * *

Czy UE się rozpadnie? ... (16 sierpnia 2004)

... Kiedy i dlaczego? Jak powinni postępować ci, którzy zamierzają zmienić miejsce zamieszkania i wyjechać z kraju?

Czytaj: Paweł Tyliński - Sąsiedzi >>>

* * *

Czy podatek VAT ... (2 sierpnia 2004)

... da się w jakikolwiek sposób obronić i wykazać jego plusy? Nasz autor nie pozostawia na nim suchej nitki. Twierdzi, że VAT to najszkodliwszy podatek.

Czytaj: Ireneusz Kasza - Zabójcza moc podatku VAT >>>

* * *

Jak powinno brzmieć... (26 lipca 2004)

... XI Przykazanie Dekalogu? Janusz Antoni Tyszkiewicz ma na to odpowiedź: na pewno powinno odnosić się do podatków.

Czytaj: Janusz Antoni Tyszkiewicz - Nie tylko katechetyczne rozmyślania o podatkach >>>

* * *

Czy ekonomiści powinni... (19 lipca 2004)

... być pozbawieni wpływu na władzę? Czy w ekonomii, zamiast logiką żelazną, lepiej kierować się zwykłą? Polemika z wcześniejszym artykułem Mateusza Machaja.

Czytaj: Wojciech Skrzypek - Żelazna, to znaczy jaka logika w ekonomii? >>>

* * *

Jak kwestia wolnego rynku ... (12 lipca 2004)

przedstawiana jest w programach europejskich partii prawicowych? I czy znajduje w nich godne miejsce?

Czytaj: Marek Janik - Jak prawicowa jest prawica europejska? >>>

* * *

W ustroju biurokratycznym... (12 lipca 2004)

... to tytuł najnowszej książki prof. Michała Wojciechowskiego wydanej przez Wydawnictwo FRONDA. O jej zawartości czytaj w dziale...

Biblioteka >>>

* * *

Imperatyw "Nie kradnij!"... (5 lipca 2004)

... kierowany jest nie tylko do zwykłych obywateli, ale przede wszystkich do rządzących. Przypomina o tym Mateusz Machaj

Czytaj: Mateusz Machaj - "Nie kradnij!" - raz jeszcze... >>>

* * *

Od kiedy pracujemy na siebie?... (5 lipca 2004)

CAS, jak co roku, ogłosiło Dzień Wolności Podatkowej. Tym razem wypadł on 24 czerwca.

Czytaj: Centrum im. Adama Smitha - 24 czerwca 2004 - Dzień Wolności Podatkowej >>>

* * *

Podatek pogłówny w Polsce?... (21 czerwca 2004)

... Tak! Ale na razie jedynie dla psów.

Czytaj: Ireneusz Kasza - W Polsce obowiązuje podatek pogłówny! >>>

* * *

Polska w UE... (21 czerwca 2004)

... Prezentujemy kolejny głos w dyskusji na temat członkowstwa Polski w Unii Europejskiej.

Czytaj: Rafał Kopko - Nie psioczmy na UE >>>

* * *

Dla uczczenia pamięci... (14 czerwca 2004)

... ostatnio zmarłego byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ronalda Reagana, przedstawiamy poniżej, jedną z mów przez niego wygłoszonych. Ta jest znana z tego, że użył w niej określenia "imperium zła" w odniesieniu do Z.S.R.R.

Czytaj: Ronald Reagan - Imperium zła >>>

* * *

"Na wolnym rynku o cenie... (7 czerwca 2004)

...współdecydują zarówno biznesmeni (i ich koszty) jak i konsumenci (i grubość ich portfela). Ten fakt wynika z najbardziej fundamentalnej zasady wolnego rynku, która mówi, że każda transakcja to dobrowolna umowa dwóch stron" - pisze Witold Świrski. Dziś jego głos w dyskusji o kosztach i cenach.

Czytaj: Witold Świrski - Koszt ceny - cena kosztu >>>

* * *

Czy porównywanie Samoobrony... (7 czerwca 2004)

... A. Leppera z NSDAP jest uprawnione? Rafał Kopko stara się udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Czytaj: Rafał Kopko - Polski socjalizm - prawdziwa przyczyna sukcesu Samoobrony >>>

* * *

VAT w górę - ceny nie? ... (31 maja 2004)

... A jeśli tak, to dlaczego? Mateusz Machaj ponownie zabiera głos w dyskusji na temat kosztów i cen.

Czytaj: Mateusz Machaj - Żelazna logika ekonomii >>>

* * *

Wraca temat podatków... (24 maja 2004)

... Artykuły Mateusza Machaja oraz Krzysztofa Mazura wywołały polemiki, z którymi dziś zapoznajemy Czytelników SP:

Czytaj: Wojciech Skrzypek - Koszty i ceny - wartość argumentacji >>>

Czytaj: Paweł Machejko - VAT - najbardziej zabójczy podatek >>>

* * *

Polemiki leśnej ciąg dalszy ... (19 maja 2004)

...Witold Świrski odpowiada Patrycji Szyszko:

Czytaj: Witold Świrski - Las a prawo własności >>>

* * *

Artykuł o lasach ... (17 maja 2004)

... p. Patrycji Szyszko z ub. tygodnia skłonił kilku Autorów do chwycenia za pióra i napisania polemik. Oto one:

Czytaj: Przemysław Zonik - Ekologia - Etyka - Ego >>>

Czytaj: Witold Falkowski - Społeczna funkcja lasu >>>

* * *

Znów o lasach i ekologii... (10 maja 2004)

... M.in. ostra polemika p. Patrycji Szyszko, broniącej państwowej własności lasów oraz tekst Przemysława Zonika podejmujący problematykę związków rynku z ekologią.

Czytaj: Patrycja Szyszko - Od lasów państwowych wara! >>>

Czytaj: Przemysław Zonik - Rynek kontra ekologia >>>

* * *

Czy lasy powinny... (4 maja 2004)

... pozostać w rękach państwa, czy prywatny właściciel doprowadzi do ich dewastacji? List Czytelniczki SP inicjuje dyskusję w tej sprawie.

Czytaj: Przemysław Zonik - Las, klasa panów, prawo własności >>>

Czytaj: Witold Falkowski - Prywatny właściciel zadba o las lepiej niż państwo >>>

* * *

Czy UE dzieli się na ... (26 kwietnia 2004)

... Unię "Gazety Wyborczej" i Unię Ziemkiewicza? Autor artykułu niewątpliwie tak uważa. Na czym - jego zdaniem - polegają te różnice i co z nich wynika?

Czytaj: Tomasz Pąpka - Unia Ziemkiewicza >>>

* * *

Zapomnijmy o NAFTA ... (26 kwietnia 2004)

... a pomyślmy lepiej, jak by tu zreformować Polskę od wewnątrz oraz szukajmy kontaktów z USA, lecz poza paktem o wolnym handlu - zdaje się sugerować autorka artykułu.

Czytaj: Natalia Dueholm - Mity o NAFTA >>>

* * *

Prof. Andrzej Blikle apeluje... (20 kwietnia 2004)

... "Poprzyjmy projekt CAS >>Ustawy o likwidacji bezrobocia i naprawie finansów publicznych<<". Zachęcamy do zapoznania się z tym apelem.

Czytaj: Andrzej Blikle - Apel w sprawie projektu Ustawy o likwidacji bezrobocia i naprawie finansów publicznych autorstwa Centrum im. Adama Smitha >>>

* * *

Czy każdy koszt... (19 kwietnia 2004)

... jest przerzucany w cenę towaru? Jak się to odbywa, kto zyskuje, a kto traci? Dziś dwa głosy w tej sprawie.

Czytaj: Mateusz Machaj - Koszt a cena towaru >>>

Czytaj: Rafał Kopko - Przerzucanie kosztów - kto zyskuje, kto traci?>>>

* * *

Podatki, podatki ... (13 kwietnia 2004)

... temat bez końca. Krzysztof Mazur, w odpowiedzi na wcześniejsze artykuły znów wraca do kwestii podatku obrotowego. Pisze ponadto o szkodliwości VAT i nie tylko...

Czytaj: Krzysztof Mazur - Obrotowy, VAT i inni... >>>

* * *

Podatki budzą emocje ... (5 kwietnia 2004)

... Artykuł Krzysztofa Mazura Rehabilitacja podatku obrotowego okazał się źródłem polemik. Polecamy zapoznanie się z nimi i zachęcamy do wyrażania własnych poglądów na temat podatków.

Czytaj: Ireneusz Kasza - Wolnorynkowy system podatkowy >>>

Czytaj: Rafał Kopko - Podatek obrotowy i obowiązki podatnika >>>

* * *

Margaret Thatcher ... (29 marca 2004)

... i Ronald Reagan zasłynęli podczas swoich rządów z bezkompromisowego stosunku do związków zawodowych. Pytanie o to, czy związki są potrzebne i jaką rolę powinny spełniać aktualne jest także dzisiaj. Już wkrótce bowiem Polska stanie się częścią obszaru Europy, w którym związki zawodowe cieszą się szczególnymi przywilejami.

Czytaj: Marek Janik - Czy związki zawodowe mogą być pożyteczne? >>>

* * *

Jakie podatki?... (22 marca 2004)

... To pytanie zadawane jest w Polsce od lat. Jasne, że dla gospodarki i dla społeczeństwa najlepsze byłyby jak najniższe. Spór jednak toczy się jeszcze o to czy: dochodowy, VAT, a może obrotowy?

Czytaj: Krzysztof Mazur - Rehabilitacja podatku obrotowego >>>

* * *

Banki, złoto, kredyty ... (15 marca 2004)

... Ciąg dalszy polemiki pomiędzy Czytelnikami SP a Witoldem Świrskim. Tym razem Autor w sposób prosty i zrozumiały stara się także wytłumaczyć naturę interwencjonizmu.

Czytaj: Witold Świrski - Kredyty i interwencjonizm >>>

* * *

Kryzys energetyczny ... (8 marca 2004)

... w Kalifornii sprzed wielu miesięcy wywołany został, zdaniem niektórych, zbytnią deregulacją tamtejszego rynku oraz zbyt daleko posuniętą prywatyzacją. Czy na pewno? Mateusz Machaj ma na ten temat zupełnie inny pogląd.

Czytaj: Mateusz Machaj - Przeregulowana Kalifornia... >>>

* * *

Kapitalizm a sens życia... (1 marca 2004)

... Czy prawo do spokojnego życia, bez szaleństwa codziennej pogoni za pieniądzem, prawo do ochrony życia i zdrowia to utrata sensu życia? - pyta jeden z naszych Czytelników. Nasz Autor ma odpowiedź na to pytanie.

Czytaj: John Schipooll - Tylko kapitalizm! >>>

* * *

Polemika trwa ... (23 luty 2004)

... Tym razem Witold Świrski odpowiada na listy Czytelników SP dotyczących jego artykułu z ub. tygodnia Lekcja ekonomii

Czytaj: Witold Świrski - Bank i złoto - odpowiedzi Witolda Świrskiego >>>

* * *

Czy ekonomia może być ... (23 luty 2004)

... zrozumiała dla przeciętnego człowieka? Gdy słucha się np. prof. Balcerowicza, czy innych byłych propagatorów ekonomii socjalizmu - trudno w to uwierzyć. Ale gdy czyta się Thomasa Sowella wszystko jest możliwe...

Czytaj: Jan Bereta - Sowell dla każdego >>>

* * *

Czy można być za wolnym rynkiem... (16 luty 2004)

... i jednocześnie za standardem złota? Czy istnieje tu jakaś sprzeczność? Nasz Autor, Witold Świrski, udowadnia, że takiej sprzeczności nie ma. Robi to w polemice z listem jednego z naszych stałych Czytelników.

Czytaj: Witold Świrski - Lekcja ekonomii >>>

* * *

Czy konstytucja UE ... (9 luty 2004)

... może być porównywana z konstytucją USA? Nasz Autor uważa, że tak, chociażby po to, by pokazać, jak różne są skutki wprowadzonych rozwiązań dla życia społeczeństw.

Czytaj: Marek Janik - Dwie konstytucje, dwie filozofie rządzenia... >>>

* * *

Pojęcie zysku i List Biskupów ... (2 luty 2004)

... wciąż budzą sporo emocji. Tym razem Romuald Swolkień broni opinii Pawła Sztąberka wyrażonej w tekście Owca i pasterze.

Czytaj: Romuald Swolkień - Zysk napędza gospodarkę (na marginesie Listu Biskupów) >>>

* * *

Etyczne Fundamenty Gospodarki ... (2 luty 2004)

... Dziś prezentujemy tekst wystąpienia Alejandro A. Chafuena zaprezentowanego 13 X 2003 w Krakowie. Tekst w jęz. angielskim...

Czytaj: Alejandro A. Chafuen - Ethics of Transition from Communism - The Dignity of the Human Person as the Foundation of the Transition >>>

* * *


28 stcznia zmarł nagle w wieku 55 lat Krzysztof Dzierżawski. Był niezwykłą postacią publiczną. Człowiekiem niespotykanej wrażliwości, mądrości i rozsądku. Posiadał dar dotarcia do istoty rzeczy i przekazania tego innym w niezliczonych wystąpieniach i publikacjach. W jego porządku społeczno-gospodarczym praca i tylko praca jest źródłem bogactwa narodów. Nie godził się na bezradność wobec dramatu bezrobocia i skazywanie milionów obywateli na wykluczenie. W ostatnich latach kierował zespołem ekspertów Centrum im. Adama Smitha i był twórcą koncepcji likwidacji bezrobocia i naprawy finansów publicznych. Był człowiekiem głęboko kochającym Polskę, poświęcającym swoje siły jej naprawie. Zostawił po sobie projekt, który może uczynić nasz kraj lepszym.

w imieniu Centrum im. Adama Smitha
Andrzej Sadowski,
jeden z założycieli Centrum im. Adama Smitha
Informacja ze strony internetowej CAS)* * *

Niefrasobliwość sejmu ... (26 stycznia 2004)

... nie zna granic i dotyka różnych dziedzin życia. Niedawno uderzyła ona w kierowców, o czym pisze Paweł Toboła-Pertkiewicz. Pytanie tylko, w kogo uderzy następnym razem?

Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz Stuknąć ich w głowę >>>

* * *

Etyczne Fundamenty Gospodarki ... (19 stycznia 2004)

... Od konferencji o tym tytule upłynęły już 3 miesiące. Na SP kontynuujemy publikacje w języku angielskim wystąpień gości tego ważnego wydarzenia. Dziś wystąpienie Leonarda Liggio.

Czytaj: Leonard Liggio - Poland and Representative Institutions in Western Civilization >>>

* * *

O zysku ciąg dalszy... (12 stycznia 2004)

... Tym razem, by odpowiedzieć na list Czytelnika SP z 24 grudnia 2003 nawiązujący do tekstu Owca i pasterze, za pióro chwycił p. Andrzej Tarasek.

Czytaj: Andrzej Tarasek - O owcy i pasterzach raz jeszcze...>>>

* * *

Jaki system ... (5 stycznia 2004)

... jest najlepszy dla ludzi? Janusz Domaszuk nie zgadza się z teorią Fryderyka von Hayek'a przypomnianą niedawno na łamach SP. Co proponuje w zamian?

Czytaj: Janusz Domaszuk - Błędna teoria Hayek'a >>>

* * *

Czy zysk jest czymś złym?.. (22 grudnia 2003)

... Przecież bez zysku nie było rozwoju, bo to swoista nagroda za dobrą pracę. I choć istotnie związanych jest z nim wiele pokus to szkoda, że niektórzy dostrzegają w nim tylko ciemną stronę.

Czytaj: Paweł Sztąberek - Owca i pasterze >>>

* * *

Globalizacja niejedno ma imię... (15 grudnia 2003)

... przekonuje Paweł Skrzynecki. Publikujemy dziś jego polemiczno-uzupełniający tekst do artykułu Toma Palmera Globalizacja jest bardzo dobra!

Czytaj: Paweł Skrzynecki - Globalizacja państw a globalizacja jednostek >>>

* * *

Władza a wolność... (8 grudnia 2003)

... Jak władza polityczna chronić może wolność jednostki? Na to pytanie poszukiwało przez wieki odpowiedzi wielu myślicieli. Szukał jej także Fryderyk August von Hayek.

Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Władza, która chroni wolność jednostki - unikatowa teoria władzy Fryderyka Augusta von Hayeka >>>

* * *

Walka z korupcją ... (1 grudnia 2003)

... toczy się w Polsce i toczy, a mimo to korupcja rozwija się w najlepsze. Niekonwencjonalny sposób jej zwalczenia, iście libertariański, wymyślił burmistrz jednego z meksykańskich miast. Czy to sposób skuteczny, wkrótce się pewnie okaże.

Czytaj: Janusz Domaszuk - Brak zakazów po meksykańsku >>>

* * *

Konstytucja UE... (24 listopada 2003)

... U jednych budzi nadzieje u innych szereg obaw. Spoglądając na ten dokument z pozycji wolnorynkowych trudno nie mieć obaw. O obawach wolnorynkowca w kontekście projektu konstytucji UE pisze Marek Janik.

Czytaj: Marek Janik - Wolny rynek a projekt konstytucji UE >>>

* * *

Czy Chiny mogą ... (17 listopada 2003)

... się rozwinąć bez wolności politycznej? Czy chiński rząd należy krytykować za to, że robi interesy z nawiększymi koncernami świata, a zapomina o prawach człowieka i czy te koncerny również powinny znaleźć się z tego powodu pod obstrzałem? Na SP publikujemy dziś artykuł zawierający tezy do dyskusji.

Czytaj: Paweł Gruszecki - Chińscy kolesie i gigantomania czyli gdzie się podziała wolność? >>>

* * *

Czy "demokracja ograniczona"... (10 listopada 2003)

... może być remedium na gospodarcze problemy Polski? Artykuł Roberta Sobalskieo z Państwo i demokracja - symbioza czy antagonizm? zainspirował stałych Czytelników SP do polemik, z którymi warto się zapoznać.

Czytaj: Krzysztof Kurdyła - System społeczno-gospodarczy a system wyborczy >>>

Czytaj: Janusz Domaszuk - Nie chcę być zależny od zdania większości >>>

* * *

Kto był największym ekonomistą ... (3 listopada 2003)

... XX wieku? W jakim kierunku podąża Unia Europejska? Odpowiedźi na te oraz inne pytania udziela w wywiadzie dla SP, prezes Mont Pelerin Society i w-ce prezes Atlas Economic Research Foundation.

Czytaj: Leonard Liggio - XXI wiek będzie wiekiem wolności >>>

* * *

Państwo i demokracja ... (27 października 2003)

... Choć wydawać się może, że nie ma to wiele wspólnego z ekonomią to jednak od określonego rozumienia tych pojęć zależy także m.in. rozwój gospodarczy.

Czytaj: Robert Sobalski - Państwo i demokracja - symbioza czy antagonizm? >>>

* * *

Etyka a gospodarka ... (20 października 2003)

... to przewodni temat I Międzynarodowej Konferencji "Etyczne fundamenty gospodarki", która odbyła się w dn. 13-14 X 2003 roku. Proponujemy zapoznać się z krótką relacją z tego interesującego wydarzenia.

Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Czy etyka jest fundamentem gospodarki? >>>

* * *

Nie kradnij! ... (20 października 2003)

... to najważniejsze przesłanie I Międzynarodowej Konferencji "Etyczne fundamenty gospodarki", która odbyła się w dniach 13-14 X 2003 w Krakowie. Zachęcamy do lektury apelu wystosowanego przez jej uczestników, w którym ten najważniejszy imperatyw ekonomiczny znajduje należyte odzwierciedlenie.

Czytaj: Przypomnienie podstawowych wskazań gospodarczych >>>

* * *

Czytelnicy pytają ... (13 października 2003)

... Mateusz Machaj odpowiada. Tym razem w jego najnowszym artykule przeczytacie odpowiedzi na kwestie dotyczące Fryderyka von Hayek'a, Keynesa, reformy monetarnej, nauki i jeszcze paru bardzo ważnych spraw...

Czytaj: Mateusz Machaj - O austriackim postrzeganiu gospodarki >>>

* * *

Reformę emerytalną ... (6 października 2003)

... wprowadzano kilka lat temu z wielkim hukiem. O jej efektach będzie można przekonać się dopiero w przyszłości. Dziś już jednak istnieją poważne obawy o to, czy z zabieranych pod przymusem składek wpływających na konta Otwartych Funduszy Emerytalnych cokolwiek zostanie dla przyszłych emerytów.

Czytaj: Robert Sobalski - OFE czyli emerytom ... guzik? >>>

* * *

Czy gospodarka wymaga rządzenia?... (29 września 2003)

... A jeśli tak, to kto powinien nią rządzić? Odpowiedzi na to pytanie szukaj w artykule Mateusza Machaja.

Czytaj: Mateusz Machaj - Niech gospodarką rządzą ludzie... >>>

* * *

Ciąg dalszy sporu o pieniądz... (22 września 2003)

... Tym razem Mateusz Machaj odpowiada na artykuł Krzysztofa Mazura sprzed kilku tygodni.

Czytaj: Mateusz Machaj - Pieniądz nie jest jałowy (w odpowiedzi K. Mazurowi) >>>

* * *

Nadmierny fiskalizm ... (22 września 2003)

... od lat gnębi Polskę. Czy jakoś można z nim walczyć? Zapoznaj się z jedną z możliwości.

Czytaj: Janusz Antoni Tyszkiewicz - Podatki czyli: "socjalistyczna metoda budowania dobrobytu" >>>

* * *

Kościół a ekonomia ... (15 września 2003)

... Czy można mówić, że Kościół katolicki jest prosocjalistyczny albo prokapitalistyczny? Wywiad z biskupem Jareckim to kolejne świadectwo poglądów niektórych hierarchów na ekonomię. Zapraszamy Czytelników SP do dyskusji.

Czytaj: Biskup Piotr Jarecki - Nie będzie w Polsce Ameryki >>>

* * *

Czym jest państwo... (8 września 2003)

... i czy system demokratyczny skazany jest jest generowanie państwowego złodziejstwa i urzędniczej korupcji? Czy można z tym wszystkim walczyć i w jaki sposób?

Czytaj: Paweł Skrzynecki - Przekręt goni przekręt...

* * *

Rola pieniądza w ekonomii... (1 września 2003)

... wciąż budzi szereg kontrowersji wśród Autorów SP. Tym razem Krzysztof Mazur odpowiada na tekst Mateusza Machaja sprzed dwóch tygodni. Pieniądz jest wynalazkiem i - parafrazując - gdyby pieniądza nie było należałoby go wymyślić, co zresztą czyniono. Jestem natomiast przeciwnikiem przypisywania temu wynalazkowi zasług, które mu się nie przynależą" - pisze K. Mazur.

Czytaj: Krzysztof Mazur - Causa ramota >>>

* * *

Państwo kontra rodzice?... (25 sierpnia 2003)

... Nieźle by było. Nie zanosi się jednak na to, aby rodzice masowo sprzeciwili się temu, że rząd będzie kazał ich dzieci prowadzać do "zerówek" pod przymusem już od 6 roku ich życia. Przepis, który wchodzi w życie 1 września br. to kolejny przykład jak państwo bezpardonowo wkracza w prywatne życie obywateli, przy - niestety - ich biernej postawie.

Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Uderzenie w prawa rodziców >>>

* * *

"Przy barterze dwie ... (18 sierpnia 2003)

... zainteresowane strony muszą spełnić warunek zbieżności potrzeb. Jak rozwiązać problem śpiewaka operowego, który chce kupić jajka? Jak ekonomista ma kupić chleb? Jak filozof ma kupić buty?". Dalszy ciąg rozważań nt. natury pieniądza i polemika z Krzysztofem Mazurem

Czytaj: Mateusz Machaj - Pieniądz niejałowy i jałowy monetaryzm >>>

* * *

Podatki a ceny ... (11 sierpinia 2003)

... temat ten wciąż wywołuje nowe pytania i wątpliwości. Tym razem nasz Czytelnik Jan Lewiński dołącza się do dyskusji wykazując, zarówno Mateuszowi Machajowi jak i Krzysztofowi Kurdyle niekonsekwencje w ich, prezentowanych wcześniej na SP, stanowiskach.

Czytaj: Jan Lewiński - Podatki i ceny - jak to w końcu jest? >>>

* * *

Od referendum unijnego ... (11 sierpnia 2003)

... upłynęło już sporo czasu, niemniej problematyka unijna wciąż jest żywa i aktualna. Prezentujemy kolejny głos w dyskusji na temat Polska - UE.

Czytaj: Leszek Skonka - UE nie rozwiąże polskich problemów >>>

* * *

O procentach i złocie ... (4 sierpnia 2003)

... Dyskusja na temat lichwy i lichwiarzy, z łam tygodnika "Najwyższy Czas!" przenosi się na nasze internetowe łamy. Swoje poglądy na zjawisko lichwy, i nie tylko, prezentuje Krzysztof Mazur.

Czytaj: Krzysztof Mazur - Lichwiarze istnieją >>>

* * *

Podatki i ceny to ważne ... (4 sierpnia 2003)

... czynniki naszej ekonomicznej codzienności. Dowodzi tego polemika jak wciąż toczy się na łamach "SP". Tym razem Mateusz Machaj odpowiada na tekst Krzysztofa Kurdyły z ub. tygodnia.

Czytaj: Mateusz Machaj - Raz jeszcze o podatkach i cenach >>>

* * *

Znów o podatkach i o cenach ... (28 lipca 2003)

... Tym razem w dyskusji na temat relacji pomiędzy podatkami a cenami publikujemy kolejny głos. Patrz także Czytelnicy piszą >>>.

Czytaj: Krzysztof Kurdyła - Podatki a ceny >>>

* * *

Czy Ronald Reagan to wzorcowy
keynesista?...
(21 lipca 2001)

... Tak przynajmniej twierdzi w swoim prześmiewczym artykule Karol Modrzew. Odnosząc się do relacji Wojciecha Popieli z konferencji reaganowskiej odbytej niedawno w Warszawie, stara się on obalić szereg - jego zdaniem - mitów, które od lat są w szeregach polskiej prawicy powtarzane niczym dogmaty. Czy Karol Modrzew ma rację? Czy Reagan to rzeczywiście etatysta, protekcjonista i kryptosocjalista?
Czytaj: Karol Modrzew - Na czym polega wielkość Reagana? >>>

* * *

Od czego zależą ceny? ... (14 lipca 2003)

... Pytanie to ponownie wraca na nasze łamy. Tym razem za sprawą Mateusza Machaja, który po raz kolejny stara się wyjaśnić zależności pomiędzy cenami, kosztami i rolą, jaką w tych relacjach odgrywają konsumenci. Pomaga mu w tym odwołanie się do założyciela Szkoły Austriackiej w ekonomii, Carla Mengera.

Czytaj: Mateusz Machaj - Marginalizm i perły - warunki Carla Mengera >>>

* * *

Ronald Reagan w Warszawie ... (9 lipca 2003)

... 1 lipca br. o byłym prezydencie USA dyskutowało na specjalnej konferencji szereg znanych osobistości. Najważniejszym gościem był Newt Gingrich, były speaker Izby Reprezentantów USA. Był tam także Wojciech Popiela, którego relację prezentujemy poniżej.
Czytaj: Wojciech Popiela - Ronald Reagan: bezpieczeństwo, dobrobyt, wolność! >>>

* * *

Dzień Wolności Podatkowej ... (7 lipca 2003)

...przypadł w br. - według wyliczeń Centrum im. Adama Smitha - 28 czerwca. Jest to 4 dni później niż w roku ubiegłym. Oznacza to, że w 2002 roku podatki wzrosły. W związku z tegorocznym DWP zachęcamy do przeczytania ogłoszonych przez CAS tekstów dotyczących podatków oraz propozycji uzdrowienia finansów publicznych.
Czytaj: Centrum im. Adama Smitha - 28 czerwca 2003 - Dzień Wolności Podatkowej >>>
Czytaj: Kamil Zubelewicz - Polskie dochody publiczne w 2001 roku >>>
Czytaj: Kamil Kajetanowicz, Kamil Zubelewicz - Skutki zmiany systemu finansów publicznych >>>

* * *

Czy wejście Polski do UE ... (30 czerwca 2003)

... zamyka przed naszym krajem możliwość szukania partnerów handlowych leżących poza nią? Czy o wejściu do NAFTA należy już całkowicie zapomnieć?
Czytaj: Marek Janik - Poreferendalne refleksje >>>

* * *

Ciąg dalszy polemiki... (30 czerwca 2003)

... pomiędzy naszymi stałymi Autorami i Czytelnikami oraz próba odpowiedzi na pytanie: dlaczego ludzie kochają złoto?
Czytaj: Witold Świrski - Złota wolność >>>

* * *

Dyskusja o podatkach ... (23 czerwca 2003)

... wkracza w Polsce w nową fazę. Warto więc zapoznać się z historią podatku dochodowego, zwłaszcza, że do tematu nieraz jeszcze będziemy wracać.

Czytaj: Robert Gwiazdowski - Krótka historia podatku dochodowego >>>

* * *

Znów o analogiach... (16 czerwca 2003)

... Czy uprawnione jest stosowanie analogii pomiędzy światem ludzi, a światem zwierząt i co to ma wspólnego z wolnym rynkiem pisze, w swej polemice z Mateuszem Machajem, Witold Świrski.

Czytaj: Witold Świrski: Recydywa czyli kilka analogii wielokrotnie skazanych (na niepowodzenie) >>>

* * *

Znów o Unii Europejskiej... (16 czerwca 2003)

Czy dzisiejsza Unia Europejska ma cokolwiek wspólnego z dawnymi pomysłami jednoczenia Europy, jak np. z powołaną przed wiekami Hanzą? Tydzień temu Marek Kowalewski twierdził, że UE to kolejny etap jednoczenia. Dziś Witold Falkowski zastanawia się, czy to jednoczenie idzie we właściwym kierunku i czy rzeczywiście UE ma cokolwiek wspólnego z Hanzą.

Czytaj: Witold Falkowski - Czy UE to na pewno wolny rynek? >>>

* * *

Dyskusja o UE trwa... (9 czerwiec 2003)

... Tym razem p. Marek Kowalewski przedstawia rys historyczny jednoczenia się Europy, cofając się wiele wieków wstecz. Jego zdaniem, by Europa mogła się wreszcie zjednoczyć konieczne jest tworzenie wspólnych struktur, zarówno politycznych jak i gospodarczych.

Czytaj: Marek Kowalewski - Zjednoczona Europa >>>

Inne artykuły o UE opublikowane w ubiegłym tygodniu:
Jan Michał Małek - W gospodarce nic nie zmieni się na lepsze >>>
Wojciech Popiela - Porozmawiajmy o UE czyli "TAK" pyta - "NIE" odpowiada >>>
Paweł Sztąberek - Referendum akcesyjne: zanim podejmiemy decyzję >>>

* * *

Ważny głos w dyskusji o UE ... (2 czerwca 2003)

... tym razem płynący spod pióra katolickiego duchownego. Znany Czytelnikom "Strony Prokapitalistycznej" amerykański ksiądz Robert A. Sirico zastanawia się na ile realizowana jest, przez konstruktorów Unii Europejskiej, znana również z katolickiej nauki społecznej zasada pomocniczości oraz solidarności. Ponadto - czy wspólnota oparta na poltycznym centralizmie i przeregulowanej gospodarce ma szanse przetrwać?

Czytaj: Ks. Robert A. Sirico - Iluzja zjednoczenia >>>

* * *

Czy kapitaliści zwalczają robotników? ... (2 czerwca 2003)

... Mateusz Machaj tłumaczy tym razem, co decyduje o tym, że przedsiębiorca zachowuje się tak, jak się zachowuje. Ale nie tylko - także o własności, wolności, życiu i wolnym rynku...
Czytaj: Mateusz Machaj - Walka klas >>>

* * *

Wkrótce referendum akcesyjne do Unii Europejskiej ... (26 maja 2003)

... Polacy będą musieli zdecydować czy chcą, by ich kraj wszedł do UE czy też nie. Niestety, oficjalna propaganda wspierana niemal przez wszystkie media w kraju nie dostarczyła społeczeństwu na tyle uczciwej i szczerej informacji, by ich wybór mógł być uznany za w pełni przemyślany i wynikający z racjonalnej kalkulacji. Poniższy takst unika argumentów odwołujących się do emocji, a próbuje rozważyć różne "za" i "przeciw". A wnioski każdy niech sam sobie wyciągnie.

Czytaj: Mariusz Pawlak - Unia Europejska - wchodzić czy nie? >>>

* * *

Czy zróżnicowanie zarobków jest niemoralne? ... (19 maja 2003)

...Janusz Domaszuk udowadnia, że nie. Mimo że wielu ludzi domaga się ograniczenia maksymalnych zarobków, o kwestii tej powinien tak naprawdę decydować rynek i prawo popytu i podaży.
Czytaj: Janusz Domaszuk - Za duże zarobki? >>>

* * *

Czy Unia Europejska to marsz w stronę socjalizmu?... (19 maja 2003)

... tak w każdym razie twierdzi w swoim artykule Marek Janik. Wykazuje on to, przedstawiając w punktach szereg zjawisk, jednoznacznie wskazujących na to, że UE, mniej lub bardziej świadomie, zaczyna obierać kierunek, który, oczywiście nie musi, ale może, zaprowadzić Europę w ślepy zaułek. Czy będzie to kolejna wersja totalitaryzmu?

Czytaj: Marek Janik - Unia Europejska - w stronę socjalizmu... >>>

* * *

Wojna w Iraku dobiegła już co prawda końca ... (12 maja 2003)

... co nie oznacza, że nie przerzuciła się na inne fronty, ekonomiczne. Bojkot francuskich towarów, zwłaszcza win, prowadzony przez amerykańskich konsumentów zaczyna już owocować konkretnymi skutkami. O czym pisze w swojej relacji Janusz Domaszuk.
Czytaj: Janusz Domaszuk - Francuskie wina w odwrocie ...? >>>

* * *

Do referendum akcesyjnego pozostało coraz mniej czasu ... (12 maja 2003)

Carl Beddermann ... a na naszych łamach wciąż trwa dyskusja na temat: Polska - UE. Z proporcji tekstów "za" i "przeciw" można by odnieść wrażenie, że zwolennicy wejścia Polski do Unii odpuścili. Czyżby zabrakło im argumentów? Dziś znów prezentujemy teksty zniechęcające do Unii Europejskiej, choć przypominamy, że nasze forum otwarte jest dla wszystkich.

Czytaj: Carl Beddermann - Brukselski dom wariatów >>>
Czytaj: Robert Szefler - Europa nie lepsza od Azji >>>

* * *

Znów o własności ... (12 maja 2003)

... Mateusz Machaj odpowiada na list p. Jacka Sierpińskiego dotyczący zagadnienia własności. Czy ta sama rzecz może należeć do kilku osób?
Czytaj: Mateusz Machaj - Jeszcze o własności... >>>

* * *

Janusz Korwin-Mikke włącza się do dyskusji o UE ...

... podejmując polemikę z wcześniej publikowanymi na SP artykułami Janusza Antoniego Tyszkiewicza i Tomasza Laskowskiego. "Po 8 czerwca, gdy emocje opadną, zaczniemy rzeczową dyskusję o Unii Europejskiej - o ile, oczywiście, dotrwa ona do tego czasu. Na razie dobrze, ze "Strona Prokapitalistyczna" pozwala zwolennikom UE wychodzącym z naszych przesłanek na przedstawianie argumentów ZA Anschlußem. - pisze Janusz Korwin-Mikke

Czytaj: Janusz Korwin-Mikke - Unia Europejska: dlaczego nie "ZA"? >>>

* * *

Polemika ma służyć dojściu do prawdy ...

To maksyma Mateusza Machaja. Tym razem nasz Autor podejmuje dyskusję z wcześniej publikowanymi na SP artykułami Jacka Walluscha, przekonując, "Dlaczego Austriacy mają rację".
Czytaj: Mateusz Machaj - Dlaczego Austriacy mają rację >>>

* * *

Wokół UE wciąż narasta wiele mitów ... (28 kwietnia 2003)

... Dla jednych jest to spełnienie marzeń o "zjednoczeniu", dla innych - budowa kolejnej wersji "lepszego, wspaniałego świata". Tymczasem Stanisław Michalkiewicz widzi w UE potrójny eksperyment, którego realizacja oznacza dla Polski spore ryzyko. O tym ryzyku Michalkiewicz rozmawiał 23 kwietnia 2003 roku z licealistami z Piotrkowa Trybunalskiego.

Czytaj: Stanisław Michalkiewicz - Czym jest Unia Europejska? >>>

* * *

Czy KRRiTV może zostać zreformowana? ... (28 kwietnia 2003)

... Z wielu środowiskach jest to wiara granicząca z pewnością. Mateusz Machaj twierdzi jednak, że to niemożliwe, gdyż żadna reforma nie wyeliminuje czynnika korupcji, a o to "reformatorom" m.in. chodzi. Polemizuje także z poglądem Jana M. Fijora, jakoby eter miał "należeć do społeczeństwa".
Czytaj: Mateusz Machaj - Na marginesie KRRiTV... >>>

* * *

Mentalność antykapitalistyczna ...

to klasyczne dzieło Ludwiga von Misesa. W 2000 roku wydane ono zostało w Polsce przez Wydawnictwo "Arcana". Ci, którzy jeszcze nie mają go w swojej domowej bibliotece wciąż mają okazję, aby ten brak nadrobić. Niech zachętą do tego będzie krótka recenzja tej ważnej książki.

Czytaj: Paweł Sztąberek - Obrzydzony kapitalizm >>>

* * *

Nowe teksty o UE ... (22 kwietnia 2003)

... Tym razem Konrad Morawski polemizuje z wcześniejszym artykułem Janusza A. Tyszkiewicza Argumenty "za" bardziej racjonalne. Natomiast Mateusz Machaj proponuje, by na kwestię suwerenności Polski i jej narodowego interesu spojrzeć nieco inaczej ...


Czytaj: Konrad Morawski - "Aksjomaty" p. Tyszkiewicza >>>
Czyta: Mateusz Machaj - Nie ma Polski ... >>>

* * *

Czy Unia Europejska upodabnia się do ZSRS? ... (14 kwietnia 2003)

... Znany rosyjski dysydent, wieloletni więzień z czasów Związku Sowieckiego, Władimir Bukowski podaje wiele przykładów na udowodnienie tej tezy. Warto zapoznać się z jego opinią na temat zbierzności pomiędzy tym, czym były Sowiety, a tym, do czego zmierza Unia Europejska. Bukowski przestrzega Polaków przed wstępowaniem w struktury UE. Swoje przestrogi wyrażał podczas zakończonej właśnie, objazdowej Konferencji Uniosceptycznej. Publikowany na SP tekst to wystąpienie Bukowskiego wygłoszone w Piotrkowie Trybunalskim

Czytaj: Władimir Bukowski - Unia Europejska jak Związek Sowiecki >>>

* * *

A jednak podatki rzutują na ceny ... (14 kwietnia 2003)

... Takiego zdania jest Adama Pik, który w tym tygodniu polemizuje z wcześniejszym tekstem Mateusza Machaja, w którym podjął on próbę udowodnienia, że podatki w żadnym stopniu nie mają wpływu na wysokość cen.
Czytaj: Adam Pik - Wątpliwości podatkowo-cenowe >>>

* * *

Nie jestem keynesistą ... (14 kwietnia 2003)

... W ten sposób Jacek Wallusch odpowiada na uwagi jakie skierowano w jego stronę po opublikowaniu artykułu Neokeynesizm bardziej liberalny. W imieniu SP dodam, że tytuł tego tekstu nadany został przez redaktora Strony ... i w żadnym stopniu nie miał na celu sygerowania, że autor jest keynesistą.
Czytaj: Jacek Wallusch - Nie jestem keynesistą >>>

* * *

Kto rządzi rynkiem - producenci czy konsumenci? ... (7 kwietnia 2003)

... Mateusz Machaj kategorycznie stwierdza, że ci drudzy. Dlatego stawia tezę, że wzrost podatków pośrednich nie ma wpływu na ceny. Podatki te nie są - jego zdaniem - przerzucalne na konsumentów.
Czytaj: Mateusz Machaj - Czy podatki zwiększają ceny >>>

* * *

Kolejne teksty nawiązujące do dyskusji: Polska - UE ... (7 kwietnia 2003)


Czytaj: Emilia J. Zawitkowski - Poland and the EU Membership Now or in the Future >>>
Czytaj: Marek Janik - Tyrania bezstresowej szkoły >>>

* * *

Keynesizm liberalny? ... (31 marca 2003)

... Tydzień temu próbował przekonywać do tego p. Jacek Wallusch w artykule Neokeynesizm bardziej liberalny. Nie przekonał on jednak Piotra Ptaka, który uważa, że autor zbytnio się nie wysilił w swojej argumentacji.
Czytaj: Piotr Ptak - Postkeynesizm jest do bani? >>>

* * *

Nazbierało się trochę spraw ... (31 marca 2003)

do których postanowił odnieść się nasz Autor Mateusz Machaj. W odpowiedzi na liczne listy Czytelników porusza on tematy wielokroć już na SP publikowane. Ale skoro Czytelnicy wciąż domagają się wyjaśnień ...
Czytaj: Mateusz Machaj - Jeszcze o metodologii, kapitalizmie i pieniądzu ... >>>

* * *

O tym, że interwencjonizm jest szkodliwy ... (31 marca 2003)

... można było na Stronie Prokapitalistycznej przeczytać już wielokrotnie. Jednym z haseł europropagandy głosi, że w Unii Europejskiej panuje wolny rynek i konkurencja. Marek Janik stara się udowodnić, że tak nie jest. Poza tym tłumaczy on, dlaczego interwencjonizm państwowy jest szkodliwy dla gospodarki, a przy tym bardzo kosztowny.

Czytaj: Marek Janik - Zbyt kosztowny interwencjonizm >>>

* * *

Dwustronny układ o wolnym handlu: Polska - USA ... (31 marca 2003)

... Jeden z naszych Czytelników przygotował treść listu, który proponuje wysyłać do prezydenta III RP, Aleksandra Kwaśniewskiego. List ten ma być zachętą dla Głowy Państwa do zawarcia ze Stanami Zjednoczonymi dwustronnego paktu o wolnym handlu. "Jak powiedział Pan w jednym z wywiadów: "Polska ma wiele powodów o charakterze historycznym, żeby być strategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych" - brzmi fragment listu.
Cały list czytaj - List do Prezydenta III RP >>>

* * *

Czy keynesizm może być liberalny? ... (24 marca 2003)

... Mateusz Machaj często poddaje na łamach SP działalność Johna Maynarda Keynesa miażdżącej krytyce. Tymczasem z artykułu Jacka Walluscha wynika, że sam keynesizm także się zmienia. Warto zajrzeć do jego krótkiej polemiki z wcześniejszym tekstem Mateusza Machaja.
Czytaj: Jacek Wallusch - Neokeynesizm bardziej liberalny ... >>>

* * *

Jak nie winietą ... (24 marca 2003)

... to zakazem w kierowców. Mimo że winiety przepadły w sejmie, minister Marek Pol nie ułatwia życia kierowcom. Od niedawna obowiązuje zakaz przewożenia do Polski w bakach więcej niż 200 litrów paliwa. A wszystko to po to, by zwiększyć wpływy do budżetu państwa. A większe wpływy do budżetu, to mniej pieniędzy w portfelach zwykłych ludzi.
Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Uszczelnianie baków >>>

* * *

Czy podatek liniowy jest sprawiedliwy, ... (17 marca 2003)

...jak twierdzą niektórzy? Mateusz Machaj nie jest tego taki pewny. Twierdzi wręcz, że nie ma żadnych przesłanek, by ów podatek traktować jako sprawiedliwy, gdyż żadne podatki - jego zdaniem - takie nie są. Podatki mogą być, co najwyżej, wyższe lub niższe. Im niższe tym lepiej ...
Czytaj: Mateusz Machaj - Terror podatku liniowego >>>

* * *

Koncesje szkodzą ... (17 marca 2003)

... O tej prawdzie nie trzeba przekonywać nikogo, kto rozumie istotę wolności gospodarczej. Ponieważ jednak wciąż spotykamy na swej drodze ludzi, łatwo ulegających etatystycznej propagandzie, wciąż trzeba o tym pisać, przypominając banalne prawdy o ekonomii i wolności.
Czytaj: Jarosław Ściślewski - Koncesje czyli złudne poczucie bezpieczeństwa >>>

* * *

Libertarianie zapraszają na konferencję ... (17 marca 2003)

... Libertarian Internacjonal, Klub Jagielloński oraz środowiska skupione wokół www.libertarianizm.pl zapraszają w dniach 22-23 marca 2003 na międzynarodową konferencję libertarian, podczas której odbędzie się szereg prelekcji. W konferencji, poza prelegentami z Polski, udział wezmą m.in. goście z USA, Francji. Ze szczegółowym program konferencji zapoznasz się klikając na poniższy banner:


* * *

Czy powinniśmy się martwić, gdy obniżane są podatki? ... (10 marca 2003)

... Mateusz Machaj twierdzi, że jest to powód do radości tylko wówczas, gdy obniżce podatków towarzyszy ograniczanie wydatków. O ile w pierwszej kwestii prezydent USA postępuje słusznie, to w kwestii wydatków, niestety już nie. I z tego powodu, radość z posunięć Busha jest - zdaniem naszego Autora - co najmniej przedwczesna.
Czytaj: Mateusz Machaj - John Maynard Bush >>>

* * *

Ciąg dalszy dyskusji: Polska - UE ... (10 marca 2003)

... Czy szkoła jest skazana na to, by bezkrytycznie szerzyć prounijną propagandę. Państwowa szkoła może i tak, ale czy nauczyciele? Marek Janik opisuje kilka sposobów na to, by szkoła niekoniecznie stała się narzędziem w rękach prounijnych propagandystów.


Czytaj: Marek Janik - Szkoła niekoniecznie skazana na UE >>>

* * *

Polska i Stany Zjednoczone powinny ... (3 marca 2003)

... zawrzeć dwustronny pakt o wolnym handlu. Tak przynajmniej uważa spora część amerykańskiej Polonii, która postanowiła zachęcić prezydenta USA George'a W. Busha do podjęcia działań na rzecz zawarcia takiego patku. W USA rozpoczęła się właśnie akcja wysyłania przez Polaków listów do prezydenta Stanów z apelem w tej sprawie. Ciekawe czy w Polsce ktoś już taką akcję rozpoczął i zachęca do wysyłania podobnych listów do prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego?

* * *

Jaka jest natura pieniądza? ... (3 marca 2003)

... Czy pieniądz jest towarem, takim jak każdy inny, czy też powinien obowiązywać jeden rodzaj waluty. Krzysztof Mazur uważa, że ludzie powinni mieć prawo wyboru takiego rodzaju pieniądza, jaki im odpowiada.
Czytaj: Krzysztof Mazur - Pieniądz jest towarem >>>

* * *

Polska - UE ... (3 marca 2003)

... Krzysztof Kurdyła wypunktowuje, dlaczego - jego zdaniem - nie warto wchodzić do UE, a Dariusz Hybel powątpiewa, czy - wbrew temu, co twierdzą eksperci z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową - Polska ma szanse, aby stać się w UE "mesjaszem" wolnego rynku.


Czytaj: Krzysztof Kurdyła - Nie warto wchodzić do UE >>>
Czytaj: Dariusz Hybel - Wolnorynkowy mesjanizm Polski? >>>

* * *

Gospodarka w konstytucji ... (24 luty 2003)

... to tytuł sympozjum, jakie w dniu 17 lutego br. zorganizowało w Warszawie Centrum im. Adama Smitha. Mówiono m.in. o potrzebie zmian w konstytucji III RP, które przyczyniłyby się do polepszenia jakości życia w Polsce, w szerokim, nie tylko ekonomicznym, znaczeniu. Nie zabrakło także wątków dotyczących wpływu prawa na działalność gospodarczą.
Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Pytania o konstytucję >>>

* * *

Czy wolny rynek prowadzi do monopolu? ... (24 luty 2003)

... na te i inne wątpliwości jednego z Czytelników "SP" próbuje odpowiedzieć Mateusz Machaj. Zachęcamy do przeczytania tej interesującej polemiki.
Czytaj: Mateusz Machaj - Wolny rynek i jeszcze kilka spraw ... >>>

* * *

Polska - UE ... (24 luty 2003)

... Oto kolejne głosy w dyskusji na temat ewentualnego wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dyskusja wciąż budzi żywe reakcje Czytelników, zarówno przeciwników wchodzenia Polski do UE (których na razie jest na naszych łamach znacznie więcej), jak i zwolenników. Momentami polemiki wykraczają daleko poza temat główny, o czym można przekonać się czytając choćby jeden z dzisiejszych tekstów. Zachęcamy do kolejnych głosów, apelując jednocześnie, by ściślej wiązały sie one z tematem: Polska - UE.

Czytaj: Wojciech Skrzypek - Obawiam się eurobiurokratów >>>
Czytaj: Marek Janik - Nie widzę powodów, by wchodzić do UE >>>

* * *

Polska - Unia Europejska ... (17 luty 2003)

... Ciąg dalszy dyskusji na temat naszej integracji z Unią Europejską. Tym razem znów artykuły polemiczne. Tomasz Laskowski odnosi się do artykułu Krzysztofa Kurdyły z ub. tygodnia, natomiast Maciej Wąsek analizuje teksty Tomasza Laskowskiego i Mateusza Machaja ...

Czytaj: Tomasz Laskowski - Unia Europejska - jestem raczej "za" >>>
Czytaj: Maciej Wąsek - UE: oszczędni obywatele w sieci biurokratów >>>

* * *

Po co powstają przedsiębiorstwa? ... (10 luty 2003)

... Na te i na inne pytania zawarte w liście od Czytelnika "SP" próbuje odpowiedzieć Mateusz Machaj. Czy oszustwo można nazwać transakcją handlową? Czy ekonomiści szkoły austriackiej przez cały czas byli w błędzie?
Czytaj: Mateusz Machaj - Znów o mentalności antykapitalistycznej >>>

* * *

W dyskusji Polska - UE ... (10 luty 2003)

... kolejne głosy. Tym razem publikujemy znane już zapewne wielu z Czytelników SP oświadczenie Kongresu Polonii Amerykańskiej w sprawie integracji Polski z UE. Ponieważ jest to głos płynący zza Oceanu i reprezentatywny dla olbrzymiej rzeszy Polonii, zamieszczamy go przy dokonaniu jedynie niewielkich skrótów. Drugi tekst to polemika Krzysztofa Kurdyły z wcześniej publikowanym na SP tekstem Tomasza Laskowskiego.
Czytaj: Kongres Polonii Amerykańskiej - Stanowisko KPA wobec integracji Polski z UE >>>
Czytaj: Krzysztof Kurdyła - Droga do wolnego rynku nie jest prosta ... >>>

* * *

Co widać i czego nie widać ... (3 luty 2003)

... to tytuł książki autorstwa Fryderyka Bastiata, która własnie ukazała się na polskim rynku. Jest to zbiór krótkich esejów, w których autor stara się zwrócić uwagę ludzi zajmujących się ekonomią, że każde działanie państwa ma zawsze dwa oblicza: to które widać gołym okiem, oraz to niewidoczne. Lektura książki Bastiata powinna być obowiązkiem dla tych wszystkich, którzy serio traktują swoją działalność na niwie publicznej, a także dla każdego, kto chciałby poznać prawdę o prawach rządzących ekonomią.
Czytaj recenzję: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Co widział Bastiat ... >>>
Patrz także: Biblioteka >>>

* * *

W dyskusji o UE ... (3 luty 2003)

... kolejne głosy. Tym razem dwaj nasi eurosceptyczni Autorzy zajęli się polemiką z wcześniejszymi, prounijnymi tekstami p. Tomasza Laskowskiego. Warto przeczytać! A za tydzień kolejne artykuły.

Czytaj: Andrzej Tarasek - UE rządzą niebezpieczni ludzie ... >>>
Czytaj: Mateusz Machaj - Świat wg p. Laskowskiego czyli europropaganda robi swoje >>>

* * *

Czy ekonomia jest równa ekonomii? ... (27 stycznia 2003)

... O różnym rozumieniu ekonomii rozprawia Mateusz Machaj. Prawa ekonomii są absolutnie prawdziwe i bezwzględne w przeciwieństwie do nauk humanistycznych i nauk ścisłych. Są takie, ponieważ opierają się na implikacjach z prawdziwego założenia: faktu, że każdy człowiek działa. Oczywiście nie oznacza to, że nikt nie popełnia błędów - wprost przeciwnie; gdybyśmy nie popełniali błędów, to nie musielibyśmy w ogóle działać ...

Czytaj: Mateusz Machaj - Ekonomia kontra ekonomia >>>

* * *

Zwolennicy wstąpienia Polski do UE ... (27 stycznia 2003)

... zabierają dziś głos na łamach "Strony Prokapitalistycznej". Janusz A. Tyszkiewicz, powołując się na Rafała A. Ziemkiewicza, zastanawia się, jak przekonać Polaków do tego, by głosowali w referendum akcesyjnym na TAK. Nie udziela jednak odpowiedzi. Natomiast Tomasz Laskowski polemizuje z opublikowanym wcześniej na SP tekstem Krzysztofa Kurdyły.
Czytaj: Janusz Antoni Tyszkiewicz - 3 x za UE - czyli popieram Ziemkiewicza! >>>
Czytaj: Tomasz Laskowski - W UE jest wolny rynek! >>>

* * *

Na XIX-wiecznym kapitalizmie ciąży wiele mitów ... (20 stycznia 2003)

... Często nazywa się go krwawym, czy krwiożerczym ... Czy słusznie? Witold Świrski próbuje odpowiedzieć na te zarzuty, starając się także znaleźć przyczyny, skłaniające wielu ludzi do wydawania krytycznych sądów na temat początków kapitalizmu.
Czytaj: Witold Świrski - "Krwawy kapitalizm" >>>

* * *

Polska-Unia Europejska ... (20 stycznia 2003)

... Oto kolejne głosy w dyskusji, jaka od kilku miesięcy toczy się na łamach Strony Prokapitalistycznej. Za tydzień następne artykuły dotyczące ewentualnego członkostwa Polski w UE

Czytaj:Wojciech Popiela - "Tak" w referendum będzie nas drogo kosztować >>>
Czytaj:Paweł Pajerski - 36 powodów, dla których zagłosuję przeciwko UE >>>

* * *

"Co widać i czego nie widać" ... (20 stycznia 2003)

... to tytuł książki klasyka myśli liberalnej Fryderyka Bastiata. Książka ukazała się nakładem Instytutu Liberalno-Konserwatywnego i Wydawnictwa "Dextra". Bastiat zwraca w niej uwagę na zjawiska w ekonomii, których nie widsć gołym okiem. Przykładowo, jeśli rząd tworzy w świetle jupiterów jedno miejsce pracy, gdzieś indziej dwa miejsca pracy zostają zlikwidowane. Jednak o tym już się nie mówi i tego nie widać. Wkrótce opublikujemy recenzję tej cennej książki

* * *

Po pierwsze - nie szkodzić ... (13 stycznia 2003)

... Tę maksymę zrozumiały wreszcie nowe władze Piotrkowa Trybunalskiego, które doprowadziły niedawno do zalegalizowania prywatnej komunikacji minibusowej w tym mieście. Sprawa przez kilka lat nagłaśniana była m.in. w prasie ogólnopolskiej, ale dopiero nowy prezydent miasta zrozumiał, że prywatna komunikacji dobrze służy jego mieszkańcom.

Czytaj: Paweł Sztąberek - Po pierwsze - nie szkodzić! >>>

* * *

Polemiki w sprawie: Polska - UE nie ustają ... (13 stycznia 2003)

... Pan Krzysztof Kurdyła odnosi się do artykułów pp. Laskowskiego i Kiczaka, zamieszczonych na SP kilka tygodni temu. Podatki, prawo, koncesje ... to główne wątki poruszone w tekście p. Kurdyły.

Czytaj: Krzysztof Kurdyła - UE chce podwyższać podatki >>>

* * *

Koniec starego roku i początek nowego skłania do podsumowań ... (6 stycznia 2003)

... Rok 2002 obfitował w szereg wydarzeń. Paweł Toboła-Pertkiewicz zadał sobie trud zebrania najważniejszych - jego zdaniem - wydarzeń minionego roku w Polsce i w luźnej formie przedstawia je na naszych łamach. Ponieważ działo się wiele, nie tylko w sferze ekonomii, artykuł stanowi całościowy obraz roku, który dopiero co przeszedł do historii
Czytaj: Paweł Toboła-Pertkiewicz - Oby nie było gorzej, czyli Polska w 2002 roku >>>

* * *

Czy wstępując do UE Polska rzeczywiście traci suwerenność? ... (6 stycznia 2003)

... Tomasz Laskowski proponuje, by spojrzeć na ten problem nieco inaczej. Czy nie lepiej - według niego - zamiast pisać o utracie suwerenności, nazwać całe zjawisko akcesji do UE "samodzielnym podjęciem określonych zobowiązań"?


Czytaj: Tomasz Laskowski - Utrata suwerenności czy samodzielne podjęcie zobowiązań ...? >>>

* * *

Głowny argument przeciwko UE ... (30 grudnia 2002)

... to zdaniem Adama Kiczaka utrata suwerenności przez Polskę. To na to - jego zdaniem - należy kłaść główny nacisk przy przekonywaniu ludzi, by w referendum akcesyjnym zagłosowali przeciw UE. Z kolei Tomasz Laskowski konsekwentnie broni swojego stanowiska w sprawie UE. Według niego argumentów przemawiających "za" jest wciąż więcej niż tych "przeciw". Próbuje to udowodnić w kolejnej polemice ...
Czytaj: Adam Kiczak - Główny argument przeciwko UE >>>
Czytaj: Tomasz Laskowski - Rachunek wychodzi mi "na plus" dla RP >>>

* * *

W cyklu "Polska - UE" kolejne artykuły ... (23 grudnia 2002)

... Tym razem Paweł Skrzynecki i Dariusz Zaniewski polemizują z Tomaszem Laskowskim, którego dwa artykuły zawierające argumenty na rzecz członkostwa Polski w UE znajdują się na "SP". Czy warto wchodzić do UE?

Czytaj: Paweł Skrzynecki - Można być bogatym bez Unii Europejskiej >>>
Czytaj:Dariusz Zaniewski - Potrzebna jest całkowita liberalizacja gospodarki >>>

* * *

Dyskusja na temat Polska-UE wciąż trwa ... (16 grudnia 2002)

... Na "SP" dostępne są już nowe teksty, zarówno zwolenników naszego członkostwa w Unii Europejskij, jak i jego przeciwników. Tomasz Laskowski twierdzi, że UE zmusi nas do większej liberalizacji rynku, z kolei Mateusz Machaj uważa, że UE raczej zmusi nas do ograniczenia wolności gospodarczej. Dariusz Hybel natomiast przekonuje, że katolicy nie mają obowiązku słuchać opinii Episkopatu w sprawie UE, gdyż Unia nie jest Objawieniem.
Czytaj: Tomasz Laskowski - Wejście do UE - szansą dla Polski
Czytaj: Mateusz Machaj - Unia Europejska ogranicza wolny rynek
Czytaj: Dariusz Hybel - Unia Europejska to nie Objawienie

* * *

Jeśli nie UE to NAFTA ... (16 grudnia 2002)

... tak u ub. tygodniu powiedział lider tureckiej partii rządzącej AKP Recep Tayyip Erdogan. "Jeśli Turcji odmówiono by przyjęcia do UE, nie będzie to koniec świata" - miał on oświadczyć w obecności prezydenta USA, George'a W. Busha Erdogan. "W wypadku odmowy ze strony UE, będziemy szukali wyjścia. W tej sytuacji zaproponowałem prezydentowi Bushowi przyjęcie Turcji do NAFTA" - dodał.
Informację tę przekazała w ub. tygodniu PAP, jednak żadne ze znaczących polskich mediów nie rozpowszechniło jej.

* * *

Czy Pana Boga należy mieszać do spraw Unii Europejskiej? ... (9 grudnia 2002)

... Polscy biskupi chcieliby, aby preambuła z odwołaniem się do Boga znalazła się w przyszłej Konstytucji UE. Tymczasem Aleksander Chromik uważa, że nie powinno się tego robić. Czy Pan Bóg powinien "firmować" zbiurokratyzowaną, opartą na grabieży własnych obywateli organizację?
Natomiast p. Piotr Skrzynecki polemizuje z tekstem Tomasza Laskowskiego Lepiej być w drużynie z Niemcami. Tłumaczy on, że pozostając poza UE Polska skorzysta więcej, aniżeli wstępując do niej.
Czytaj: Aleksander Chromik - Pan Bóg w służbie postępu >>>
Czytaj: Paweł Skrzynecki - Polska to kraj ludzi obrotnych ... >>>

* * *

Nowe listy w rubryce "Czytelnicy piszą ... (9 grudnia 2002)

... Jeden z Czytelników wysuwa propozycję wprowadzenia nowych winiet. Warto sprawdzić - od czego ... Inny z Czytelników pyta, jak to było z "krawawym", XIX-wiecznym kapitalizmem. Temat ważny i wymagający wyjaśnień. W krótkiej formie próbuje to zrobić Mateusz Machaj.


Czytaj: Czytelnicy piszą (najnowsze listy) >>>
Czytaj: Czytelnicy piszą (wcześniejsze listy) >>>

* * *

Czy klasyczni liberałowie to sekciarze? ... (2 grudnia 2002)

... Tak sugeruje po części Autor nadesłanego na Stronę Prokapitalistyczną tekstu. Redakcja "SP" niekoniecznie podziela wszystkie zawarte w nim poglądy, jednak z uwagi na ważność poruszanych tematów uznała, że wart on jest publikacji na naszych łamach. Poza tym jest to kolejny głos w dyskusji na temat Unii Europejskiej.

Czytaj: Tomasz Laskowski - Lepiej być w drużynie z Niemcami ... >>>

* * *

Na naszych oczach wali się kolejna utopia ...

... Niewielką wysepkę Nauru na Pacyfiku można było uznać do niedawna za całkowite ucieleśnienie marzeń Marksa i Engelsa. Dlaczego? Próbuje to wyjaśnić Witold Świrski.
Czytaj: Witold Świrski - Pałne walfer state czyli utopia zrealizowana >>>

* * *

Być może wejście Polski do Unii będzie dla kraju korzystne ... (25 listopada 2002)

... - pisze Stanisław Remuszko. Zwraca on jednak uwagę na to, że do takich wniosków winno dochodzić się w wyniku uczciwej debaty, do której równy dostęp powinni mieć zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy członkostwa Polski w UE. W tym momencie takiej debaty nie ma, jest tylko pro-unijna propaganda. Z kolei temat jaki porusza Dariusz Hybel ukazuje, jak ta propaganda zaczyna się powoli przedzierać do państwowych szkół. Czy dla przeciwników wchodzenia Polski do UE, wywodzących się ze środowisk LPR i Radia "Maryja" nie powinien to być wystarczający argument za prywatyzacją szkolnictwa?
Czytaj: Stanisław Remuszko - Równy dostęp, czyli nasze prawo >>>
Czytaj: Dariusz Hybel - Na usługach systemu >>>

* * *

Nowe listy w rubryce "Czytelnicy piszą ... (18 listopada 2002)

... świadczą o tym, że publikowane na "SP" artykuły i komentarze wciąż wzbudzają szereg emocji i prowokują do polemik. Nasz nowy Czytelnik Andrzej Tarasek z Piekar Śląskich odnosi się m.in. do listu Karola, zamieszczonego w rubryce Czytelnicy piszą pod datą 29 maja 2002.
Czytaj: Czytelnicy piszą (najnowsze listy) >>>
Czytaj: Czytelnicy piszą (wcześniejsze listy) >>>

* * *

W cyklu "Temat miesiąca" pojawiły się nowe teksty ... (18 listopada 2002)

... Tym razem są to artykuły krytyczne wobec Unii Europejskiej. Jarosław Ściślewski deklaruje chęć włączenia się w antyunijną propagandę, natomiast Dariusz Hybel przestrzega przed nieuchronnym, w przypadku wstąpienia Polski do UE, wzrostem podatków. Wzrosną m.in. stawki podatku VAT na różne artykuły.

Czytaj: Jarosław Sciślewski - Musi zawrzeć w całym kraju ... >>>
Czytaj: Dariusz Hybel - Pożywka dla biurokratów >>>

* * *

Ustalenie definicji "wolności" ... (18 listopada 2002)

... sprawia naszym autorom sporo problemów. Tym razem Witold Świrski w obszernym artykule odpowiada na zarzuty Mateusza Machaja zawarte w tekście Dlaczego to nie wolność?. Redakcja "SP" natomiast zaczyna dochodzić do wniosku, że czas tej polemiki powoli chyba zmierza do końca, choć dyskusja mogłaby oczywiście trwać wiecznie. To także apel do Autorów, by przynajmniej podjęli próbę podania sobie rąk.
Czytaj: Witold Świrski - Wolność wolności nierówna >>>

* * *

Czym jest pieniądz? ... (12 listopada 2002)

... Na to pytanie próbuje odpowiedzieć Mateusz Machaj w polemice z jednym z naszych Czytelników. "Pieniądz jest wspólnym mianownikiem cen. On nie kształtuje bezpośrednio preferencji konsumentów, bo one są i występują także na rynku bezpieniężnym. I pewne jest to, że do zrozumienia teorii ekonomii nie potrzeba matematyki, gdyż ekonomia jest prakseologią - nauką o ludzkim działaniu" - pisze nasz Autor.
Czytaj: Mateusz Machaj - Po co pieniądz? >>>

* * *

Czy wejście Polski do UE jest już przesądzone? ... (12 listopada 2002)

Tak przynajmniej, z pozycji eurosceptyka, twierdzi w swoim artykule Aleksander Chromik. Innego zdania jest Krzysztof Kurdyła, który wieszczy rychły upadek brukselskiego molocha, natomiast Dariusz Hybel radzi, by od UE trzymać się jak najdalej.
W cyklu "Temat miesiąca" kolejne teksty:

Czytaj: Aleksander Chromik - Polska-UE: sprawa jest już przesądzona >>>
Czytaj: Krzysztof Kurdyła - Socjalizm kiedyś się zatnie >>>
Czytaj: Dariusz Hybel - Bez zaufania czyli Wielki Brat z Brukseli >>>

* * *

Unia Europejska - "za" czy "przeciw"? ... (4 listopada 2002)

... W ramach "Tematu miesiąca" pojawiły się nowe interesujące artykuły i opinie Czytelników. Jan M. Małek zwraca uwagę na kwestię własności na Ziemiach Zachodnich, ważną zwłaszcza w kontekście ewentualnego członkostwa Polski w UE. Mateusz Machaj z kolei zarzuca tym wszystkim, którzy deklarują poparcie dla wolnego handlu, a jednocześnie są za wejściem III RP do UE, merkantylizm, natomiast Janusz A. Tyszkiewicz przedstawia racjonalne - jego zdaniem - argumenty za integracją Polski z UE.
Czytaj: Jan M. Małek - Nadać tytuły własności na Ziemiach Zachodnich!" >>>
Czytaj: Mateusz Machaj - Dobitka z faulem >>>
Czytaj: Janusz A. Tyszkiewicz - Argumenty "ZA" - bardziej racjonalne >>>

* * *

Dlaczego inflacja jest szkodliwa dla gospodarki? ... (28 października 2002)

... Na to pytanie próbuje odpowiedzieć Mateusz Machaj w obszernym artykule będącym odpowiedzią na liczne pytania Czytelników kierowane do niego.
Czytaj: Mateusz Machaj - Inflacja >>>

* * *

Spór o rozumienie "wolności" trwa ... (28 października 2002)

... Mateusz Machaj znów polemizuje z Witoldem Świrskim. Pytanie tylko, czy koncepcje obydwu naszych Autorów naprawdę diametralnie się od siebie różnią? Może ktoś z Czytelników "SP" miałby w tej sprawie coś do dodania?
Czytaj: Mateusz Machaj - Dlaczego to nie wolność? >>>

* * *

27 października wybory samorządowe ... (21 października 2002)

... W minionych latach Polacy wielokrotnie udowodnili, że są głusi na argumenty tych kandydatów do władzy, którzy odwołują się do logiki, zdrowego rozsądku i wiedzy elektoratu. Ponad wiek temu, mechanizmy, jakie rządzą tłumem, w tym także zbiorowością zwaną elektoratem, próbował opisać Gustaw Le Bon. W "Psychologii tłumu" zawarł on wiele mądrości, aktualnych także, a może przede wszystkim, dziś. Czy przy urnie wyborczej zwykli ludzie zawsze będą tylko tłumem? Niedawne wybory w Szwecji i w Niemczech świadczyłyby o tym, że tak. Jak będzie w Polsce?
Czytaj: Paweł Sztąberek - Człowiek w tłumie >>>

* * *

Dlaczego wolność jest lepsza od niewoli? ... (21 października 2001)

... Właściwie odpowiedź nie powinna wydawać się trudna. Witold Świrski uznał jednak, że pewne kwestie należy wyjaśnić, zwłaszcza, że - jak się wydaje - mimo pragnienia wolności wielu ludzi nie ma nic przeciwko temu, by ten i ów, od czasu do czasu nim posterował.
Czytaj: Witold Świrski - Dlaczego wolność? >>>

* * *

Czy wolnorynkowiec powinien głosować za wstąpieniem Polski do UE? ... (14 października 2002)

... Mateusz Machaj zdecydowanie odpowiada, że nie. W swoim interesującym artykule przedstawia powody, dla których tak właśnie powinien uczynić zwolennik wolności gospodarczej. Czy Unia Europejska to rzeczywiście - jak twierdzi Mateusz Machaj - "jeden wielki gad"? A może ktoś z Czytelników ma inne pogląd w tej sprawie? Może wstąpienie Polski do UE byłoby jednak dla naszego kraju z jakichś względów korzystne? Każda z opinii w tej ważnej dla Polski sprawie może liczyć na publikację w ramach "Strony Prokapitalistycznej". Zachęcamy Czytelników "SP" do zabrania głosu w dyskusji.
Czytaj: Mateusz Machaj - Bruksela pogłaszcze po główce ... >>>

* * *

Czy import zwiększa eksport? ... (7 października 2002)

... Dla ludzi wychowanych na "ekonomii gazetowej" takie stwierdzenie wydawać się może absurdem. Tymczasem Mateusz Machaj w sposób prosty i przejrzysty udowadnia, że jest inaczej. Ten artykuł trzeba przeczytać, by zrozumieć wreszcie, jak wielkie szkody w wolnej wymianie dóbr między ludźmi wyrządzają rządy poszczególnych państw.
Czytaj: Mateusz Machaj - Wolny handel sprawcą bogactwa narodów >>>

* * *

Wolność mediów wciąż zagrożona ... (2 października 2002)

... Niedawno rząd przedłożył Sejmowi autopoprawkę do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Choć pierwotna wersja projektu spotkała się z powszechną krytyką, Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich uważa, że żadne ze zgłaszanych uwag do nowelizacji nie zostały przez rząd uwzględnione. Przyjęcie ustawy w wersji proponowanej przez koalicję SLD-UP-PSL grozi - zdaniem SDP - ograniczeniem wolności słowa, a także wolności gospodarowania.
Czytaj: Uchwała Zarządu Głównego SDP w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji >>>

* * *

Tęsknotę za socjalizmem potwierdzają wyniki wielu badań ... (30 września 2002)

... Czy możliwe, aby Polacy chcieli powrotu do centralnego planowania, reglamentacji żywności itp? Trudno w to uwierzyć, zwłaszcza, że przyczyny, z powodu których socjalizm upadł nie powinny być dla nikogo tajemnicą. A jednak ... Dlatego warto te najważniejsze przyczyny upadku socjalizmu przypomnieć, zwłaszcza teraz, w kontekście naszego wchodzenia do Unii Europejskiej.
Czytaj: Paweł Sztąberek - "Najwspanialszy z ustrojów" >>>

* * *

Komunikat o konferencji (30 września 2002)
W jaki sposób polityka gospodarcza państwa może sprzyjać wzrostowi gospodarczemu? Ronald Reagan. Europa. Polska


3 października 2002 r. (czwartek) g. 10:00 Sejm - Nowy Dom Poselski ul. Wiejska 4/6/8, sala konferencyjna.

9.40 - Poranna kawa
10.00 - Otwarcie konferencji - Robert Kuraszkiewicz, Stowarzyszenie na rzecz Swobód Obywatelskich
10.05 - Jak Ronald Reagan zmienił Amerykę. Reaganomics - strukturalne reformy w amerykańskiej gospodarce lat 80-tych - Richard W. Rahn, doradca w administracji Ronalda Reagana (tłumaczenie symultaniczne)
11.20 - 11.35 - Przerwa
11.35 - Czy w Europie możliwy jest wysoki wzrost gospodarczy? - Paweł Szałamacha, Centrum im. Adama Smitha
12.30 - Co zrobiłby Polski Reagan? Jakie podatki powinniśmy płacić? - Krzysztof Dzierżawski, Centrum im. Adama Smitha
13.15 - Czy politycy potrafią zmienić kraj na lepsze? Podsumowanie. - Adam Pawłowicz, Instytut Środkowoeuropejski

Organizatorzy: Stowarzyszenie na rzecz Swobód Obywatelskich, Instytut Środkowoeuropejski, Parlamentarny Zespół Przedsiębiorczości.
Szczegółowe informacje - Sebastian Bojemski, tel. 0 603 98 33 91.

* * *

Jaka jest natura pieniądza? ... (23 września 2002)

... M.in. tę kwestię próbuje wytłumaczyć Mateusz Machaj. Poza tym: czy warto powoływać się na "krzywą Laffera"? Jeśli nie standard złota to co? Czy Milton Friedman i Fryderyk August von Hayek to socjaliści?
Czytaj: Mateusz Machaj - Jeszcze o Lafferze i standardzie złota >>>

* * *

Program na teraz ... (16 września 2002)

... czyli co trzeba zrobić, by gospodarka polska zaczęła odbijać się od dna? Witold Świrski proponuje na początek 3 posunięcia. Po ich szybkim wdrożeniu Polska - jego zdaniem - jest w stanie w krótkim czasie osiągnąć 7-9-procentowy wzrost gospodarczy.
Czytaj: Witold Świrski - Program na teraz >>>

Czy wolnorynkowy ideał jest możliwy do osiągnięcia? ... (9 września 2002)

... Kolejną próbę odpowiedzi na tę kwestię podejmuje Mateusz Machaj w swojej polemice, m.in. z Witoldem Świrskim, który z kolei twierdzi, że "w anarchokapitalizmie zawsze znajdzie się" ktoś, kto przekona innych, albo zmusi do oddania władzy w swoje ręce.
Czytaj: Mateusz Machaj - Nie ma wolnego rynku ... >>>

* * *

Co wydaje się ważniejsze? ... (3 września 2002)

... Czy odpowiedź na pytanie, dlaczego przez ulicę ludzie przechodzą akurat na czerwonym świetle, czy też odpowiedź na pytanie: po co w ogóle to robią? Ludwig von Mises interesował się tą drugą kwestią. Podobnie czyni Mateusz Machaj w swojej polemice z artykułem Piotra Kulawika Ciągle te slogany.
Czytaj: Mateusz Machaj - Psychologia biznesu ... >>>

* * *

Choć Jan Paweł II zakończył już pielgrzymkę w Polsce i powrócił do Rzymu ... (3 września 2002)

... to nadal nie ustają komentarze związane z jego ostatnią wizytą. Dyskusja toczy się m.in. wokół kwestii: co papież miał na myśli mówiąc o "nachalnej propagandzie liberalizmu". My, na "Stronie Prokapitalistycznej", nie roszcząc sobie monopolu na jedynie słuszną interpretację słów Ojca Świętego podejmujemy próbę odpowiedzi na to pytanie, odwołując się do fragmentów papieskich encyklik, bezpośrednio nawiązujących do spraw ekonomii.
Czytaj: Paweł Sztąberek - Jan Paweł II: Wolny rynek jest najbardziej skuteczny >>>

* * *

Protesty przeciwko wprowadzeniu kas fiskalnych w taksówkach oraz tzw. winiecie ... (3 września 2002)

... rozwijają się. Utrzymanie każdej z tych decyzji rządu oznacza wzrost kosztów utrzymania dla wielu Polaków, a dla szeregu taksówkarzy także ich być, albo nie być. O przebiegu akcji w Tarnowie przeczytasz w rubryce Czytelnicy piszą. Więcej o akcjach na terenie innych polskich miast znajdziesz pod adresem: www.taxi.upr.org.pl >>>
Natomiast do protestu przeciwko winietom możesz przyłączyć się pod internetowym adresem: www.winietki.triger.com.pl >>>

* * *

"Czytelnicy piszą" ... (19 sierpnia 2002)

Czytelnicy piszą ... to rubryka często odwiedzana przez Czytelników Strony Prokapitalistycznej. Można w niej znaleźć wiele interesujących opinii na temat zamieszczanych na witrynie artykułów, gorące polemiki, sugestie itp. Właśnie pojawiły się nowe listy!!!
Zajrzyj do rubryki: Czytelnicy piszą >>>

* * *

Emocje nie są dobym doradcą ... (19 sierpnia 2002)

... Nikogo chyba nie trzeba o tym przekonywać. Czy nasze życie polityczno-ekonomiczne przesycone jest nadmierną emocjonalnością? Czy pewne słowa, zamiast przekonywać ludzi do określonej ideii, mogą ich do niej zniechęcać? Tak w każdym razie uważa Piotr Kulawik, po przeczytaniu na "SP" artykułu Chciwość kontra współczucie. Ten artykuł zainspirował go do refleksji na temat ludzkich postaw oraz do poszukiwania odpowiedzi na pytanie dlaczego zbiorowości ludzkie zachowują się tak, a nie inaczej i jaka jest rola przywódców w kształtowaniu tych zachowań.
Czytaj: Piotr Kulawik - Ciągle te slogany >>>

* * *

Internet wzbogacił się o nową witrynę ... (12 sierpnia 2002)

Prawica Razem w sieci ... na której znaleźć można publikacje propagujące wartości bliskie "Stronie Prokapitalistycznej". Mowa o sieciowym wydaniu ukazującego się już od kilku lat w Warszawie miesięcznika "Prawica Razem". Choć pismo zajmuje się głównie tematyką lokalną, to jednak opisywane przez nie problemy nieobce są wielu ludziom, także spoza stolicy. Zachęcamy do częstych odwiedzin strony www.prawicarazem.prv.pl >>>

* * *

Czy pomysł Grzegorza Kołodki, by przypisać polską walutę do euro jest słuszny? ... (12 sierpnia 2002)

... Nad tą kwestią zastanawia się Mateusz Machaj. W obszernym tekście przedstawia on swoje poglądy na historię pieniądza, interwencjonizm państwa w rynek walutowy i system bankowy oraz currency board, o którym wspominał niedawno min. Kołodko.
Czytaj: Mateusz Machaj - Bank Centralny, currency board i wolny rynek >>>

* * *

Czy możliwy jest świat bez państw i bez rządów? ... (12 sierpnia 2002)

... Niedawno ukazał sie na "SP" artykuł Witolda Świrskiego Niech żyje wolność! Manifest anarchistyczny. Dziś do tekstu tego odnosi się Mateusz Machaj. Choć - jego zdaniem - do libertariańskiego ideału droga zapewne daleka, o ile w ogóle możliwa, to przynajmniej warto o nim podyskutować.
Czytaj: Mateusz Machaj - Od Locka do Nocka >>>

* * *

Czy możliwe jest ponowne upaństwawianie prywatnych przedsiębiorstw w Polsce (5 sierpnia 2002) ...

... Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha twierdzi, że tak. O tym, w jaki sposób może się ono dokonywać, tłumaczy w udzielonym nam wywiadzie. Co jeszcze zagraża naszej gospodarce oraz co należy uczynić, by przywrócić nasz kraj na drogę gospodarczego wzrostu? ...

Czytaj wywiad z Andrzejem Sadowskim: Biurokratyczny garb niszczy polską przedsiębiorczość >>>

* * *

Czy utrzymywanie mitów o tzw. strategicznych działach gospodarki ... (29 lipca 2002)

... służyć ma wzmacnianiu państwa, czy to tylko pretekst mający uzasadniać dalsze dojenie podatników? Do tych "działów" zaliczana jest także kultura. Nowy minister, Waldemar Dąbrowski twierdzi, że kulturę, jako "dział strategiczny", trzeba wspierać. Co naprawdę kryje się za słowami ministra?
Czytaj: Paweł Sztąberek - Minister kultury od wspierania ... "twórców" >>>

* * *

Lekarze bez dyplomów, prywatne sądy i policja? (22 lipca 2002)

... Czy taki świat jest w ogóle możliwy? Według Witolda Świrskiego na pewno byłby lepszy i sprawiedliwszy. Choć wizja społeczeństwa zaprezentowana przez tego Autora może się wydać niektórym Czytelnikom zbyt daleko idąca, to na pewno nie pozostawia ona obojętnym. Z tego chociażby względu warto się z nią zapoznać ...
Czytaj: Witold Świrski - Niech żyje wolność! Manifest Anarchistyczny"

* * *

Czy współczesne państwo przypomina mafię? (15 lipca 2002)

... Pytanie to tylko z pozoru wydaje się bezsensowne, gdyż państwo poprzez coraz bardziej zaborczą w stosunku do obywateli politykę, częsciej dziś kojarzy się z bandziorem, który ściąga haracze, aniżeli z instytucją stworzoną dla ochrony wolności i sprawiedliwości.
Czytaj: Paweł Sztąberek - Jeszcze państwo, czy już mafia? >>>

* * *

Centrum im. Adama Smitha zapowiada opracowanie projektu ... (8 lipca 2002)

... zmian w systemie podatkowym oraz w systemie dochodów publicznych. Tydzień temu krótko pisaliśmy o obchodzonym 24 czerwca br. Dniu Wolności Podatkowej. W tym tygodniu, dzięki uprzejmości Centrum im. Adama Smitha, mamy możliwość dokładniejszego zapoznania Czytelników "SP" z planowanymi przez nie inicjatywami.
Czytaj - Dzień Wolności Podatkowej - Manifest Podatkowy! >>>
Czytaj: dr. Robert Gwiazdowski - Podatki mają konsekwencje >>>
Czytaj: prof.Tadeusz Tyszka - Reakcje ludzi na wysokie podatki >>>

* * *

Choć Dzień Wolności Podatkowej obchodziliśmy 24 czerwca br. ... (8 lipca 2002)

... nie oznacza to, że od tej pory przestajemy płacić podatki. Co gorsza, już wkrótce odczujemy skutki nowego obciążenia - akcyzy na prąd. O kolejnym sposobie rządu Leszka Millera na łatanie dziury budżetowej pisze Paweł Toboła-Pertkiewicz.
Czytaj - Podatek na wakacje >>>

* * *

Alexis de Tocqueville zauważył kiedyś ... (1 lipca 2002)

... że im większa jest liczba przepisów państwowych, tym więcej sposobów na ich omijanie. O trafności tego spostrzeżenia świadczy chociażby przykład znowelizowanej kilka miesięcy temu ustawy o usługach turystycznych, która początkowo skomplikowała życie wielu ludziom w Polsce. Ale zawsze jest jakieś wyjście z trudnej sytuacji, o czym pisze Paweł Toboła-Pertkiewicz.
Czytaj - Na wakacje do hoteliku >>>

* * *

Od 24 czerwca 2002 roku, tj. od 175 dnia roku, zaczynamy pracować na siebie ... (1 lipca 2002)

... poinformowało Centrum im. Adama Smitha, po raz dziewiąty ogłaszając Dzień Wolności Podatkowej. W br. przypadł on kilka dni później niż w roku ubiegłym, co oznacza, że nasze obciążenia podatkowe wzrosły. Centrum podaje, że przykładowo Brytyjczycy pracują na siebie po 151 dniach, a Amerykanie już po 130.

* * *

I znów o zależności między wysokością podatków, a tempem rozwoju (24 czerwca 2002) ...

... Politycy w Polsce zamiast skoncentrować się na prawdziwych przyczynach recesji wciąż szukają zastępczych fetyszy: a to zbyt wysokie stopy procentowe, a to zbyt tani dolar itp. Paweł Toboła-Pertkiewicz na przykładach udowadnia, że zasadnicze zło tkwi w zbyt wysokich podatkach
Czytaj - Prawda o podatkach >>>

* * *

Polskie seriale telewizyjne opowiadają ponoć o prawdziwym życiu ... (17 czerwca 2002)

... Ale czy choć w jednym odcinku "Klanu", czy "Złotopolskich", któryś z ich bohaterów rozstrząsał kwestię zbyt wysokich podatków, czy horrendalnej składki na ZUS? Paweł Sztąberek pisze o serialowej rzeczywistości i jej związkach z prawdziwym życiem w Polsce A.D. 2002.
Czytaj - Rzeczywistość serialowa a proza życia >>>

* * *

Z czego bierze się rozwój gospodarczy? ... (10 czerwca 2002)

... Choć odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista, wciąż wielu nie potrafi jej pojąć i przyjąć do wiadomości, o czy świadczą listy jakie napływają na "SP" od niektórych Czytelników. Mateusz Machaj po raz kolejny więc próbuje to wytłumaczyć w swoim artykule.
Czytaj - Zdobycze socjalne częścią dobrobytu narodu? >>>

* * *

"... Coraz mniej osób dziwi się temu, że Hernando de Soto ... (3 czerwca 2002)

... jest dzisiaj doradcą prezydenta Rosji i w "imperium szatana" wprowadza w życie najbardziej wolnorynkowy system podatkowy oparty na "podatku liniowym", a Jose Pińera - Chilijczyk - pracuje dla rządu amerykańskiego - nad usprawnieniem skostniałego i na poły zbankrutowanego systemu emerytalnego. Z tego samego powodu, biedne i zacofane dotąd kraje sięgają po rozwiązania społeczne i ekonomiczne, o których w Rozwiniętym Świecie mówi się wyłącznie na wyrafinowanych seminariach uniwersyteckich, że wymienię tylko: Hongkong, Estonię czy Bermudy ..."
O książce Hernando de Soto "Tajemnica kapitału" pisaliśmy już na "SP". Teraz informacje o niej wzbogacają się o recenzję Jana M. Fijora
Czytaj - Kapitalizm pod strzechą >>>

* * *

Adam Michnik z "Gazety Wyborczej" i Maciej Łukasiewicz z "Rzeczypospolitej" ... (27 maja 2002)

... wspólnie opublikowali niedawno artykuł nawołujący do stworzenia wielkiego frontu na rzecz przystąpienia Polski do UE. Ich tekst pełen jest banałów i pustych propagandowych sloganów, na co w swojej polemice zwraca uwagę Mateusz Machaj.
Czytaj - Mumia europejska - czyli co odkryli naczelni dwóch największych dzienników w Polsce >>>

* * *

Czy Polska jest dziś krajem-potworem, monstrum doktora Frankensteina? ... (27 maja 2002)

... Zważywszy na to, że składa się z różnych strzępków: w mniejszym stopniu z rynku, w znacznie większym z socjalizmu, można by twierdzić, że tak. A czy w związku z tym uprawnione jest do końca popularne twierdzenie, jakoby "socjalizm zbankrutował"? Paweł Sztąberek twierdzi, że nie, gdyż w gospodarce wciąż jest zbyt dużo państwa.
Czytaj - Widzialne łapska rządu >>>

* * *

"O niezależności banku centralnego w cywilizowanym świecie się nie dyskutuje" ... (20 maja 2002)

... - tak przynajmniej uważa publicysta tygodnika "WPROST", Michał Zieliński. Czy aby na pewno? Nasz autor, Mateusz Machaj jest innego zdania i dlatego z poglądem Zielińskiego polemizuje. Czy hasło "niezależności banku centralnego" nie jest aby jakimś nowym fetyszem antywolnościowej nowomowy?
Czytaj - "WPROST" do keynesizmu ... >>>

* * *

Sprawa wielomilionowych nadużyć w polskich spółkach skarbu państwa ... (13 maja 2002)

... zbulwersowała chyba wszystkich. Rząd Leszka Millera twierdzi, że do tego, by sytuację uzdrowić wystarczy obsadzenie stanowisk w spółkach ludźmi kompetentnymi oraz zmiana sposobu ich zarządzania. Z drugiej znów strony coraz liczniejsze są głosy, że jedynym sposobem na zapobieżenie w przyszłości podobnym nadużyciom jest prywatyzacja. Tej jednak sprzeciwia się rząd. Wiceminister Skarbu stwierdziła niedawno w jednym z telewizyjnych wywiadów, że np. w USA w 30 procentach tamtejszych firm państwo ma swoje udziały, a, mimo to, firmy te prosperują dobrze. Ta wypowiedź stanowić miała podparcie dla tezy, że prywatyzacja nie jest potrzebna. Na takie stanowisko przedstawiciela rządu odnośnie udziałów państwa w gospodarce USA nie zareagowała ani prowadząca rozmowę dziennikarka, ani będący adwersarzem pani minister, poseł Wiesław Walendziak. Strona Prokapitalistyczna otrzymała natomiast od naszego Czytelnika z USA sprostowanie, z któego wynika, iż pogląd p. minister na temat udziałów amerykańskiego rządu w tamtejszych firmach, jest nadużyciem i odbiega od stanu faktycznego. Warto więc zapoznać się z tym głosem zza Oceanu.
Czytaj - Rząd USA nie ma udziałów w businessach >>>

(Czekamy na opinie innych Czytelników "SP" w tej sprawie).

* * *

Media, choć dysponują olbrzymią siłą, jednego nie zmienią ... (13 maja 2002)

... tzn. racjonalizmu w działaniu człowieka. Majowe wyjazdy Polaków, m.in. do przygranicznych miejscowości w Czechach pokazują, że mimo iż wielu z nich oficjalnie popiera wysokie cła i uszczelnianie granic, to sami skrupulatnie korzystają z możliwości nabywania tańszych towarów u naszych południowych sąsiadów. Dlaczego zamiast "wspierać polski przemysł monopolowy" i "dawać miejsca pracy rodakom w kraju", Polacy wolą kupować tańszy alkohol zagranicą i - tym samym - przyczyniać się do wzrostu zamożności Czechów? Paweł Toboła-Pertkiewicz w swoim artykule rozprawia się z kolejnymi socjalistycznymi mitami.
Czytaj - Majowa lekcja ekonomii >>>

* * *

Mit o tym, że w kapitalizmie bogaci się bogacą ... (13 maja 2002)

... a biedni biednieją nadal często wykorzystywany jest przez głosicieli interwencjonizmu państwowego w gospodarce. Czy jednak w systemie gospodarczym opierającym się na dobrowolności transakcji, a takim własnie jest kapitalizm, może bogacić się tylko jednak strona? Mateusz Machaj w swoim artykule twierdzi, że nie.
Czytaj - Bogaci się bogacą, a biedni ...? >>>

* * *

Niewidzialna ręka rynku udowadnia, że działa ... (6 maja 2002)

... Coraz bardziej widać to w dziedzinie poszerzania się zakresu dostępu do internetu z pominięciem dotychczasowego monopolisty - TP S.A. Choć konkurencja na polskim rynku telekomunikacyjnym pozostawia jeszcze sporo do życzenia, można mieć nadzieję, że o ile rząd nie będzie przeszkadzał, przyszłość przyniesie coraz lepsze rozwiązania w dziedzinie dostępności do sieci. I - dla dobra konsumentów - coraz tańsze. Pisze o tym Paweł Toboła-Pertkiewicz.
Czytaj Rynek znów górą! >>>

* * *

Podręcznik z ekonomii autorstwa Paula Samuelsona ... (6 maja 2002)

... nadal stanowi podstawowe źródło wiedzy o gospodarce dla tysięcy polskich studentów. Czy jest to jednak źródło rzetelne? Wątpi w to Mateusz Machaj, który rozprawia się z niektórymi mitami szeroko rozpowszechnianymi przez Paula Samuelsona.
Czytaj Ekonomiczna kartka z podręcznika >>>

* * *

Czy obniżna podatków może doprowadzić do "spirali deflacyjnej?" ... (29 kwietnia 2002)

... Tak przynajmniej twierdzi ekonomista Leon Podkaminer w tekście opublikowanym w internecie na lewicowym portalu. Jego zdaniem poprzez obniżkę podatków i uelastycznianie kodeksu pracy doprowadza się do spadku płac. Kiedy spadają płace, to spada popyt na produkty, więc spadają ceny etc. Podkaminer wysuwa wniosek, że z tych powodów nie można obniżać podatków. Z powyższymi tezami polemizuje Mateusz Machaj w artykule Ekonomia dr Podkaminera >>>

* * *

"Tajemnica kapitału" to tytuł książki ... (22 kwietnia 2002)

... która ukazała się nakładem Fijorr Publishing, przy wsparciu PAFERE Pro Publico Bono. Jej autor, peruwiański ekonomista Hernando de Soto, wyjaśnia dlaczego - wcale nie mały - kapitał krajów rozwijających się, nie przynosi bogactwa całym społeczeństwom, tak jak stało się to w państwach Zachodu.
W opinii PAFERE "Pro Publico Bono", książka ta zasługuje na Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii.
Patrz dział Książki polecane" i Biblioteka.
Książkę nabyć można m.in.: Księgarnia ANTYK, W-wa, Plac Grzybowski 3/5, Księgarnia im. Bolesława Prusa w W-wie oraz w sprzedaży wysyłkowej: Księgarnia Wysyłkowa DEXTRA

* * *

Rząd Leszka Millera robi, co może ... (22 kwietnia 2002)

... by pokazać, że ... w ogóle coś robi! Ostatni wynalazek rządzących socjalistów reklamowany jako "Pierwsza praca dla absolwenta" nie po raz pierwszy udowadnia, że w działaniach lewicy trudno dopatrzeć się jakiejkolwiek logiki. O niekonsekwencji w poczynaniach lewicy czytaj w artykule
Pawła Sztąberka - Socjalistyczna logika >>>

* * *

Brak zrozumienia zasad zdrowej ekonomii ... (22 kwietnia 2002)

... jest w dzisiejszej Polsce zjawiskiem powszechnym i nie dotyczy wyłącznie ludzi aktualnie sprawujących władzę, ale - niestety - także sporej części społeczeństwa. Mateusz Machaj i nasz Czytelnik podpisujący się jako Sprzymierzeniec, w odpowiedzi na ubiegłotygodniową polemikę innegon Czytelnika "SP" Globala postanowili przypomnieć wszystkim, co to jest gospodarka i jakimi rządzi się prawami.
Mateusz Machaj - Zrozumieć gospodarkę >>>
Sprzymierzeniec - Drogi Globalu ... >>>

* * *

Powrót do ręcznego sterowania cenami ... (15 kwietnia 2002)

... Tylko w ten sposób określić można pomysły rządu SLD-PSL zmierzający do wprowadzenia zakazu obniżania cen w hipermarketach, a tym samym, do organizowania przez nie różnych promocji. Rząd twierdzi, że ma to zapobiec degradacji polskiego drobnego handlu, który nie jest w stanie wygrać konkurencji z dużymi sklepami. Szkoda, że dotychczas nikt nie spytał o zdanie w tej sprawie zwykłych konsumentów ...

* * *

"Global" nie daje za wygraną ... (15 kwietnia 2002)

... przysyłając kolejną polemikę na temat: "Czy postęp technologiczny kreuje bezrobocie?". W przeciwieństwie do Mateusza Machaja i Marka Bryniarskiego uważa on, że rynek sam nie załatwi wszystkich spraw związanych z pracą w warynkach dominacji nowoczenych technologii.
Global - Ja nie nawołuję do kradzieży >>>

* * *

W dyskusji na temat przystąpienia Polski do UE ... (2 kwietnia 2002)

... padają różne argumenty, zarówno ze strony zwolenników jak i przeciwników Unii. Jedne są bardziej rozsądne, inne mniej. Do największego euroentuzjasty w szeregach Episkopatu Polski należy bez wątpienia ks. biskup Józef Życiński. W polemice z przeciwnikami wstapienia do UE posługuje się on argumentami, które zaliczyć można do tych mniej rozsądnych, gdyż ich przesłania w dalszej perspektywie wyrządzić mogą więcej szkody niż pożytku. O tym, czy dla osiągnięcia doraźnego efektu politycznego i zrobienia na złość eurosceptykom, opłaca się dezawuować znaczenie własności prywatnej pisze Paweł Sztąberek w artykule Zgubne skutki politycznego zaślepienia >>>

* * *

Czy postęp technologiczny kreuje bezrobocie? ... (2 kwietnia 2002)

i "Pracy nigdy nie zabraknie" to tytuły dwóch artykułów publikowanych na "SP", które wzbudziły kontrowersje u naszego Czytelnika, podpisującego sie jako Global. Jego list polemiczny do w/w tekstów - "Technologiczni naiwniacy, czy zwykli hipokryci?, opublikowany w dziale Czytelnicy piszą, wywołał z kolei polemikę Mateusza Machaja i Marka Bryniarskiego. Ich reakcje na list Globala czytaj na:
Mateusz Machaj - Maszyny i miejsca pracy - krótki suplement >>>
Marek Bryniarski - Global nawołuje do kradzieży ... >>>

* * *

Ministrowie Leszka Millera nie ustają ... (11 marca 2002)

... w wymyślaniu coraz dziwniejszych pomysłów na uzdrowienie polskiej gospodarki. Niestety, zdecydowana większość z nich zmierza w stronę ograniczania wolności gospodarczej i zwiększania obszarów interwencjonizmu państwowego. O jednym z najnowszych takich pomysłów pisze Paweł Toboła-Pertkiewicz w artykule Emerycie zostań w domu >>>

* * *

Amerykańskie władze zamierzają znacjonalizować ... (11 marca 2002)

... system ochrony lotnisk. Ich zdaniem ma to zapobiec w przyszłości wydarzeniom podobnym do tych z 11 września 2001 roku. Czy groźba terroryzmu nie jest jednak tylko pretekstem do ograniczenia wolności? Czy prywatne firmy nie potrafiłyby należycie zadbać o bezpieczeństwo pasażerów? Nad tymi kwestiami zastanawia się Mateusz Machaj w artykule Wolność i strach >>>

* * *

Przedstawiciele Konferencji Mediów Polskich ... (4 marca 2002)

... zebrani niedawno w Warszawie stwierdzili, że dziennikarze w swej pracy coraz częściej rozmijają się z etyką, a ich działalność nakierowana jest nie na dążenie do prawdy, lecz na zyski dla firm, w których pracują. Ich zdaniem, należałoby postawić temu kres. Czy wobec tego zanosi się na kolejną próbę ograniczenia wolnego rynku, tym razem w dziedzinie mediów? Pisze o tym Paweł Toboła-Pertkiewicz w artykule Nieetyczni dziennikarze >>>

* * *

Globalizacja - szansa czy zagrożenia? ... (4 marca 2002)

... Nad tą m.in. kwestią zastanawiali się zebrani niedawno w Sztokholmie szefowie państw. Uradzili oni zgodnie, że na świecie panują olbrzymie dysproporcje w podziale bogactwa oraz nakreślili plan ich niwelowania. Czy jednak aby na pewno właściwie zdiagnozowali oni przyczyny biedy? Mateusz Machaj twierdzi, że nie, gdyż, jak pisze w swoim artykule - Najważniejszy jest kapitalizm! >>>

* * *

Rząd Leszka Millera zapowiada ... (25 luty 2002)

... zmiany w kodeksie pracy. Mają się one - zdaniem rządzących - przyczynić do ograniczenia bezrobocia. Już na wstępie szykowane zmiany zostały oprotestowane przez największe związki zawodowe działające w Polsce. Nie jest więc wykluczone, że związkowcy, którzy usiłują kreować się na obrońców pracowników i bezrobotnych, uniemożliwią przeprowadzenie jednego z niewielu sensownych zamysłów obecnej koalicji rządowej. O tym, czy związki zawodowe słusznie czynią z siebie "obrońców uciśnionych" pisze
Paweł Sztąberek w artykule Egoiści >>>

* * *

Likwidację wielu funduszy ... (18 luty 2002)

... otrzymujących corocznie z budżetu państwa miliardowe kwoty, zapowiadał kilka miesięcy temu rząd Leszka Millera. I choć niedawno próbował on chwalić się "sukcesami" 100 dni swoich rządów, nie pochwalił się - niestety -likwidacją, czy choćby zapowiedzią likwidacji, chociaż jednego funduszu. Przeglądu działających w Polsce licznych funduszy, które - pomimo wcześniejszych deklaracji - nadal cieszą się sympatią rządzących, dokonuje Paweł Toboła-Pertkiewicz w artykule Fundusz dobry na wszystko >>>

* * *

Prywatna komunikacja w Piotrkowie Trybunalskim zagrożona! ... (6 luty 2002)

... Piotrkowskie władze podejmują kolejną próbę zlikwidowania prywatnej komunikacji minibusowej. Minibusy kursują po ulicach miasta od początku lat 90-tych. Stanowią konkurencję dla miejscowego MZK, jednocześnie prosperują bez żadnych dotacji z budżetu miasta.
Więcej na ten temat znajdziesz na >>> ...

Prywatne minibusy

* * *

Sprawa dopłat bezpośrednich dla polskiego rolnictwa ... (6 luty 2002)

... wzbudziła w Polsce sporo kontrowersji. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry nie wykluczają, że wypracują wspólne stanowisko w tej sprawie i przedstawią je na forum Unii Europejskiej. Zanim jednak do tego dojdzie, swój punkt widzenia na sprawę przedstawia Mateusz Machaj w artykule 4:1 dla Unii >>>

* * *

"Chrześcijanie za wolnością. Ekonomia późnoscholastyczna" ... (4 luty 2002)

... to tytuł książki, która ukazała się niedawno nakładem Wydawnictwa ARCANA. Jej autor Alejandro Antonio Chafuen stawia sobie za cel m.in. zbadanie wkładu, jaki wnieśli pisarze rzymsko-katoliccy w zrozumienie i wspieranie wolnego społeczeństwa, zwłaszcza na polu ekonomicznym. "Ta praca jest skierowana do wszystkich tych ludzi, katolików i niekatolików, którzy uważają, że wolny rynek jest niezgodny z chrześcijaństwem. Jest również przeznaczona dla wszystkich tych, którzy wierzą, że wolność ekonomiczna jest istotnym aspektem ludzkiego życia" - pisze we wstępie Chafuen.


Czytaj dalej >>>

* * *

Robert Nozick, klasyk myśli libertariańskiej zmarł 23 stycznia br. ... (29 stycznia 2001)

... Należał on do grona wolnorynkowców określanych mianem "twardych libertarian". Pracował na Uniwersytecie Harvarda, a rozgłos przyniosła mu, wydana w 1974 roku, książka "Anarchia, państwo, utopia", zaliczona przez tygodnik "Time" do 100 najbardziej wpływowych książek jakie ukazały się po II wojnie światowej. O Robercie Nozick'u pisze Mateusz Machaj w artykule Śmierć Mistrza >>>

* * *

100 dni rządu Leszka Millera ... (28 stycznia 2001)

... okrzyczane zostało przez koalicję rządzącą jako jedno wielkie pasmo sukcesów. Niestety, nie da się odnotować, by w tym okresie rząd odważył się na skromne chociaż działania prokapitalistyczne. Jedyną rzączą godną odnotowania jest redukcja niektórych świadczeń socjalnych. Pisze o tym Paweł Sztąberek
w artykule Cięcia w socjalu >>>

* * *

Argentyna ma nowego prezydenta ... (7 stycznia 2002)

... który obiecał wyprowadzić kraj z kryzysu. Przy okazji skrytykował on "neoliberalną" - jak to ujął - politykę dotychczasowych ekip. Dyskusja o katastrofalnej sytuacji w tym państwie nie ustaje również w Polsce. Na "Stronie Prokapitalistycznej" własny punkt widzenia na argentyński kryzys przedstawia Mateusz Machaj w artykule Argentyńska naiwność >>>

* * *

Rząd Leszka Millera rozpoczął urzędowanie ... (30 grudnia 2001)

... od podwyżki już istniejących podatków oraz od wprowadzenia nowych. Ma to - zdaniem rządzących - wprowadzić Polskę na drogę wzrostu gospodarczego. Jednocześnie, gdyby plan Millera-Belki nie powiódł się, rząd ma w zanadżu "wyjście awaryjne". Cóż to za wyjście? Okazuje się, że warto czasem czytać lokalną prasę. Wojciech Popiela na podstawie jej lektury przybliża nam ów "plan awaryjny" rządu oraz zastanawia się, czym też może się on dla Polski skończyć. Czytaj artykuł Don't cry for me, Argentina ... >>>

* * *

Kończący się rok 2001 ... (24 grudnia 2001)

... przechodzi powoli do historii. Czy był to dobry rok dla naszego kraju? Czy można powiedzieć, że oddaliliśmy się od socjalizmu a przybliżyli do gospodarki wolnorynkowej? Na te pytania stara się odpowiedzieć Jan Michał Małek, Polak od lat zamieszkujący w USA, Prezes Polish-American Foundation for Economic Research and Education "Pro Publico Bono" w artykule Ignorancja plus władza ... - czyli moje wrażenia z kilkutygodniowego pobytu w Polsce w 2001 roku

* * *

Europa zaczyna pogrążać się w recesji ... (24 grudnia 2001)

... Coraz niższy wzrost gospodarczy i rosnące bezrobocie każą zastanowić się, czy droga ekonomicznych eksperymentów, któą podąża zachodnia część naszego kontynentu nie wiedzie aby na manowce. Tymczasem po naszej wschodniej stronie wyrastać zaczyna nowy tygrys - Rosja. Paweł Toboła-Pertkiewicz, w artykule Rosyjski tygrys pnie się w górę, bliżej przygląda się przyczynom, które sprawiają, że państwo to rozwija się obecnie niezwykle dynamicznie.

* * *

Premier Miller inaugurując niedawno ... (26 listopada 2001)

... obrady nowej tzw. Komisji Trójstronnej składającej się z przedstawicieli związków zawodowych, pracodawców i rządu, stwierdził, że Polska stoi u progu bankructwa. Te słowa mogą budzić niepokój. Tak się jednak dzieje, gdy politycy lekceważą podstawowe zasady zdrowej ekonomii, z czym w ciągu ostatnich lat mieliśmy w Polsce do czynienia nader często.
O swoich odczuciach związanych z obecną i przyszłą sytuacją kraju pisze Paweł Toboła-Pertkiewicz w artykule Ile czasu pozostało III RP?

* * *

2 grudnia 2001 roku w Warszawie i Krakowie ... (26 listopada 2001)

... odbędą się "Marsze na rzecz kapitalizmu". Mają one być częścią ogólnoświatowej akcji, której celem jest promocja wolnego rynku i wynikających z niego korzyści dla całych społeczeństw.
W Warszawie marsz rozpocznie się o godz. 13.00 spod Pomnika Kopernika, natomiast w Krakowie o godz. 14.00 - spod Bramy Floriańskiej.
Więcej szczegółów na temat całej akcji znaleźć można na witrynie Walk for Capitalism


* * *

"O głównej przyczynie rozwoju ludzkości" ... (5 listopada 2001)

... to tytuł książki Henryka Grady Weaver'a, która ukazała się niedawno nakładem Klubu Książki Konserwatywnej. Jej autor, to zmarły w 1949 roku, były pracownik General Motors. W firmie tej, gdzie pracował w dziale marketingu, zajmował się także badaniami nad zachowaniem się ludzi i psychologią. Spisana w książce "historia postępu" stanowi właśnie owoc tych badań.
Dystrybucją książki zajmuje się "ANTYK" (Marcin Dybowski), Warszawa, Pl. Grzybowski 3/5, tel. 654-43-19 lub komórkowy: 0 502 225 232.


Czytaj dalej >>>
Przeczytaj recenzję książki

* * *

"Liberalizm w tradycji klasycznej" Ludwiga von Misesa ... (29 października 2001)

... to kolejna, po "Mentalności antykapitalistycznej" i "Interwencjonizmie", książka tego przedstawiciela "austriackiej szkoły ekonomicznej", niestrudzonego propagatora wolności ekonomicznej i kapitalizmu, która ukazała się niedawno nakładem Wydawnictwa "Arcana". Autor nie tylko przybliża w niej zasady klasycznego liberalizmu, ale także demaskuje tych, ktorzy dziś uchodzić chcą za liberałów, lecz w rzeczywistości niewiele różnią się od socjalistów. "Program liberalizmu, gdyby go streścić w jednym słowie brzmiałby: własność, tj. prywatne posiadanie środków produkcji" - pisze w swojej książce Ludwig von Mises .

Czytaj dalej >>>

* * *

List Episkopatu w sprawie bezrobocia ... (8 października 2001)

... ma zostać opublikowany pod koniec października br. Tak zapowiedzieli biskupi, którzy obradowali w dniach 3-4 bm. Z informacji prasowych na temat listu wynika, że biskupi nie tylko zwrócają w nim uwagę rządzących na problem narastającego bezrobocia, ale zamierzają także zasugerować, co należałoby uczynić, aby ograniczać jego skutki. Czy diagnoza przyczyn bezrobocia i sposoby zaradzenia mu jakie przedstawi Episkopat okażą się trafne? Biskup Jan Chrapek miał ponoć powiedzieć, że "jednym z błędów ostatniego 12-lecia było to, że po odrzuceniu pełnego upaństwowienia gospodarki wedle doktryny marksistowskiej, która poniosła całkowite benkructwo, państwo popadło w drugą skrajność - w całkowitą liberalizację gospodarki, która dzięki wolnym mechanizmom podaży i popytu miała rozwiązać wszystkie problemy" (cytat za "GW"). Ta wypowiedź nie nastraja niestety optymizmem. Niemniej nie traćmy nadziei i poczekajmy na opublikowanie pełnej treści Listu.

* * *

1 października 2001 prezydent Aleksander Kwaśniewski ... (8 października 2001)

podpisał ustawę "Prawo farmeceutyczne". Niestety, ustawa ta w sposób rażący narusza zasadę poszanowania własności prywatnej i poważnie ogranicza wolną przedsiębiorczość w zakresie prowadzenia aptek w Polsce. "Strona Prokapitalistyczna" publikowała apel do prezydenta o niepodpisywanie tej ustawy. Szkoda, że przy podejmowaniu decyzji zawarte w nim sugestie nie zostały wzięte pod uwagę.

* * *

Protest do Ministerstwa Finansów przeciwko opłacie od przekroczenia granicy (28 września 2001)

... W pełni podzielam Państwa obawy co do dziury budżetowej i potrzeby jej łatania. Moim zdaniem, najlepszym sposobem jest po prostu obcięcie wydatków, co można osiągnać przez prywatyzację sektora państwowego oraz zmniejszenie wydatków na opiekę społeczną. Jednakże przedstawiony przez Ministerstwo Finansów pomysł wprowadzenia opłaty w wysokości 20 zł za przekraczanie granicy uważam za SKANDALICZNY i niedopuszczalny w demokratycznym państwie prawa ...

Czytaj dalej >>>

* * *

"To, co najbardziej mnie uderza ... (17 września 2001)

... to tragedia poszczególnych ludzi i ich rodzin, które zostały dotknięte aktem przemocy oraz brak szacunku dla ludzkiego życia, czego dowodem są te straszne działania" - tak skomentował atak terrorystyczny na Nowy Jork i Waszyngton przebywający w Bratysławie na międzynarodowym spotkaniu ekonomistów, ks. Robert A. Sirico, prezes Acton Institute for the Study of Religion and Liberty w Grand Rapids (USA). "W obliczu tej narodowej tragedii dostrzegamy, jak słabe jest światło ludzkiej godności i wolności na naszym globie. Takie wydarzenie przypomina nam o konieczności pracy jaką wykonać powinien każdy obywatel, jako że celem naszym jest promowanie społeczeństwa, a nawet świata, który byłby zarówno wolny jak i moralny" - stwierdził ks. Sirico.

* * *

Smutek po dwakroć (14 września 2001)

Stany Zjednoczone, chciały być dla świata "dobrym wujkiem Samem". Tu zrzuciły jakąś bombę, tam zrobiły jakiś nalot, gdzie indziej znów zbombardowały jakieś cele ... Każda jednak akcja USA stanowiła w ostatnich latach namiastkę tego, co Amerykanie robić powinni. Nie zawsze też, jak się wydaje, właściwie definiowane były wartości, których Amerykanie chcieli bronić ...

Czytaj dalej >>>

* * *

"Niestety, to, z czym mamy do czynienia w Polsce ... (6 września 2001)

... coraz mniej przypomina gospodarkę rynkową, a demokracja jest bardziej formalna niż rzeczywista" - twierdzi w wywiadzie dla "Rzeczypospolitej" (3 września 2001) Andrzej Sadowski, jeden z fundatorów Centrum im. Adama Smitha i dodaje, że mówienie w naszym kraju o biznesie "(...) ma inny aspekt niż w Ameryce czy Europie Zachodniej". Jego zdaniem "pieniądze robią w Polsce ludzie, których główną umiejętnością jest to, że mają dostęp do władzy, źródeł informacji i zasobów kredytowych niedostępnych dla innych obywateli i przedsiębiorców". Sadowski podkreśla, że biznes potrzebuje zasad moralnych: "Zmiana zachowań jest kwestią dalszego nauczania Kościoła, że fundamentalne zasady moralne, mają również zastosowanie w prowadzeniu działalności gospodarczej". Za kluczową dla odrodzenia się w Polsce ducha zdrowej przedsiębiorczości uważa on deregulację całego systemu. "Być może całkowicie nowe elity przywódcze naszego kraju doprowadzą do wykrystalizowania się takiego systemu, który będzie w działalności gospodarczej skłaniał do zachowań uczciwych i je egzekwował" - twierdzi Sadowski.

* * *

Apel do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustawy "Prawo farmaceutyczne" (2 września 2001)

Senat w dniu 30 sierpnia 2001 roku zaaprobował ustawę, która ogranicza wolność gospodarczą w dziedzinie handlu lekami, zezwalając na posiadanie aptek tylko farmaceutom.
Takie posunięcie poważnie godzi w samą ideę wolności gospodarczej, oraz zagraża wolnemu rynkowi i rozwojowi gospodarczemu Polski. W czasie, gdy jest wysokie bezrobocie, gdy obserwujemy recesję i zastój gospodarczy, taka nowelizacja jeszcze bardziej pogorszy stan polskiej gospodarki ...

Czytaj dalej >>>Umieść poniższe bannery na swojej stronie WWW
Webmaster
Copyright 2001, Paweł Sztąberek
Spis Autorów

Komentarz tygodnia

Książki
polecane

Czytelnicy
piszą

1 2 3 4

Subskrypcja
Jeśli chcesz być powiadamiany o nowościach na "SP" wpisz swój adres e-mail


Powiadom znajomego o "SP" wpisując jego adres e-mail

ooooooooooooooooooooooooi
Przyślij swoją opinię